angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

PROJEKT SFZ: Aktuálny stav podpory rekonštrukcie a výstavby infraštruktúry

02. August 2017

BRATISLAVA (SFZ) - Projekt SFZ "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry”, v rámci ktorého bolo nevyhnutné z dôvodu možnosti zabezpečenia zdrojov na jeho realizáciu zo štátneho rozpočtu počkať na jeho schválenie ako národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v roku 2017 a na vyčlenenie finančných prostriedkov na jeho financovanie vo výške 6 mil. eur vládou SR , sa posunul vpred.

V pondelok 24.7.2017 bol predmetný projekt oficiálne schválený na rokovaní vlády SR, čo bolo nevyhnutným predpokladom toho, aby SFZ mohol rozhodnúť o poskytnutí prvej časti finančných príspevkov na základe žiadostí predložených v rámci výzvy SFZ v termíne do 31.3.2017.

Následne prijal 31.7.2017 výkonný výbor SFZ prostredníctvom hlasovania per rollam uznesenie, na základe ktorého schválil návrh na zmenu pôvodne schváleného projektu, a to najmä s ohľadom na výšku finančných prostriedkov, ich zdroj a termín použitia. VV SFZ zároveň schválil rozdelenie projektu na 2 etapy (v každej budú rozdelené finančné prostriedky vo výške cca. 3 mil. eur, dokopy 6 mil. eur) s tým, že v rámci prvej etapy realizácie projektu budú rozdelené práve finančné príspevky na základe žiadostí predložených v rámci výzvy SFZ v termíne do 31.3.2017.

Pracovná skupina SFZ odporučí VV SFZ výber podporených projektov s tým, že konečný zoznam úspešných uchádzačov o príspevok bude ešte v priebehu mesiaca august 2017 schválený VV SFZ a zverejnený na webovom sídle SFZ.

Z ďalších základných informácií uvádzame, že termín použitia finančných prostriedkov bude minimálne do 31.12.2018 a vzhľadom k tomu, že pôjde o verejné prostriedky, bude ich potrebné použiť v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri ich čerpaní bude nevyhnutné dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Vypísanie výzvy SFZ na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci druhej etapy projektu bude nasledovať po vyhodnotení prvej časti projektu, o čom budeme našich členov informovať prostredníctvom štandardných informačných kanálov.