angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Chronológia udalostí týkajúcich sa sporu Vlastislav Laskovský c/o ObFZ Prešov na Rozhodcovskom súde SFZ

19. Apríl 2017

V súvislosti s viacerými medializovanými tvrdeniami, ktoré sa týkali sporu Vlastislav Laskovský c/o ObFZ Prešov na Rozhodcovskom súde SFZ uvádzame nasledovnú chronológiu udalostí s týmto prípadom súvisiacich:
 

23.10.2015
sa konala riadna konferencia Oblastného futbalového zväzu, na ktorej sa konali doplňujúce voľby predsedu Oblastného futbalového zväzu Prešov a členov výkonného výboru. Na post predsedu kandidoval p. Vlastislav Laskovský a p. Miroslav Benko. V doplňujúcich voľbách získali hlasy nasledovne:
  • Vlastislav Laskovský - 10 hlasov prítomných členov,
  • Miroslav Benko - 8 hlasov
  • 2 hlasy boli neplatné

10.11.2015
prijala volebná komisia Oblastného futbalového zväzu Prešov uznesenie, ktorým vyhlásila výsledky doplňujúcich volieb za neplatné a odporučila konferencii ObFZ Prešov zrušiť uznesenie o schválení výsledkov doplňujúcich volieb. 

V zmysle čl. 39 ods. 5 Stanov ObFZ Prešov: Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.

V zmysle čl. 2 písm. n.) Stanov ObFZ Prešov: väčšina nadpolovičná rozumie počet delegátov/členov kolektívneho orgánu ObFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen.

13.11.2015
prijala revízna komisia Oblastného futbalového zväzu Prešov uznesenie, v ktorom uviedla, že doplňujúce voľby zo dňa 23.10.2015 sú neplatné a v zhode s volebnou komisiou ObFZ Prešov odporučila konferencii Oblastného futbalového zväzu Prešov zrušiť uznesenie o schválení výsledkov doplňujúcich volieb.

7.3.2016
bola doručená žaloba na Rozhodcovský súd SFZ od Ing. Vlastislava Laskovského (žalobca) proti ObFZ Prešov (žalovaný).

17.5.2016
Za účasti prezidenta
SFZ sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Rozhodcovského súdu SFZ, ktorým bola oznámený zámer zrušiť RS SFZ a a následne bolo s nimi prerokované aj znenie návrhu zmeny stanov súvisiace so zrušením RS SFZ a prechodom agendy na Komoru pre riešenie sporov.

3.6.2016
Zmena stanov SFZ na konferencii SFZ v Bratislave, v rámci ktorej 85 delegátov (všetci za) v rámci prechodných ustanovení okrem iného schválilo takéto znenie stanov SFZ (článok 72 - Prechodné stanovenia):
...

2. Výkon funkcie predsedu, podpredsedu a členov rozhodcovského súdu zaniká 31. decembra 2016.
3. Rozhodcovský súd zriadený podľa doterajších predpisov zaniká k 31. decembru 2016.
4. Rozhodcovské konania vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou. Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne bez rozhodnutia postúpi na konanie komore a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.
4. Členovia SFZ sa zaväzujú odo dňa účinnosti Stanov, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia súvisiacich so športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu ovplyvňujúcich súťaže, kluby, hráčov, športových odborníkov, funkcionárov a iné osoby s príslušnosťou k SFZ, neriešiť takéto spory prostredníctvom rozhodcovského súdu.

10.10.2016
1. pojednávanie vo veci Vlastislav Laskovský c/a ObFZ Prešov.

24.10.2016
2. pojednávanie vo veci Vlastislav Laskovský c/a ObFZ Prešov.

Rozhodcovia vyhlásili rozsudok - “Súd určuje, že predsedom ObFZ Prešov je žalobca. Súd vo zvyšku žalobu zamieta.“
Rozhodcovia RS SFZ v senáte, ktorý rozhodoval v tejto veci, sa po skončení pojednávania dohodli že vyhotovia písomné znenie rozsudku tak, aby bolo mohlo byť doručené do 30 dní.

5.12.2016
Tajomníkovi RS SFZ boli doručené mailom podklady k písomnému rozsudku (odôvodnenie bez výrokovej časti, poučenia a ďalších formálnych náležitostí) od člena senátu p. Juraja Kuráňa.

20.12.2016
Tajomníkom RS SFZ bol odoslaný mailom vypracovaný návrh písomného vyhotovenia rozsudku na kontrolu a podpis všetkým trom členom senátu spolu s ďalšími 2 rozsudkami. Do dnešného dňa však neobdržali pracovníci SFZ podpísané rozhodnutie od členov senátu v týchto veciach.

31.12.2016
Zánik Rozhodcovského súdu SFZ, zánik výkonu funkcie predsedu, podpredsedu a členov RS SFZ, zastavenie konaní, v ktorých nebol účastníkom konania doručený písomný rozsudok v súlade s čl. 72 ods. 4 stanov SFZ.

10.1.2017
Odoslanie informácie Ing. Vlastislavovi Laskovskému o zastavení konania ku dňu 31.12.2016 a upovedomie o možnosti podať návrh na Komoru pre riešenie sporov SFZ do 3 mesiacov odo dňa zastavenia rozhodcovského konania.

13.1.2017
V Obchodnom vestníku SR (OV 9/2017 O000018 vydaný 13.01.2017 ) zverejnené oznámenie zriaďovateľa (SFZ) o tom, že RS SFZ zrušil k 31.12.2016.

20.1.2017
Doručené oznámenie o zastavení konania Vlastislavovi Laskovskému.

3.2.2017
Vlastislav Laskovský písomne požiadal SFZ o doručenie rozsudku RS SFZ.

8.2.2017
SFZ v písomnej odpovedi reagoval, že nie je oprávnený nahrádzať činnosť (už zaniknutého) Rozhodcovského súdu SFZ.

10.3.2017
Po tomto termíne doručený rozsudok zo strany členov senátu, ktorým mandát zanikol ku dňu 31.12.2016.