angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Informácie o rozdelení finančných prostriedkov v projekte "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry”

14. August 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Oficiálny oznam SFZ.

V rámci projektu SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” schválil výkonný výbor SFZ 14.8.2017 na základe odporúčania pracovnej skupiny zoznam úspešných žiadateľov o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty.

Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webovom sídle SFZ: 

http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura

Z celkovo alokovanej sumy na prvú etapu (3mil. EUR) bolo prerozdelených 2,8mil. EUR. VV SFZ v tejto súvislosti odsúhlasil, že finančné prostriedky nerozdelené v rámci 1. etapy projektu vo výške 200 tis. EUR budú presunuté do balíka finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdeľované v rámci 2. etapy projektu, pri zachovaní územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.

V budúcom týždni (týždeň 33) prebehnú regionálne koordinačné stretnutia so zástupcami úspešných žiadateľov, na ktorých budú zo strany SFZ oboznámení s ďalším postupom a podmienkami realizácie projektov.