angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Vyhlásenie volieb a zápisnice

Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 46 ods. 3 Stanov SFZ vyhlásila voľby na:

 • prezidenta SFZ
 • člena VV SFZ - viceprezident pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy
 • člena VV SFZ – viceprezident pre profesionálny futbal
 • troch členov VV SFZ - členovia za profesionálny futbal
 • štyroch členov VV SFZ –  členovia za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ) 
 • člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky
 • člena VV SFZ – zástupca trénerov
 •  člena VV SFZ – zástupca hráčov
 • člena VV SFZ – zástupca rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom komisie rozhodcov SFZ
 • predsedu Disciplinárnej komisie SFZ
 • podpredsedu Disciplinárnej komisie SFZ
 • predsedu Odvolacej komisie SFZ
 • podpredsedu Odvolacej komisie SFZ
 • člena dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ (lekár/farmaceut)
 • náhradníka dopingového senátu Odvolacej komisie SFZ
 • predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 • podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania
 • predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 • podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania
 • kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)
 • náhradníka kontrolóra SFZ (podpredseda revíznej komisie SFZ)
 • člena Volebnej komisie SFZ za SsFZ

Voľby na uvedené funkcie sa uskutočnia na Volebnej konferencii SFZ dňa 02. februára 2018 v Senci.

V zmysle čl. 46 ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2 ods. 3 písm. a.) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Jedna osoba môže kandidovať iba na jednu funkciu volenú na tej istej konferencii.

Na základe uvedeného lehota na predkladanie návrhov kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ končí dňa 28. januára 2018 o 23:59 hodine.

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu na skutočnosť, že návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ. Vzory dokumentov sú uvedené v časti "Vzory podaní".


Návrhy kandidátov na vyše uvedených volených členov orgánov SFZ je možné doručiť na Slovenský futbalový zväz :

 • elektronicky

na e-mailovú adresu volby@futbalsfz.sk alebo office@futbalsfz.sk s označením predmetu správy „Voľby 2018“

 • korešpondenčne

na adresu:                            Slovenský futbalový zväz

Tomášikova 30C

821 01 Bratislava

v zalepenej obálke s označením : "Voľby 2018“.


Zápisnica Volebnej komisie SFZ zo zasadnutia dňa 7.12.2017