angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Zápisnice volebnej komisie SFZ

Vyhlásenie VK SFZ po Konferencii SFZ konanej dňa 28.6.2018 v Bratislave

Volebná komisia SFZ v súlade s čl. 7 Volebného poriadku SFZ vyhlasuje, že doplňujúca voľba na člena VV SFZ - zástupca hráčov sa uskutoční na najbližšie konanej Konferencii SFZ.