angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 24 zo dňa 10.12.2016

09. December 2016

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK VsFZ organizuje nasledovné vzdelávacie podujatia:

  • Školenie trénerov UEFA B licencie – v termíne od 3.12.2016 do 15.5.2017;

  • Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie – v termíne od 10.12.2016 do 15.3.2017;

  • Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – 17.12.2016 (sobota), v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v športovo-rekreačnom zariadení Jahodná pri Košiciach.

Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na stránke futbalnet.sk (futbalnet / zväzy / vsfz / tréneri a mládež).

Oznamuje, že v roku 2017 otvára školenie trénerov UEFA A licencie. Prihlášky, spolu s požadovanými dokumentmi, sa zasielajú poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na adresu: education@futbalsfz.sk do 11.12.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa  24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom Fortuna ligy, že dňa 30.11. im bol doporučenou poštou odoslaný základný balík licenčnej dokumentácie pre licenčné konanie v súťažnom ročníku 2016/2017, do ktorého sú v zmysle znenia príslušných ustanovení klubového licenčného systému povinné sa prihlásiť zaslaním :

  1. Podpísanej dohody o mlčanlivosti medzi SFZ a klubom;

  2. Potvrdenia o obdržaní licenčnej dokumentácie;

  3. Tabuľky s kontaktnými údajmi min. jednej osoby, zodpovednej v klube za prípravu licenčnej dokumentácie.

Vyššie uvedené dokumenty, podpísané podľa znenia platného Výpisu z obchodného registra o konaní v mene spoločnosti, musia byť komisii odoslané doporučenou poštou najneskôr 15.12.2016 (rozhodujúci je dátum pečiatky poštového úradu na obálke). Osobné doručenie prihlášky nie je možné!

Ostatné materiály a  materiály v elektronickom formáte, budú priebežne zasielané už len nahlásenej osobe/ám, po obdržaní prihlášky klubu do licenčného konania.

Športovo-technická komisia

Dáva do pozornosti všetkým funkcionárom a hráčom FK v súťažiach SFZ nasledovný text platného znenia RaPP (str. 12): Registračný poriadok SFZ, PRVÁ HLAVA ­ Registrácia fyzických osôb a právnických osôb, článok 9 ­ Registračný preukaz individuálneho člena SFZ, bod (8): "Vlastníkom registračného preukazu je SFZ. Držiteľom registračného preukazu je fyzická osoba, ktorej bol preukaz vystavený, ktorá je povinná ho chránit pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím. Zverenie registračného preukazu inej osobe je na vlastnú zodpovednosť fyzickej osoby, ktorej bol registračný preukaz vystavený”.

Ďakuje všetkým funkcionárom SFZ, RFZ, ObFZ a taktiež aj FK, hráčom, rozhodcom a divákom za ich spoluprácu počas celého roku 2016. Praje pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov a taktiež veľa zdravia a úspechov v Novom roku 2017 pri ich športových aktivitách.

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia (DS) po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U481: Jakub Paur (AS Trenčín, Fortuna liga)
U482: Ľubomír Michalík (FK DAC 1904 Dunajská Streda), obaja od 4.12.

U483: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, za HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 17. kola Fortuna ligy MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava, ukladá podľa čl. 58/2a DP DS – finančnú pokutu 300 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U484: FC VSS Košice (II. liga). Berie na vedomie žiadosť klubu k U470 a žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie záväzku v právnej veci č. k. 28/15 RS Peter Kavka v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice vyhovuje a lehotu predlžuje do 9.1.2017.

U485: FC VSS Košice (II. liga). Berie na vedomie žiadosť klubu k U471 a žiadosti o predĺženie lehoty na splnenie záväzku v právnej veci č. k. 20/15 RS Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice vyhovuje a lehotu predlžuje do 9.1.2017.

U486: FK DAC 1904 Dunajská Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy FK Senica – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.12.

U487: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky voči R) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy MŠK Žilina – AS Trenčín, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.12.

U488: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.12.

U489: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (hrubé urážlivé verbálne prejavy) počas stretnutia 18. kola Fortuna ligy Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 14.12.

