angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Vzory podaní

Návrh kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2 ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Prílohy k návrhu:

  1. Súhlas kandidáta s jeho kandidatúrou
  2. Stručný životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom a športovej činnosti
  3. Súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, emailový kontakt v súvislosti s voľbami
  4. Súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SFZ a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.
  5. Vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za člena
  6. Vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení (v plnom rozsahu)
  7. Výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
  8. Motivačný list (* ak to vyžaduje štatút komisie)

VZORY PODANÍ - FUNKCIE VOLENÉ KONFERENCIOU SFZ DŇA 2.2.2018