angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Podklady na rokovanie konferencie SFZ

POPRAD, 29. 6. 2017

Pozvánka pre delegátov na rokovanie konferencie

Delegáti konferencie

Delegovaní náhradníci

Podklady na rokovanie konferencie SFZ:

Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Udeľovanie ocenení SFZ

Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

Správa Kontrolóra SFZ

Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov 

Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Voľba členov Volebnej komisie SFZ


SENEC 31.marec 2017

Pozvánka pre delegátov na rokovanie konferencie

Navrhovaný program konferencie SFZ v Senci (hotel Senec, 31.03.2017, začiatok o 11:00)

Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing spol. s.r.o. na rok 2017

Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 354/2016 Z.z.

Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