angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 26 zo dňa 14.1.2017

13. Január 2017

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ dňa 4.2.2017 (sobota) organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v Dome športu v Bratislave. Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (http://www.futbalbfz.sk/9417/oznam-tmk-bfz-k-doskolovaciemu-seminaru-trenerov/).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu dňa 5.2.2017 (nedeľa) organizuje v Liptovskom Jáne Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. januára 2017 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. alebo igi.bella@gmail.com. Prihlášky sú zverejnené na stránke ssfz.sk/komisie.html.

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) v City Hoteli Bratislava. Bližšie informácie budú zaslané kontaktným osobám klubov.

Odporúča klubom FL dohodnúť si s audítormi čo najskoršie vykonanie auditu účtovnej závierky za finančný rok 2016, nakoľko táto musí byť súčasťou licenčnej dokumentácie, zasielanej k 15.3.2017 na preverovanie.

Disciplinárna komisia

U520: Spartak Myjava (Fortuna liga). Na základe podnetu ÚLK, začína disciplinárne konanie voči klubu, podľa čl. 71/1, 3e, f DP, za oznámenie o odstúpení zo súťaže Fortuna ligy súťažného ročníka 2016/2017.

U521: Ján Krivák. Berie na vedomie odvolanie voči rozhodnutiu v U494. Predmetné rozhodnutie potvrdzuje a podľa čl. 84/8 DP, odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.

U522: FK Dkla Banská Bystrica (II. liga). Obdržala rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, č.k. 29/15 RS v právnej veci Mgr. Ján Ďurčo, v zast. JUDr. Matúš Šaray, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 30.8.2016 a vykonateľnosť dňa 2.9.2016. Ukladá klubu povinnosť do 7 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia predložiť písomnú dohodu o splátkach s Mgr. Jánom Ďurčom, v zast. JUDr. Matúš Šaray alebo doklad o úhrade dlžnej finančnej čiastky. V prípade nesplnenia uložených povinností, pristúpi k uloženiu DS, v zmysle ustanovení DP.

U523: Didier Kanku. Upozorňuje menovaného na splnenie U469 v termíne do 31.1.2017.

U524: Na základe U513, žiada podávateľa podnetu (AD INVESTMENT, s.r.o., zast. Mgr. Peter Lukášek, advokát) o doplnenie a predloženie súvisiacich podkladov (sprostredkovaných zmlúv, uzavretých medzi AD INVESTMENT, s.r.o. a FC VSS Košice, a.s.) k prípadu, nakoľko doposiaľ predložené podklady nie sú dostatočné pre rozhodnutie, podľa čl. 71/5 DP, do 31.1.2017.

U525: Mikuláš Radványi. Berie na vedomie splnenie U515, bez prijatia DS.

U526: FC VSS Košice (II. liga). Na základe nesplnenia povinností uložených v U484, v právnej veci č.k. 28/15 RS Peter Kavka, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice a v U485, v právnej veci Ľubomír Korijkov, v zast. JUDr. Peter Majerník c/a FC VSS Košice, ukladá predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze transferov hráčov do klubu, podľa čl. 43/2b, 4 DP, až do splnenia záväzkov uložených v U484 a v U485, od 10.1.2017.

U527: Denis Duga (Spartak Myjava, Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko hráča k U507 (došlo dňa 9.1.2017) a odkladá ho bez ďalšieho procesného postupu, nakoľko nebolo podané v stanovenej lehote, podľa čl. 84/2 DP.

FUTSAL:

U528: Obdržala podnet od člena Exekutívy SF Roberta Číka, ohľadom udalostí po stretnutí 11. kola 1. SLF medzi družstvami MFsK Nitra a Wild Boys´02 Bratislava, hraného dňa 2.12.2016 a vec odstupuje na doriešenie Exekutíve SF a jej príslušným odborným oblastiam (Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov), so stanoviskom pre DK pri porušení DP, do 31.1.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.2.2017 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13. 2.2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Ihring od 3.1. PN, do prihlásenia, Halíček 12. – 26.1., Šuniar od 9.1. k dispozícii KR, Vitko 23. – 27.1., Valentová od 5.1., do prihlásenia, Kačenga 20.1. – 5.2., Libiak od 11.1. PN, do prihlásenia, Krahulec 10. – 18.2.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Krchňák 8.1. – 18.2.

