angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komuniké zo zasadnutia výkonného výboru zo dňa 14.3.2017

14. Marec 2017

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom dnešnom zasadnutí v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektov výstavby ihrísk s umelou trávou a rekonštrukcie hlavnej hracej plochy NTC Senec financovaných z programu UEFA HatTrick IV,

- schválil návrh úpravy súťaže Fortuna ligy od sezóny 2017/2018 v zmysle návrhu Prezídia ÚLK,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ a vzal na vedomie informáciu o návrhu kandidáta ÚLK na funkciu člena VV SFZ- zástupcu profesionálneho futbalu,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ),

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2017,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017,

- vzal na vedomie informáciu o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z.z.,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie Plážový futbal Slovensko za pridruženého člena SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie RaPP-u SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17 tak, že o uvoľnené miesto v II. lige (odstúpenie Myjavy z Fortuna ligy a preradenie do IV. ligy ZsFZ) odohrajú kluby, ktoré skončia po nadstavbovej časti II. lige skupín Západ a Východ na siedmom mieste, kvalifikačné dvojstretnutie systémom “doma - vonku”,

- schválil návrh na miesto konania (Poprad-Veľká) a úpravu termínu (30.apríla 2017) finále Slovenského pohára žien súťažného ročníka 2016/17,

- schválil návrh na zloženie členov pracovnej skupiny k licenčnému systému mládeže SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti licenčnej komisie za rok 2016,

- schválil návrh výšky sumy na uhradenie odborného seminára SFZ určeného pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov klubov dvoch najvyšších súťaží, v zmysle čl. 38 ods. 6 Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach,

- vzal na vedomie informáciu o plnení povinností SFZ vyplývajúcich z § 22 ods. 1, ods. 8 písm. a), d), e), f), g), k) zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, ako aj Smernice o informačnom systéme o bezpečnosti na športových podujatiach schválenej výkonným výborom SFZ dňa 12. marca 2014, v tejto súvislosti VV SFZ uložil GS SFZ napĺňať databázu MŠVVaŠ údajmi, ktoré vyplývajú SFZ ako povinnosť z uvedeného zákona,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutia VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie február 2017