angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 27 zo dňa 21.1.2017

20. Január 2017

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK BFZ dňa 4.2.2017 (sobota) organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – v rozsahu 8 hodín, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminár sa uskutoční v Dome športu v Bratislave. Podrobné informácie a prihlášky sú zverejnené na webstránke BFZ (http://www.futbalbfz.sk/9417/oznam-tmk-bfz-k-doskolovaciemu-seminaru-trenerov/).

Oznamuje trénerom, že v spolupráci s TMK Liptovského futbalového zväzu dňa 5.2.2017 (nedeľa) organizuje v Liptovskom Jáne Seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie – v rozsahu 6 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 25. januára 2017 e-mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. alebo igi.bella@gmail.comPrihlášky sú zverejnené na stránke ssfz.sk/komisie.html

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) v City Hoteli Bratislava. Bližšie informácie budú zaslané kontaktným osobám klubov.

Odporúča klubom FL dohodnúť si s audítormi čo najskoršie vykonanie auditu účtovnej závierky za finančný rok 2016, nakoľko táto musí byť súčasťou licenčnej dokumentácie, zasielanej k 15.3.2017 na preverovanie.

Oznamuje, že osobám, uvedeným v prihláškach klubov do licenčného konania, bola v elektronickom formáte zaslaná špecifikácia, podľa ktorej musia pripraviť a k 15.3. odoslať licenčnú dokumentáciu klubu na preverovanie. Špecifikácia bude každému klubu priebežne aktualizovaná, podľa zaslanej licenčnej dokumentácie, dokumentácie, zaslanej na licenčné konanie mládeže a pod., až ku dňu konania XI. licenčného workshopu.

Disciplinárna komisia

FUTSAL:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U529: Adam Bombicz (MFK Tupperware Nové Zámky, 1. SLF), od 14.1.

U530: Futsal Team Levice (1. SLF). Na základe Zápisu o stretnutí, Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS asistenta trénera Jána Krivočenka (vykázanie z lavičky za opakovaný neoprávnený vstup na HP) počas stretnutia 13. kola 1. SLF Futsal Team Levice - MIBA B. Bystrica, do 25.1.2017.

U531: Na základe oznámenia DK Slovenského futsalu – Bratislava, žiada Exekutívu v oblasti športovo-technických konaní SF o zaslanie podrobného písomného stanoviska k možnému neoprávnenému štartu hráča Peter Jalakša v družstve Wild Boys ´02 Bratislava v stretnutí 12. kola 1. SLF FTVŠ UK Bratislava - Wild Boys ´02 Bratislava, hraného dňa 13.1.2017, v termíne do 31.1.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.2.2017 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie finále halovej sezóny mládeže ÚTM a grassroots klubov SFZ (sTC Aréna Púchov):

27.1. 09:00 – 17:00: Ježík – zodpovedný za obsadenie, Dohál, Sluk;
28.1. 08:00 – 12:00: Ježík – zodpovedný za obsadenie, Vitko.

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2. 2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenie: Očenáš od 16.1. PN, do prihlásenia.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. –12.2. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Komisia delegátov

Vzdelávací seminár delegátov SFZ sa uskutoční v Bratislave v dňoch 28.1. - 29.1.2017 v hoteli Junior. Pozvánky s programom budú včas zaslané jeho účastníkom a pozvaným osobnostiam emailovou poštou. 

Matrika

Zaevidované zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu: Denis JANČO, Peter KLEŠČÍK (AS Trenčín)

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

V zmysle článku B/3/d RS 2016/2017 zamietla žiadosť družstva MIBA Banská Bystrica o zmenu termínu stretnutia 17. kola 1. SLF.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • zmena delegovania R a D na stretnutia 14. kola 1. SLF: 20.1. o 20:00 MFK Tupperware N. Zámky - MIBA B. Bystrica (Behančin za Havrilu), 21.1. o 20:00 FK Dragons Podolie - Across Pinerola Bratislava (Jablonický za Baduru);

  • delegovanie na turnaj Futsalovej ligy žien dňa 21.1. od 9:30 hod. v ŠH Púchov (Bárta, Janík);

  • delegovanie na turnaj FEJ dňa 23.1. od 11:00 hod. v ŠH na Hájiku Žilina (Botka, Behančin, Židek);

  • za nedostatky v stretnutí 13. kola 1. SLF: Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica, pozastavuje delegovanie R Matula na 3 stretnutia;

  • za nedostatky v stretnutí 11. kola 1. SLF: MFsK Nitra - Wild Boys ´02 Bratislava, pozastavuje delegovanie D Hrmo na 2 stretnutia.

Sekretariát

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Oznamuje, že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a zápise stavby do registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. 

Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu Slovenský futbalový zväz, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, registrovaný ako občianske združenie s potvrdenou činnosťou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-909/90-91, IČO: 00687308, zverejňuje týmto oznámenie, že v zmysle čl. 72, ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu zanikol Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu, so sídlom Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava.

Konania, vedené pred Rozhodcovským súdom Slovenského futbalového zväzu, v ktorých nebol do 31.12.2016 vyhotovený a stranám sporu doručený rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ, sa v zmysle čl. 74, ods. 2 stanov Slovenského futbalového zväzu zastavili. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania.

V zmysle čl. 72, ods. 3 stanov Slovenského futbalového zväzu: „Rozhodcovský súd, zriadený podľa doterajších predpisov zaniká k 31. decembru 2016.“

V zmysle čl. 72, ods. 4 stanov Slovenského futbalového zväzu: „Rozhodcovské konania, vedené pred rozhodcovským súdom, ktoré začali a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017, sa 31. decembra 2016 zastavujú. Účinky už podanej žaloby a všetkých ďalších úkonov účastníkov rozhodcovského konania zostávajú zachované, ak účastník konania podá návrh na komoru do troch mesiacov od zastavenia rozhodcovského konania; o výdavkoch rozhodcovského konania, ktoré vznikli účastníkom konania, rozhodne komora podľa pravidiel o trovách konania. Žaloba doručená na rozhodcovský súd od 3. júna 2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou. Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne, bez rozhodnutia, postúpi na konanie komore a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.“

Zoznam vecí, v ktorých bolo začaté konanie na Rozhodcovskom súde SFZ a v ktorých nebol rozhodcovský rozsudok doručený účastníkom konania pred 1. januárom 2017:

č.k. 04/10 RS TJ Chemolak Smolenice c/a VV ZsFZ

č.k. 13/10 RS Kurt Garger c/a FK DAC 1904 D. Streda, a.s.

č.k. 01/11 RS Roman Čavojský c/a MFK Zemplín Michalovce a ŠK FUTURA (predtým 1. HFC, spol. s r.o.)

č.k. 01/13 RS Mgr. Ivan Gažík c/a František Kubík

č.k. 08/13 RS Footballinvest s.r.o. c/a Jakub Holúbek

č.k. 23/13 RS Šport Media Group, s.r.o. c/a ŠK SFM Senec

č.k. 01/14 RS FK DAC 1904 D. Streda, a.s. c/a SFZ

č.k. 04/14 SR Ladislav Šimčo c/a FC Nitra, a.s.

č.k. 05/14 RS Martin Mikulič c/a ŠK Senec, a.s.

č.k. 14/14 RS Juraj Hovančík c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 21/14 RS Ján Malec c/a FK DAC 1904 D. Streda, a.s.

č.k. 23/14 RS Kamil Kuzma c/a MFK Košice a.s.

č.k. 13/15 RS Miroslav Moravský c/a SFZ

č.k. 23/15 RS MFK Dubnica nad Váhom, a.s. c/a SPARTAK MYJAVA, a.s.

č.k. 30/15 RS FK Bodva Moldava nad Bodvou c/a ŠTK VsFZ

č.k. 32/15 RS Peter Jakuš c/a MFK Dubnica nad Váhom, a.s.

č.k. 33/15 RS Michal Kijačik c/a MFK Dubnica nad Váhom, a.s.

č.k. 34/15 RS Oliver Špilár c/a ŠK Senec, a.s.

č.k. 01/16 RS Jaroslav Kostelný c/a FC Nitra, a.s.

č.k. 02/16 RS György Csörgő c/a SFZ

č.k. 06/16 RS Vlastislav Laskovský c/a ObFZ Prešov

č.k. 08/16 RS FK DAC 1904, a.s. c/a Franky Lionel Nguekam

č.k. 09/16 RS Martin Bukata c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 10/16 RS Marián Had c/a FK Dukla, a.s.

č.k. 11/16 RS Marek Fabuľa c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 12/16 RS Maroš Balko c/a FK Dukla, a.s.

č.k. 13/16 RS Jiří Neček c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 14/16 RS Radoslav Látal c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 15/16 RS PaedDr. Rastislav Švický c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 16/16 RS Nikola Stijakovič c/a FC VSS Košice, a.s.

č.k. 17/16 RS FC Slovan Hlohovec c/a SFZ

Vo vyššie uvedených veciach, v ktorých bol uhradený poplatok za konanie, bude tento poplatok vrátený v plnej výške, a to na základe písomnej žiadosti žalobcu zaslanej na sekretariát SFZ, aj s uvedením čísla účtu, na ktorý má byť tento poplatok poukázaný.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk