angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 3 zo dňa 16.7.2016

15. Júl 2016

Úradná správa SFZ č. 3 zo dňa 16.7.2016 na stiahnutie

VÝKONNÝ VÝBOR

Hlasovaním "per rollam" schválil návrh prezidenta SFZ na úpravu odmien delegátov stretnutí (DS) v I. a II. lige mužov v súťažnom ročníku 2016/17 nasledovne:

1. Odmena DS v I. lige mužov sa zvyšuje z 55 € na 95 €;
2. Odmena DS v II. lige mužov sa zvyšuje z 26 € na 46 €;
3. Paušálne náklady na cestovné DS v II. lige mužov sa upravujú z 50 € na 75 €, čím sa dorovnávajú na výšku odmien a  cestovného delegátov – pozorovateľov rozhodcov (DPR). Celkové náklady na všetky delegované osoby (DO) budú súčasťou Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ pre súťažný ročník 2016/17.

V súťažnom ročníku 2016/17 náklady domáceho klubu na DS a DPR v I. a II. lige mužov znáša SFZ. Náklady na ostatné DO pre súťaže I. a II. liga mužov ostávajú nezmenené a hradí ich domáci klub. Rovnako ostávajú nezmenené náklady na DO v nižších súťažiach a hradí ich vždy domáci klub.

Schválil, aby všetky DO v súťažiach I. a II. liga mužov, ktoré sú v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe oprávnené vykonávať činnosť športového odborníka, túto vykonávali ako samostatne zárobkovo činné osoby. DO, ktoré vykonávali a v súčasnosti ešte vykonávajú svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia, môžu túto vykonávať až do uplynutia doby platnosti tohto oprávnenia.

Hlasovaním "per rollam" zrušil a nahradil uznesenie č. 89/16 v bode 2) z 24.5. 2016 nasledovným uznesením: VV SFZ schvaľuje právno-organizačné zmeny v klube ŠK Senec, a.s. (Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.), viažuce sa na podmienku, v zmysle ktorej sú hráči klubu ŠK Senec, a.s. (Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.) vo veku do 18 rokov oprávnení, bez nároku klubu ŠK Senec, a.s. (Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.) na odstupné podľa platného prestupového a registračného poriadku SFZ, prestúpiť do futbalových klubov, pôsobiacich v meste Senec.

Týmto nie je dotknutý nárok klubu ŠK Senec, a.s. (Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.) na odstupné podľa platného RaPP SFZ, v prípade prestupu hráčov do klubov mimo mesta Senec.

Pôvodný text uznesenia č. 89/16 VV SFZ v bode 2) znel: 2) VV SFZ schvaľuje návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch ŠK Senec, a.s. (Športový klub 1923 Gabčíkovo, a.s.) s podmienkou pre klub ŠK Senec, a.s., že pri prestupoch hráčov Senca do 18 rokov, ktorí prestúpia do iného klubu v nasledujúcom prestupovom období, nebude uplatnený nárok na odstupné za amatéra.

 

LICENČNÁ KOMISIA

Oznamuje autorizovaným osobám klubov – účastníkov súťaží UEFA 2016/17 – pre UEFA CL&FFP ITS, že balíčky CI_2016.01, OP_2016.06 a BE_2016.06, s vloženými údajmi klubov, boli po doplnení a skontrolovaní autorizovanou osobou SFZ v požadovanom termíne odoslané na úroveň UEFA. Prípadné ďalšie požiadavky UEFA FFP (doplnenia, vysvetlenia, pridanie príloh a pod.), budú riešené prípad od prípadu s príslušným klubom.

