angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

ZMENY A DOPLNENIA REGISTRAČNÉHO A PRESTUPOVÉHO PORIADKU SCHVÁLENÉ NA ZASADNUTÍ VV SFZ DŇA 28.6.2017

11. Júl 2017

Najdôležitejšie zmeny a doplnenia Registračného a prestupového poriadku SFZ

1. Uhrádzanie odstupného za amatéra prostredníctvom mesačných zberných faktúr - procesný postup

 

Odstupné za amatéra sa uhrádza prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry na účet SFZ. SFZ poukáže odplatu podľa predchádzajúcej vety na účet materského klubu do 10 dní od jej pripísania na účet SFZ na základe faktúry, ktorú vystaví materský klub a doručí ju na adresu SFZ. Okrem zákonných náležitostí musí faktúra obsahovať číslo platobného predpisu vygenerovaného klubom v ISSF pri položke odstupného.

 

Materský klub je povinný doručiť faktúru podľa na SFZ do 90 dní odo dňa schválenia transferu príslušnou matrikou. Ak materský klub nedoručí faktúru na SFZ v stanovenej lehote alebo faktúra nebude obsahovať náležitosti, nárok na odstupné za amatéra má SFZ, ktorý tieto prostriedky použije v rámci výchovného fondu alebo na rozvoj mládežníckeho futbalu.    

 

2. Zmena zimného registračného obdobia bez obmedzenia

 

Zimné registračné obdobie bez obmedzenia je od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka.

 

 

Celé znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ nájdete na:

 

https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/aa/55/aa556cdb-f7e2-437b-9d91-9abc93a7a533.pdf