angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 21 zo dňa 19.11.2016

18. November 2016

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v decembri 2016 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

  • 5.12.2016 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: „Analýza ME 2016“ - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v 1. alebo 2. lige seniorov, a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk
  • 7.12.2016 – Seminár trénerov mládeže SFZ - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk
  • 12.12.2016 – Seminár trénerov brankárov - pre trénerov SFZ GK a UEFA GK A licencie. Rozsah – 6 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 4.12.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 6.12.2016 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Podrobné informácie ohľadom programov, záväzných prihlášok a poplatkov sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že dňa 10.12.2016 v kongresovej sále SPÚ v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B licencie, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.12.2016. Bližšie informácie sú na stránke: www.trenerportal.sk

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni, v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú web stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Úsek mládeže a rozvoja

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 31.10.2016 do 30.11.2016 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2017/2018 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ.

Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” nájdete na webovej stránke SFZ v sekcii “Legislatíva - predpisy SFZ - smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice).

ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou udelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži).

Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 30.11.2016. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk.

Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots. ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2016! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou.

Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2017. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. Zároveň upozorňujeme všetky futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia VV SFZ o transformácií ÚTM na futbalové akadémie a FK s Grassroots licenciou na ÚTM od súťažného ročníka 2017/2018 budú aj prekvalifikované licencie získané počas licenčného konania mládeže SFZ, ktoré v tejto podobe prebieha posledný krát. Z tohto dôvodu žiadame všetky FK o podrobné oboznámenie sa s problematikou v Rozpise republikových súťaží 2016/2017 str. 26 – 29, odsek B – Mládežnícke súťaže a s usmernením k problematike zaslaným v elektronickej podobe na futbalové kluby dňa 15.6.2016.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
18. kolo: B. Bystrica – Trnava B 20.11. o 13:00

U19
13. kolo: Podbrezová – Michalovce 17.11. (UT Podbrezová – Skalica – zmena HP), Slovan– D. Streda 19.11. 10:00 (UT Pasienky – zmena HP)
26. kolo: D. Streda – Slovan 17.6.2017 (zmena poradia stretnutí)

U17/16
13. kolo: D. Streda – Slovan 19.11. o 12:15/14:30 (UT Pasienky – zmena HP)

U15/14
9. kolo: Prešov – Snina 17.11. o 10:00/12:00 (UT Prešov – zmena HP)
11. kolo: JUPIE – Pohronie 19.11. o 10:00/12:00 (HP: Štiavničky UT)
12. kolo: Trebišov – Michalovce 17.11. o 10:00/12:00, Snina – Spiš. N. Ves 22.11. o 12:00/14:00, Trnava – Zl. Moravce-Vráble 26.11. o 10:00/12:00 (UT Lokomotíva – zmena HP)
13. kolo: Trnava – Horná Nitra 16.11. o 10:00/12:00 (UT Lokomotíva – zmena HP), Zl. Moravce-Vráble – Trenčín 19.11. (UT FC ViOn – zmena HP), Inter – D. Streda 20.11. o 10:00/12:00 (UT Plavecký Štvrtok – zmena HP)
18. kolo: Snina – Prešov 14.4.2017 (zmena poradia stretnutí);
26. kolo: Horná Nitra – Trnava 11.6.2017 (zmena poradia stretnutí)

U13/12
9. kolo: Horná Nitra – Levice17.11. (UT Nováky – zmena HP)
12. kolo: Nitra – Inter 22.11. o 10:00/11:30, Karlova Ves – D. Streda 23.11. o 13:00/14:30
13. kolo: D. Streda – Inter 17.11. (ihrisko M. Blahovo – zmena HP)

Odstupuje na základe správy DS na riešenie DK SFZ futbalový klub AFC Nové Mesto nad Váhom, za nedodržanie nariadenia R-RS pri organizácii svojho domáceho stretnutia (súťaž: II. liga muži, 17. kolo – neumožnenie vzhliadnutia videozáznamu).

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U410: Samuel Lipták (FK Poprad, II. liga), vylúčený za HNS - úmyselné kopnutie súpera v prerušenej hre neprimeranou silou, podľa 49/1b DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 13.11.

U411: Erik Filípek (FK Dukla B. Bystrica, I. LMD U17), vylúčený za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti mimo PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 13.11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U412: Richard Nagy (ŠK Slovan Bratislava futbal, I. LMD U17), od 13.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U413: Adam Morong (ŠKF Sereď, II. liga), od 14.11.
U414: Tomáš Burger (MŠK FOMAT Martin, II. liga)
U415: Martin Šebek (AFC Nové Mesto nad Váhom, II. liga)
U416: Vladimír Fuják (FK Dukla B. Bystrica, II. liga)
U417: Jean-Pierre Morgan (FC VSS Košice, II. liga)
U418: František Vancák (FC VSS Košice, II. liga)
U419: Peter Vojtovič (MFK Zemplín Michalovce, I.LSD U19)
U420: Oto Malík (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), všetci od 13.11.

