angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 28 zo dňa 28.1.2017

27. Január 2017

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) od 10:30 hod. v City Hoteli Bratislava. Oznámenie o konaní workshopu s predbežným programom a návratkou bolo zaslané kontaktným osobám klubov FL.

Odporúča klubom FL dohodnúť si s audítormi čo najskoršie vykonanie auditu účtovnej závierky za finančný rok 2016, nakoľko táto musí byť súčasťou licenčnej dokumentácie, zasielanej k 15.3.2017 na preverovanie.

športovo - technická komisia

Žiada všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach riadených komisiou (II. liga muži, Slovnaft Cup, I. liga dorastu a žiakov), aby nahlásili požadované zmeny termínov a začiatkov stretnutí pre jarnú časť súťažného ročníka, v súlade s čl. 17 Rozpisu RS, a to výhradne prostredníctvom podania v ISSF (podaním z daného stretnutia), najneskôr do 10.2.2017. Po tomto termíne bude každé podanie zmeny spoplatnené podľa stanovených pravidiel.

Oznamuje, že určenie presného termínu hracieho dňa a času svojho domáceho stretnutia štvrťfinále súťaže Slovnaft Cup (v ISSF určené na 7.3.2017 o 14:30), môžu FK nahlásiť do 8.2.2017 vrátane (podaním v ISSF).

Nariaďuje zmenu termínu hracieho dňa 14. kola súťaže I. liga dorastu vo vekovej kategórii U17/16 na deň 8.3.2017 (streda), z dôvodu novostanoveného termínu reprezentačného zrazu hráčov vekovej kategórie U17 (Elite Round kvalifikácie ME U17).

ŠTK - ŽENSKÝ FUTBAL

Oznamuje, že Aktív ženského futbalu sa uskutoční dňa 27.2.2017 v Senci.

Oznamuje, že začiatok ženských súťaží je stanovený od 25.3.2017 a žreb Slovenského pohára žien sa uskutoční počas finále halovej sezóny žiačok v Púchove dňa 4.2.2017.

Oznamuje, že stanovené termíny Slovenského pohára žien sú: 1. semifinále dňa 25.3. o 15:00; 2. semifinále dňa 19.4. o 15:00, finále dňa 1.5.2017.

Z dôvodu novostanovených termínov reprezentačných zrazov mení termíny jednotlivých kôl v súťažiach žien takto:

I. liga ženy:
12. kolo z 8.4. na 15.4.2017;
13. kolo z 15.4. na 22.4.2017;
14. kolo z 22.4. na 29.4.2017;
17. kolo z 20.5. na 27.5.2017.

II. liga ženy, skupina B:
12.kolo z 8.4. na 29.4.2017.

II. liga ženy, skupina C:
13. kolo z 8.4. na 29.4.2017.

Disciplinárna komisia

U532: Spartak Myjava. Berie na vedomie podnet od ÚLK označený ako Doplnenie podania na disciplinárne opatrenia vzhľadom k odstúpeniu družstva klubu Spartaka Myjava z Fortuna ligy sezóna 2016/2017 a pokračuje v šetrení veci voči klubu za oznámenie o odstúpení zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017.

U533: Denis Duga. Berie na vedomie podnet označený ako Reklamácia odvolania, ktorý považuje z hľadiska obsahu za odvolanie voči U527 a rozhodla, že v plnom rozsahu odvolaniu vyhovuje, podľa čl. 84/7 DP.

U534: Denis Duga. V nadväznosti na U533 odvolaniu voči rozhodnutiu U507 nevyhovuje a podľa čl. 84/8 DP ho odstupuje na doriešenie Odvolacej komisii SFZ.

FUTSAL:

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U535: Marconi De Lima Batista (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 21.1.

U536: Ján Krivočenko (Futsal Team Levice, 1. SLF). Berie na vedomie stanovisko k U530 a za HNS menovaného (vykázanie z lavičky za opakovaný neoprávnený vstup na HP) počas stretnutia 13. kola 1. SLF Futsal Team Levice – MIBA B. Bystrica, ukladá podľa čl. 48/1a DP DS – upozornenie, podľa čl. 48/2a a čl. 10 DP.

U537: Peter Budáč. Na základe Správy delegáta zo stretnutia žiada menovaného o predloženie vyčíslenia výšky škody a kópiu dokladu o oznámení na PZ SR, v súvislosti s poškodením osobného motorového vozidla po stretnutí 14. kola 1. SLF MFsK Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A), odohraného dňa 20.1.2017, do 1.2.

U 538: MFsK Nitra (1. SLF). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vhadzovanie predmetov na HP) v stretnutí 14. kola 1. SLF MFsK Nitra – FTVŠ UK Bratislava (A), k nedôslednému plneniu si povinností hlavného usporiadateľa v stretnutí, v súlade s RS vo futsale pre ročník 2016/17 a k poškodeniu osobného motorového vozidla rozhodcu po stretnutí, podľa čl. 71/1, 3a, b DP, do 1.2.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.2.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. –13.2.2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina). Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Lieskovský od 19.1. PN, do prihlásenia, Bednár od 15.1. PN, do prihlásenia.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program boli zaslané elektronickou poštou.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Berie na vedomie vyjadrenie družstva Wild Boys´02 Bratislava k štartu hráča Peter Jalakša v stretnutí 13. kola 1. SLF 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Wild Boys´02 Bratislava a postupuje ho na DK.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

  • delegovanie R a D na stretnutia 15. kola 1. SLF: 27.1. o 20:30 4FSC FTVŠ UK Bratislava - FK Dragons Podolie (Fischer, Grom, Budáč M.), 3.2. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - MFsK Nitra (Belavý, Szkokan, Jablonický), o 19:30 Futsal Team Levice - Wild Boys ´02 Bratislava (Behančin, Botka, Slimák), o 20:00 MIBA B. Bystrica - Across Pinerola Bratislava (Ježík, Šlapka, Kubinec ) a MFK Tupperware N. Zámky - ŠK Makroteam Žilina (Peško, Bohun, Krchňavý);

  • delegovanie na turnaj FEJ dňa 9.2.2017 od 11:15 hod. v ŠH Badín (Šlapka, Židek).

Sekretariát

Na základe rozhodnutia výkonného výboru, SFZ vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry. Uvedená výzva, spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2017, je zverejnená na webstránke SFZ, v časti projekty / futbalová infraštruktúra.

Oznamuje, že v zmysle oznámenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov o určení súpisného a orientačného čísla a zápise stavby do registra adries zo dňa 28.12.2016, sa korešpondenčná adresa SFZ mení na: Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. 

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk