angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru SFZ zo dňa 11.4.2017

11. Apríl 2017

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom pravidelnom zasadnutí okrem iného:

- vzal na vedomie vyhodnotenie činnosti reprezentačného družstva SR U17,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukci a modernizácie futbalových štadiónov,

- vzal na vedomie informáciu o príprave a priebehu projektu Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh na zvolanie Konferencie SFZ na deň 29. jún 2017 do Popradu,

- schválil návrh na podmienečné udelenie a neudelenie licencií mládeže SFZ ÚTM - FA a Grassroots - ÚTM na súťažný ročník 2017/2018, zároveň určil deň 30. apríl 2017 za konečný termín na splnenie podmienok pre kluby, ktoré licenčné podmienky doposiaľ nesplnili,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ za rok 2016,

- schválil návrh na prijatie za riadneho člena SFZ Športovú akadémiu Trenčianske Teplice,

- vzal na vedomie informáciu z Kongresu UEFA, konaného dňa 5. apríla 2017 v Helsinkách,

- súhlasil s obsahom vyhlásenia a podporil anketu k zákonu č. 440/2015 Z.z. o športe, ktorá vzišla z iniciatívy spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. a UčPS,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie marec 2017,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil návrh na obsadnie odborných komisií UEFA (2015-2019) v zmysle obežníka UEFA č. 15/2017.