 

TECHNICKÝ ÚSEK

Oznamuje trénerom, že počas finálového turnaja ME WU19 na Slovensku, dňa 28.7.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov ženského futbalu. Seminár je prioritne určený pre trénerov ženského futbalu a môže byť uznaný k predĺženiu trénerskej licencie UEFA Grassroots C, UEFA B a UEFA A. Prihlášky je potrebné zaslať do 17.7.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že dňa 15.8.2016 v Senci organizuje Seminár trénerov SR "A" na ME 2016. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 7.8.2016 na e-mailovú adresu education@futbalsfz.sk. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Vzdelávanie) a boli zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, že TMK SsFZ, v spolupráci s ObFZ Lučenec, dňa 29.8.2016 (pondelok – štátny sviatok) v Kalinove organizuje Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie (za účelom predĺženia platnosti trénerských licencií), v rozsahu 8 hodín. Podrobné informácie sú na webstránke SsFZ.

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (Slovensko / Tréneri / Dokumenty) a bolo zaslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručovanie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Žiada tie FK II. ligy mužov, ktoré doteraz komisii nepredložili Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ a platný min. do konca súťaž. ročníka 2016/17 (v prípade, že na štadióne prebiehajú rekonštrukčné práce, súhlas KŠI SFZ s odohraním súťažných stretnutí II. ligy mužov na štadióne pred vydaním platného certifikátu alebo zmluvu o prenájme štadióna s platným certifikátom, platnú na celý súťaž. ročník 2016/17), aby tak vykonali najneskôr do 20.7.2016.

Žiada FK II. ligy mužov, aby za účelom vystavenia identifikačných preukazov členov realizačných tímov (IPRT), zaslali v elektronickom formáte (jpg, png, ...) fotografie všetkých členov realizačného tímu družstva, štartujúceho v súťaži, a to na e-mailovú adresu stk@futbalsfz.sk, najneskôr do 20.7.2016. V prípade nezaslania fotografie, nebude členovi realizačného tímu vystavený IPRT a nebude mu umožnená prítomnosť na lavičke náhradníkov v stretnutiach II. ligy mužov.

Upozorňuje FK II. ligy mužov na povinnosť predložiť Technickému úseku SFZ (p. Greguš) na schválenie zmluvy trénerov pre súťaž. ročník 2016/17. V prípade nepredloženia dokumentov do 20.7.2016, budú FK odstúpené na riešenie DK SFZ.

Žiada ISSF klubových manažérov FK II. ligy mužov, aby aktualizovali údaje o svojom klube v ISSF pre nový súťaž. ročník 2016/17 a aby vyplnili v ISSF mená osôb – členov realizačných tímov pre svoje družstvo štartujúce v II. lige.

Upozorňuje FK II. ligy mužov, že bol zverejnený žreb základnej časti súťaže. Žiada FK štartujúce v sk. Západ a sk. Východ, aby si skontrolovali hracie dni a časy a miesta (HP) svojich domácich stretnutí. V prípade potreby zmeny (opravy) vyžrebovania, je túto skutočnosť potrebné najneskôr do 20.7.2016 oznámiť formou podania na komisiu v ISSF, priamo cez detail daného stretnutia (bezplatne).

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U1: Vernon de Marco Morlacchi (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga). Na základe DP, čl. 37/6, uvoľňuje pozastavenie výkonu športovej činnosti (150 € - zberná faktúra).

U2: Upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov na nové znenie Disciplinárneho poriadku SFZ, schváleného VV SFZ dňa 24.5.2016.

U3: Oznamuje, že v prípade prerušenia DO, sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia, do začiatku nového súťažného ročníka 2016/17.

U4: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2015/16 napomínaný 5., 9., 12. a 15. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP, do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2016/17. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom "ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI" a  doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dk@futbalsfz.sk. Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

  • Fortuna liga: 150 €

  • DOXXbet liga: 100 €

  • Dorast: 30 € 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

Oznamuje, že od 1.6.2016 sú v platnosti zmeny a doplnky pravidiel futbalu 2016/17 (pre všetky súťaže SFZ, s účinnosťou od 1.7.2016). Ich skrátená (IFAB/Obežník č.5) a detailná verzia, je na webstránke SFZ v sekcii Slovensko/Rozhodcovia a PR/Vzdelávanie.

