angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

DK SFZ: Rešpektujme predpisy a stanovy zväzu, aby futbal ľudí spájal

27. November 2017

BRATISLAVA (SFZ) – Disciplinárna komisia SFZ doriešila aj okolnosti tzv. fanúšikovského chorea na štadióne DAC 1904 Dunajská Streda a vydala rozhodnutie.

Na základe správy delegáta stretnutia zo stretnutia DAC 1904 – Slovan Bratislava, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, použijúc záznam o činnosti náhradného rozhodcu a priloženú fotodokumentáciu, vychádzajúc aj z vlastných zistení a osobných stanovísk štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa rozhodla disciplinárna komisia, že za hrubé nešportové správanie divákov ukladá finančnú pokutu vo výške 4500 eur. Zároveň uložila ochranné opatrenie, spočívajúce v príkaze prerokovať previnenia so zástupcami fanklubov DAC 1904 Dunajská Streda za účelom zamedzenia takýchto previnení a o výsledku stretnutia zaslať písomnú správu disciplinárnej komisii do 6. decembra 2017.

Toľko uznesenie, zverejnené v sobotňajšej úradnej správe č. 22.

Výklad rozhodnutia z úst predsedu komisie Miroslava Vlka, prenesený do jasnej formulácie, znie takto. "Disciplinárna komisia SFZ pri svojom rozhodovaní a posudzovaní disciplinárneho previnenia klubu DAC 1904 Dunajská Streda zobrala do úvahy najmä rozsah a charakter chorea, ktoré pokrývalo jednu celú tribúnu štadióna. Jednoznačne bol preukázaný zámer fanúšikov DAC a fakt, že domáci klub respektíve osoby, ktoré pripravovali stretnutie 15. kola Fortuna ligy Dunajská Streda – Slovan, vedeli o pripravovanom choreu divákov a napriek niektorým vykonaným opatreniam nezabránili uvedenému diváckemu prejavu na štadióne DAC 1904.“ Zároveň šéf disciplinárky potvrdil, že komisia zobrala do úvahy aj výraznú medializáciu diania na spomenutom ligovom stretnutí, na základe ktorej široká verejnosť hodnotila všetky uvedené prejavy veľmi negatívne.
Je evidentné, že došlo k jednoznačnému porušeniu predpisov SFZ, aj stanov SFZ, v ktorých jeden z článkov zakazuje akúkoľvek politickú či náboženskú agitáciu v podmienkach a štruktúrach SFZ, členov a osôb s príslušnosťou k SFZ tak, ako to ustanovujú aj predpisy UEFA, ktoré SFZ plne rešpektuje.
Disciplinárna komisia jednomyseľne zastáva stanovisko, že takéto prejavy sú na našich futbalových štadiónoch nežiaduce. Cieľom futbalu je ľudí spájať, nie rozdeľovať.