U421: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U399 a  za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, ukladá, podľa čl.
58/1a, b DP DS – finančnú pokutu 400 EUR, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U422: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U400 a za HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola Fortuna ligy MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, ukladá podľa čl. 58/2a, b a čl. 57/1a, b DP DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 čl. 57/2 a čl. 11 DP.

U423: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U401.

U424: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U402 a rozhodla, že za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – MŠK FOMAT Martin, ukladá podľa čl. 57/1b čl. 58/2b, f a čl. 36/2a DP DS – finančnú pokutu 250 EUR, podľa čl. 57/2 a  čl. 58/3 DP.

U425: MŠK R. Sobota (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U403, bez prijatia DS.

U426: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U368, bez prijatia DS.

U427: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola II. ligy MFK Lokomotíva Zvolen – FC VSS Košice, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 23.11.

U428: Partizán Bardejov (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS diváka – Martin Marcinov (vulgárny výrok voči delegovaným osobám) počas stretnutia 15. kola II. ligy Partizán Bardejov – FC Lokomotíva Košice, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 23.11.

U429: Berie na vedomie Oznámenie delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí 17. kola II. ligy ŠK Slovan Bratislava B – MFK Skalica a odstupuje vec na doriešenie ŠTK SFZ.

U430: Upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 17/8 a čl. 34/7 DP, sa prerušujú DS udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.

FUTSAL:

U431: Richard Horňák (FTVŠ UK Bratislava 1. SLF). Vylúčený za HNS - vulgarizmy voči R, podľa čl. 48/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 48/2a DP, od 11.11.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 24.11.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Komisia rozhodcov

Obsadenie Region´s cupu (ihr. Tatranská Lomnica, UT):
19.11. o 10:30 SsFZ – BFZ (Čiernik, Bednár T., Capík), o 12:45 VsFZ – ZsFZ (Mastiš, Ferenc, Perát)
20.11. o 10:30 o 3. miesto (SFZ, SFZ, SFZ), o 12:45 finále (SFZ, SFZ, SFZ).

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2.2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina).

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Trenčanský 26.11., Horváth 4.12., Parilák 23.11., Perát 17.11., Vnuk 4. a 11.12., Michlian PN od 15.11., do prihlásenia

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2. 2017 v Tatranskej Lomnici.

Komisia delegátov SFZ

Oznamuje termín konania zasadnutia komisie: 9. – 10.12. v Komárne.

Oznamuje termín konania zimného seminára delegátov SFZ: 28. – 29.1. 2017 v Bratislave.

Ospravedlnenia: Tomášová 18. – 19.11., a  28.11. – 11.12., Jasenák 3.12. 

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

  • upozorňuje družstvo Slov-matic FOFO Bratislava na nedodržanie termínu splatnosti poplatku za činnosť klubu za október 2016 (družstvu sa v zmysle článku C/4/c RS2016/2017 automaticky zastavuje súťažnú činnosť, ktorá bude opätovne uvoľnená dňom pripísania dlžnej sumy na účet SF).

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • Delegovanie R a D na 10. kolo 1. SLF, dňa 25.11: 18:30 AcrossPinerola Bratislava - WildBoys '02 Bratislava (Wojčík, Matula, Jablonický), 19:00 MFK Tupperware Nové Zámky - 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Bohun, Šeršeň, Kuspan), 19:30 ŠK Makroteam Žilina - MFsK Nitra (Ježík, Mokrý, Badura), Futsal Team Levice - Slov-matic FOFO Bratislava (Behančin, Botka, Kubinec), 20:00 MIBA B. Bystrica –FK Dragons Podolie (Ploštica, Havrila, Budáč);

  • delegovanie na FEJ dňa 21.11.2016 od 9:00 hod. v ŠH Badín: (Botka, Bárta, Švéda);

  • delegovanie na Ženskú futsalovú ligu dňa 20.11.2016 od 9:30 hod. v ŠH V. Javorku Žilina (Botka, Mokrý, Bárta).

Sekretariát

Upozorňuje futbalové kluby, hráčov a všetkých futbalových činovníkov, že v dňoch 21. – 25.11.2016 prebehne sťahovanie sekretariátu SFZ do nových priestorov. Z týchto dôvodov všetkých žiada, aby v uvedenom termíne odložili návštevu sekretariátu SFZ a prípadné neodkladné záležitosti si vopred telefonicky dohodli s konkrétnym pracovníkom SFZ.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovnej adrese: www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.