FUTSAL:

Vylúčený po ČK. DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U490: Maroš Zbytek (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), vylúčený za HNS – hrubé, provokujúce a ponižujúce urážky voči R, podľa čl. 48/1c DP. DS – pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 48/2b DP, od 4.12.2016 do 21.1.2017.

U491: MFsK Nitra (1. SLF). Vyzýva klub na doplnenie odvolania, podaného proti rozhodnutiu komisie v U477, zo dňa 1.12.2016, podľa čl. 83/1 DP, do 14.12.

U492: Na základe podnetu člena Exekutívy SF, opätovne žiada ŠTK SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k neoprávnenému štartu hráča klubu MFsK Nitra (1. SLF) Petra Peciara, v nadväznosti na U322 (pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac od 13.10.2016), do 14.12.

U493: Ladislav Mikita (AT, Wild Boys´02 Bratislava, 1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch, za HNS (verbálne vulgárne výroky voči R) počas stretnutia 11. kola 1. SLF Futsal Team Levice (A) – ŠK Pinerola Bratislava, ukladá podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu funkcie asistenta trénera družstva, zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a pozastavenie výkonu športu od 9.12.2016 do 14.1.2017, podľa čl. 16/1, 2 čl. 17/1 čl. 19/1 a čl. 48/2b.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 15.12.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina).

Ospravedlnenie: Krivošík P. 15.12. – 15.1.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici.

Komisia delegátov

Oznamuje termín konania zimného seminára delegátov SFZ: 28. – 29.1.2017 v Bratislave.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Na základe predloženej dohody družstiev, súhlasí so zmenou termínu stretnutia 11. kola 1. SLF medzi družstvami Slov-matic FOFO Bratislava – MFK Tupperware Nové Zámky na 12.12.2016 o 20:10 v ŠH Mladosť Bratislava.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • delegovanie R na dohrávané stretnutie 11. kola 1. SLF Slov-matic FOFO Bratislava - MFK Tupperware Nové Zámky (Budáč P. st, Bárta, Krchňavý);

  • delegovanie R a D na stretnutia 12. kola 1. SLF: 16.12. o 18:30 Across Pinerola Bratislava – MFsK Nitra (Fischer, Szkokan, Jablonický), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Botka, Šlapka, Badura), o 20:00 MIBA Banská Bystrica - Slov-matic FOFO Bratislava (Budáč P. st, Bárta, Kubinec), o 20:30 MFK Tupperware Nové Zámky – Futsal Team Levice (Bohun, Mokrý, Budáč);

  • delegovanie na FEJ: 13.12. od 13:00 v ŠH V. Javorku Žilina: (Botka, Šlapka), 19.12. o 16:45 ŠK Makroteam Žilina - 1. FsK MKŠS Kysucké Nové Mesto (Behančin, Šlapka);

  • zaoberala sa sťažnosťou ŠK Makroteam Žilina na výkon R v stretnutí 11. kola 1. SLF FK Dragons Podolie – ŠK Makroteam Žilina a vyhodnotila ju ako čiastočne opodstatnenú. R Havrilovi pozastavuje delegovanie na 2 stretnutia.

Sekretariát

Na základe množstva prijatých podnetov, ktoré nie je v zmysle právnych predpisov SFZ oprávnený riešiť z dôvodu vecnej a územnej (alebo miestnej) nepríslušnosti, vyzýva všetkých členov SFZ, aby vo vzťahu k ich územnej príslušnosti k RFZ a/alebo ObFZ, riešili svoje podnety prostredníctvom príslušných orgánov týchto zväzov, v zmysle zachovania územného princípu a príslušných predpisov RFZ a/alebo ObFZ. Následne, po vyčerpaní všetkých dostupných prostriedkov v rámci príslušného RFZ a/alebo ObFZ, majú možnosť podania podnetu na SFZ, ktorá im zostáva zachovaná v prípade splnenia podmienok, stanovených v čl. 60 stanov SFZ alebo riešenia sporu v Komore SFZ pre riešenie sporov, v zmysle čl. 59 stanov SFZ a príslušných ustanovení poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk