angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Rozhodnutie DK SFZ vo veci klubu Spartak Myjava

16. Február 2017

Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu na svojom dnešnom zasadnutí okrem iného prijala nasledovné uznesenie:

U561: Spartak Myjava. DK vo veci odstúpenia A družstva dospelých zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017 na základe U520, U532, U542, U549 rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ, Súťažného poriadku a poškodenie dobrého mena futbalu a SFZ a zásady fair play spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže podľa čl. 36/2 f,i, čl. 64/1a) a čl.65/1 DP ukladá Disciplinárnu sankciu – finančnú pokutu vo výške 75 000 € podľa čl. 64/5, čl. 65/2, čl. 12/6 a čl. 39/3 DP a preradenie odhláseného A družstva dospelých do IV. ligy sk. SZ ZsFZ riadenej ZsFZ podľa čl. 33/1,2 DP, od súťažného ročníka 2017/2018.