Komisia delegátov

Vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v Bratislave v dňoch 28.1. - 29.1.2017 v hoteli Junior. Pozvánky s programom budú včas zaslané jeho účastníkom a pozvaným osobnostiam emailovou poštou.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • delegovanie R a D na stretnutia 14. kola 1. SLF: 20.1. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - Futsal Team Levice (Ježík, Bárta, Kuspan), o 20:00 MFK Tupperware N. Zámky - MIBA B. Bystrica (Budáč P. ml, Havrila, Kubinec), MFsK Nitra - 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Budáč P. st, Polomský, Budáč M.), o 20:30 Wild Boys ´02 Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Peško, Mokrý, Krchňavý), 21.1. o 20:00 FK Dragons Podolie - Across Pinerola Bratislava (Wojčík, Botka, Badura).

Exekutíva v oblasti riadenia disciplinárnych konaní Futsalovej extraligy juniorov a Ženskej futsalovej ligy:

U5: Jakub Duchoň (Grizzly Slovakia Košice, FEJ), vylúčený za zakázaný spôsob hry v súboji o loptu, podľa čl. 45/1 DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie FEJ, podľa čl. 45/2a, od 5.1.

Sekretariát

Oznamuje, že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a zápise stavby do registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava.

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu Slovenský futbalový zväz, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, registrovaný ako občianske združenie s potvrdenou činnosťou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-909/90-91, IČO: 00687308, zverejňuje týmto oznámenie, že v zmysle čl. 72, ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu zanikol Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

Konania, vedené pred Rozhodcovským súdom Slovenského futbalového zväzu, v ktorých nebol do 31.12.2016 vyhotovený a stranám sporu doručený rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, sa v zmysle čl. 74, ods. 2 stanov Slovenského futbalového zväzu zastavili. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania.

V zmysle čl. 72, ods. 3 stanov Slovenského futbalového zväzu: „Rozhodcovský súd, zriadený podľa doterajších predpisov zaniká k 31. decembru 2016.“

V zmysle čl. 72, ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu: „Rozhodcovské konania, vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou. Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne, bez rozhodnutia, postúpi na konanie komore a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.“

Zoznam vecí, v ktorých bolo začaté konanie na Rozhodcovskom súde SFZ a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017:

č.k. 04/10 RS TJ Chemolak Smolenice c/a VV ZsFZ

č.k. 13/10 RS Kurt Garger c/a FK DAC 1904 D. Streda, a.s.

č.k. 01/11 RS Roman Čavojský c/a MFK Zemplín Michalovce a ŠK FUTURA (predtým 1. HFC, spol. s r.o.)

č.k. 01/13 RS Mgr. Ivan Gažík c/a František Kubík

č.k. 08/13 RS Footballinvest s.r.o. c/a Jakub Holúbek

č.k. 23/13 RS Šport Media Group, s.r.o. c/a ŠK SFM Senec

č.k. 01/14 RS FK DAC 1904 D. Streda, a.s. c/a SFZ

č.k. 04/14 SR Ladislav Šimčo c/a FC Nitra, a.s.

č.k. 05/14 RS Martin Mikulič c/a ŠK Senec, a.s.

č.k. 14/14 RS Juraj Hovančík c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 21/14 RS Ján Malec c/a FK DAC 1904 D. Streda, a.s.

č.k. 23/14 RS Kamil Kuzma c/a MFK Košice a.s.

č.k. 13/15 RS Miroslav Moravský c/a SFZ

č.k. 23/15 RS MFK Dubnica nad Váhom, a.s. c/a SPARTAK MYJAVA, a.s.

č.k. 30/15 RS FK Bodva Moldava nad Bodvou c/a ŠTK VsFZ

č.k. 32/15 RS Peter Jakuš c/a MFK Dubnica nad Váhom, a.s.

č.k. 33/15 RS Michal Kijačik c/a MFK Dubnica nad Váhom, a.s.

č.k. 34/15 RS Oliver Špilár c/a ŠK Senec, a.s.

č.k. 01/16 RS Jaroslav Kostelný c/a FC Nitra, a.s.

č.k. 02/16 RS György Csörgő c/a SFZ

č.k. 06/16 RS Vlastislav Laskovský c/a ObFZ Prešov

č.k. 08/16 RS FK DAC 1904, a.s. c/a Franky Lionel Nguekam

č.k. 09/16 RS Martin Bukata c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 10/16 RS Marián Had c/a FK Dukla, a.s.

č.k. 11/16 RS Marek Fabuľa c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 12/16 RS Maroš Balko c/a FK Dukla, a.s.

č.k. 13/16 RS Jiří Neček c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 14/16 RS Radoslav Látal c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 15/16 RS PaedDr. Rastislav Švický c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 16/16 RS Nikola Stijakovič c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 17/16 RS FC Slovan Hlohovec c/a SFZ

Vo vyššie uvedených veciach, v ktorých bol uhradený poplatok za konanie, bude tento poplatok vrátený v plnej výške, a to na základe písomnej žiadosti žalobcu zaslanej na sekretariát SFZ, aj s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť tento poplatok poukázaný.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.