angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Disciplinárna komisia (DK)

PREDSEDA
Miroslav VLK

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2018)

PODPREDSEDA
Peter MIHÁL

(funkčné obdobie: 4 roky; od februára 2018)

TAJOMNÍK
Michal FABIAN

ČLENOVIA

Róbert DADYKIN 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Miroslav JABLONICKÝ
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

František LUNÁK 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Peter POTECKÝ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Peter REISZ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Jozef ŠKRÍBA 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Miroslav URBAN 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Peter VACHAN 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Marián VEREŠ 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

______________________________

STANOVY / Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ

  1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí SFZ, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.
  2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.
  3. Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
  4. Disciplinárna komisia rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie samostatne.
  5. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.

ZÁPISNICE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE SFZ