Oznamuje termín náhradných/opravných fyzických previerok rozhodcov SFZ: 10.8. od 10:00 v B.Bystrici.

Ospravedlnenia: Šuniar 1. – 8.8., Očenáš 10. – 20.7., Kmec 13.7. – 11.8., Bobko 23.7., Hrčka D. 2. – 13.8., Kolofík 29. – 31.7., Žákech 22. – 24.7., Sluk M. 19. – 29.7., Ličko 31.7. – 12.8., Prešinský 30.7. a 9. – 19.8., Bednár T. 29.7. – 7.8., Ježík 13. – 20.7., Perát 14. – 25.7., Parilák 2. – 12.8., Vlčej 29. – 31.7., Vass 29.7. – 7.8., Dohál 20. – 28.7., Lešková 29.7. – 5.8.

Úsek pozorovateľov rozhodcov - ospravedlnenia: Slebodník od 9.7. k dispozícii KR, Špivák 29.7. a 9. – 12.8., Kopča 29.7. – 1.8.

 

KOMISIA DELEGÁTOV STRETNUTIA

V úzkej spolupráci s KRaD SsFZ  usporiada v dňoch 16. - 17.7.2016 v B. Bystrici pilotné vzdelávanie športových delegátov licencie A. Pre záverečné preskúšanie účastníkov vzdelávania sa ustanovuje komisia v zložení: Predseda: Viliam Vais, členovia Ján Majsniar  a Ján Tomčík. Predseda skúšobnej komisie predloží po skončení vzdelávacích aktivít komisii záznam o priebehu seminára, s menným zoznamom jeho absolventov a následne ho zašle, aj s vyplnenými registračnými formulármi člena SFZ (Delegát stretnutia a pozorovateľ rozhodcov), Komisii delegátov SFZ na administratívne spracovanie.

Oznamuje, že v dňoch 22. – 23.7.2016 sa v Rajeckých Tepliciach uskutoční zasadnutie komisie. Pozvánky budú členom komisie zaslané e-mailovou poštou. I Pozýva dňa 22.7.2016 od 14:00 pp. Róberta Dadykina, Jána Panáka a Antona Medoviča na absolvovanie náhradného seminára delegátov SFZ, ktorý sa uskutoční počas zasadnutia komisie v Rajeckých Tepliciach. Podrobné informácie menovaným oznámi sekretár komisie.

Oznamuje všetkým držiteľom licencií pre amatérsky a profesionálny futbal - "Športový delegát futbalu", že prebehla kontrola držiteľov licencií "Športový delegát futbalu"a platnosti týchto licencií. Kontrolou bolo zistené, že viacerým držiteľom licencií skončila ich platnosť alebo licencie neboli získané po absolvovaní úvodného školenia. Osobám, ktoré nespĺňajú podmienky licenčného systému a nemajú platnú licenciu, bude dňom 20.7.2016 odňatý prístup do ISSF. Zároveň tieto osoby nebude možné centrálne zapísať do registra športových odborníkov, v zmysle Zákona 440/2015 Z. z. o športe. Každý, kto chce vykonávať funkciu delegáta zväzu, musí mať príslušnú licenciu pre amatérsky alebo profesionálny futbal. Vzdelávanie športových delegátov je vykonávané od 1.1.2016, v zmysle Zákona 1/2014 Z. z. o organizácii športových podujatí. Informácie o prípadných školeniach poskytuje komisia.

Ospravedlnenia: Panák 23.7. – 4.8., Tomášová 14. – 31.7., Budáč 1. – 21.8., Olšavský 5. – 14.8.

 

MATRIKA

Na základe žiadostí zaregistrovala zmenu názvu klubu (v zátvorke je uvedený starý názov): TJ Štart Kokava nad Rimavicou (TJ Štart SZ Kokava nad Rimavicou).

 

SEKRETARIÁT

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovných adresách: 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz.html  
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/poriadky.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice.html 
www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/organizacne-pokyny.html 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.