angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 19 zo dňa 5.11.2016

04. November 2016

Volebná komisia

Uznesením č. 8 vyhlasuje doplňujúce voľby štyroch členov Komory SFZ pre riešenie sporov na termín 25. – 29.11.2016 a vyzýva členov SFZ, oprávnených navrhovať kandidátov na členov Komory SFZ pre riešenie sporov, aby tak urobili v termíne do 9.11.2016 vrátane.

Návrhy musia mať náležitosti podľa článku 2, ods. 3 - 5 Volebného poriadku SFZ a zasielajú sa na e-mailovú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk alebo na poštovú adresu SFZ, Komora SFZ pre riešenie sporov, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.

Voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov sa uskutočnia prostredníctvom ISSF. Osoby oprávnené navrhovať kandidátov:

 • profesionálne kluby - navrhujú iba kandidátov za tieto kluby, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov;

 • aktívni hráči, združenie profesionálnych hráčov, ktorí sú v čase voľby členmi SFZ a FIFPro alebo iné združenia zastupujúce záujmy hráčov, ktoré sú v čase voľby členmi SFZ  - navrhujú iba kandidátov za hráčov, z ktorých budú zvolení 2 členovia Komory SFZ pre riešenie sporov.

Odôvodnenie

Podľa čl. 57, ods. 1 prvej vety Stanov SFZ, volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SFZ a členov orgánov SFZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. 

Podľa článku 22 Rokovacieho poriadku SFZ, volebná komisia pripravuje, riadi, kontroluje a vyhlasuje voľby a ich výsledky prostredníctvom ISSF, v súlade s čl. 57 Stanov SFZ, v súčinnosti so správcom ISSF.

Ďalšie informácie k voľbám členov Komory SFZ pre riešenie sporov budú postupne publikované:

 • na stránke SFZ
 • v Úradnej správe SFZ

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK SsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

 • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne 17.11.2016 – 7.3.2017;
 • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne 26.11.2016 – 7.2.2017;
 • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.11.2016 (štvrtok – štátny sviatok), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v priestoroch FF UMB v B. Bystrici.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke: www.ssfz.sk. Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Školenia).

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Úsek mládeže a rozvoja

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 31.10.2016 do 30.11.2016 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2017/2018 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ.

Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” nájdete na webovej stránke SFZ v sekcii “Legislatíva - predpisy SFZ - smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice).

ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou udelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži).

Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 30.11.2016. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk.

Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots. ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2016! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou.

Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2017. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. Zároveň upozorňujeme všetky futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia VV SFZ o transformácií ÚTM na futbalové akadémie a FK s Grassroots licenciou na ÚTM od súťažného ročníka 2017/2018 budú aj prekvalifikované licencie získané počas licenčného konania mládeže SFZ, ktoré v tejto podobe prebieha posledný krát. Z tohto dôvodu žiadame všetky FK o podrobné oboznámenie sa s problematikou v Rozpise republikových súťaží 2016/2017 str. 26 – 29, odsek B – Mládežnícke súťaže a s usmernením k problematike zaslaným v elektronickej podobe na futbalové kluby dňa 15.6.2016.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

U19
7. kolo: 23.11. o 12:00: Senica – Ružomberok
11. kolo: 5.11. Podbrezová – Trenčín. (zmena HP: Podbr.-Skalica UT)
12. kolo: 12.11. Slovan – Košice (zmena HP: Pasienky UT), 30.11. o 13:00: Senica – Podbrezová

U17/16
11. kolo: 5.11. Senica – Žilina (zmena HP: Senica UT), Trenčín – Podbrezová (zmena HP: Trenčín-Sihoť UT), Prešov – B. Bystrica (zmena HP: 1. FC Tatran UT)

U15/14
11.kolo: Podbrezová – Rim. Sobota (zmena HP: Podbr.-Skalica UT)
12.kolo: 13.11. o 10:00/12:00: Slovan - Púchov

U13/12
11. kolo: 5.11. o 10:00/11:30: Petržalka – Zl.Moravce-Vráble; 11.kolo: Trenčín - Púchov (zmena HP: Trenčín-Sihoť UT);

ŠTK ŽENSKÝ FUTBAL

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA ŽENY, skupina C
8. kolo: Spiš. N. Ves – Humenné 19.11. o 13:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2bii DP:

U356: Martin Koscelník (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga) Vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2aDP, od 30.10.

U357: Tomáš Trabalík (MŠK Rimavská Sobota, II. liga – východ) Vylúčenie za HNS – vulgarizmy voči R podľa čl. 48/1c, DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48/2b DP, od 30.10.

U358: Matúš Baran (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD - U17) Vylúčenie za HNS – stiahnutie súpera za dres vo vyloženej gólovej príležitosti bez možnosti hrať s loptou podľa čl. 45/1,DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 45/2a DP, od 29.10.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2bii DP a čl. 37/3:

U359: Igor Žofčák (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga) od 30.10.
U360: Peter Petrán (MŠK Rimavská Sobota, II. liga – východ) od 30.10.
U361: Rastislav Chmelo (FC Lokomotíva Košice, II. liga – východ) od 31.10.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U362: Tomáš Marček (Spartak Myjava, Fortuna liga) od 30.10.
U363: Martin Janco (MŠK Rimavská Sobota, II. liga – východ) od 30.10.
U364: Dávid Prokopčák (MFK Zemplín Michalovce, I. LMD – U 16) od 29.10.

U365: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 14. kola Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava – MFK Ružomberok podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.11.

U366: FC VSS Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky, vhadzovanie predmetov na HP) počas stretnutia 13. kola II. ligy medzi FC VSS Košice – FC Lokomotíva Košice podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.11.

U367: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola II. ligy medzi FC VSS Košice – FC Lokomotíva Košice podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.11.

U368: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o presnú identifikáciu mena a priezviska diváka a podrobné písomné stanovisko k HNS menovaného diváka (vulgárne pokriky na hosťujúce mužstvo) počas stretnutia 13.kola II. ligy medzi MFK Lokomotíva Zvolen – MŠK Rimavská Sobota podľa čl. 71/1,3a,b,d DP, do 09.11.

U369: FK TJ Kúty. Berie na vedomie žiadosť klubu FK TJ Kúty vo veci prestupu hráča Sebastián Kopiar do FC Rohožník. Oznamuje, že finančné vyrovnanie za prestup medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.

U370: Berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci Petra Kavku, zast. JUDr. Petrom Majerníkom č. k. 28/15 RS a žiada podávateľa podnetu o predloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci podľa čl. 71/6 DP, do 09.11.

U371: Berie na vedomie podnet na začatie disciplinárneho konania v právnej veci Ľubomíra Korijkova, zast. JUDr. Petrom Majerníkom č. k. 20/15 RS a žiada podávateľa podnetu o predloženie právoplatného a vykonateľného rozhodnutia v predmetnej veci podľa čl. 71/6 DP, do 09.11.

U372: MFK Stará Ľubovňa. Berie na vedomie žiadosť klubu MFK Stará Ľubovňa o vyrovnanie finančných záväzkov za transfer hráčov – Emil Haladej , Mário Strachan, Miroslav Strachan do 1. FC Tatran Prešov. Oznamuje, že finančné vyrovnanie medzi klubmi rieši Komora SFZ pre riešenie sporov. V prípade previnenia zainteresovaných strán bude DK vo veci samej pokračovať.

U373: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U344 bez prijatia Disciplinárnej sankcie.

U374: Jozef Kostelník. Berie na vedomie stanovisko klubu k U345 a podľa čl.47/1a,2a DP rozhodla, že ukladá DS – upozornenie podľa čl. 10 DP.

U375: ŠK Svätý Jur (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U 346 a podľa čl. 47/1a,2a DP rozhodla, že ukladá DS – pokarhanie podľa čl. 11 DP.

U376: FK Dukla Banská Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U347a podľa čl. 58/2b,f,3 a čl. 36/2aDP rozhodla, že ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 300 € podľa čl. 12/6 DP.

U377: FK Poprad (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U351 a podľa čl. 58/1g,3 a čl. 36/1a DP rozhodla, že ukladá DS – finančnú pokutu vo výške 100 € podľa čl. 12/6 DP.

U378: Tomáš Kóňa. Na základe osobného vyjadrenia menovaného k U352 na zasadnutí DK SFZ dňa 03.11.2016 DK podľa čl.65/1,2 DP ukladá DS– upozornenie podľa čl.10 DP.

U379: Kamil Horváth. Berie na vedomie osobné vyjadrenie menovaného k U352 na zasadnutí DK SFZ dňa 03.11.2016.

FUTSAL:

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U380: Lukáš Turan (MFsK Nitra, 1. SLF). Vylúčenie za surovú hru – podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu podľa čl. 45/1 DP, DS – pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia podľa čl. 45/2a DP, od 29.10.

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U381: Matej Balun (FTVŠ UK Bratislava, 1. SLF) od 29.10.
U382: Ján Kluka (MFsK Nitra, 1. SLF) od 29.10.
U383: Marcel Gašparík (MFK Tupperware Nové Zámky, 1. SLF) od 22.10.

U384: MFsK Nitra (1.SLF). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta a Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS vedúceho družstva Jozefa Chudého počas a po stretnutí (vykázanie z lavičky za hrubé a vulgárne urážky na adresu R, vyhrážanie R2 po stretnutí) v stretnutí 7. kola 1. SLF medzi Futsal Team Levice – MFsK Nitra, do 9.11.2016. Zároveň predbežným ochranným opatrením pozastavuje menovanému výkon funkcie vedúceho mužstva a zakazuje vstup na lavičky mužstva a kontaktu s delegovanými osobami na stretnutie podľa čl. 43/2a,4 DP až do doriešenia DK.

U385: Futsal Team Levice (1. SLF). Začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nesplneniu si povinností US (umožnenie vstupu nepovolanej osoby do kabíny R) po stretnutí 7. kola 1. SLF medzi Futsal Team Levice – MFsK Nitra podľa čl. 73/2b,c a čl. 73/4 DP, do 9.11.2016.

U386: MFK Tupperware Nové Zámky (1. SLF). Berie na vedomie stanovisko klubu k U355 a rozhodla tak, ako je uvedené v U387.

U387:  Marcel Gašparík (MFK Tupperware Nové Zámky, 1. SLF). Na základe Správy delegáta stretnutia a Oznámenia o nedostatkoch za opakované HNS menovaného (vulgarizmy voči R) v dvoch po sebe nasledujúcich stretnutiach podľa čl. 48/1ca čl. 36/2a ukladá DS –pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace podľa čl. 48/2b DP, od 29.10.2016. DS si menovaný vykoná až po vykonaní DS uloženej U383. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U355.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 10.11.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania náhradných fyzických previerok rozhodcov SFZ a žien FIFA: 11. 11. v Spišskej Belej (umelá tráva). Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára TOP asistentov rozhodcov SFZ: 11. – 13. 11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27. 11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Weiss E. 3.11., Smolíková 19.11., Pozor 26. – 27.11., Lieskovský 17. – 21.11., Capík 19.11., Perašín 12.11., Dohál od 3.11. k dispozícii KR.

Úsek pozorovateľov rozhodcov:

Ospravedlnenia: Špivák 17. – 20.11., Špila 18. – 20.11.

Komisia delegátov stretnutia

Ospravedlnenie: Tomášová 10. – 13.11., Švarc 18.11., Farbula 17. – 20.11.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • Na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 8. kola 1. SLF medzi družstvami 4FSC FTVŠ UK Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava dňa 10.11. o 20:45.
 • Na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 8. kola 1. SLF medzi družstvami MFsK Nitra – MFK Tupperware Nové Zámky dňa 9.11. o 20:30.
 • Na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 8. kola 1. SLF medzi družstvami Across Pinerola Bratislava – ŠK Makroteam Žilina dňa 9.11. o 20:20.
 • Na základe predloženej dohody družstiev súhlasí so zmenou termínu stretnutia 9. kola 1. SLF medzi družstvami Slov-matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava dňa 16.11. o 20:30.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie R a D: 8. kolo 1. SLF 9.11. o 20:20: Across Pinerola Bratislava – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Grom, Jablonický), o 20:30: MFsK Nitra – MFK Tupperware Nové Zámky (Behančin, Botka, Badura), 10.11. o 20:45: FTVŠ UK Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava (Belavý, Szkokan, Budáč), 11.11. o 20:30: Wild Boys '02 Bratislava – MIBA Banská Bystrica (Bohun, Budáč P. ml, Kubinec ), 12.11. o 20:00: FK Dragons Podolie – Futsal Team Levice (Kopec, Havrila, Slimák).
 • Prijala sťažnosť družstva MFsK Nitra na výkon R v stretnutí 7. kola 1. SLF Futsal Team Levice - MFsK Nitra a vyhodnotila ju ako neopodstatnenú. V zmysle článku D/1/f RS 2016/2017 stanovuje poplatok 30,- €.
 • Upozorňuje zodpovedných funkcionárov klubov, že nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle kapitoly D/1 RS 2016/2017 a nebude sa nimi ďalej zaoberať; v prípade neopodstatnenosti bude postupovať v zmysle kapitoly D/1/f RS 2016/2017.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovnej adrese:

www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.