GRASSROOTS – PROJEKT „DAJME SPOLU GÓL“ OTVÁRA DVERE ĎALŠÍM MATERSKÝM ŠKOLÁM

utorok, 12.02.2019
|
Posledná aktualizácia 13.8.2020 09:29

BRATISLAVA (SFZ) - Do projektu "Dajme spolu gól" sa môžu prihlásiť ďalšie materské školy do konca februára 2019. O podmienkach registrácie v súvislosti s uzatvorením zmluvy, o právach a povinnostiach trénerov a štatutárov materských škôl a o ďalších užitočných informáciách v súvislosti so zapojením sa do projektu, hovoril pre magazín technického úseku SFZ "Asistent trénera", grassroots koordinátor SFZ Vladimír Lupták.

Projekt má za sebou úspešný vstup a dnes je realizovaný v 160 materských školách so zapojením cez 3000 detí na celom Slovensku. Výsledkom sú športujúce deti vo veku 5-6 rokov, materské školy disponujúce športovými pomôckami a tiež garancia odborného vedenia v podo- be športových odborníkov, z radov futbalových trénerov, pri vykonávaní pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal. Súčasťou projektu je aj administratívna zložka pri uzatváraní zmlúv medzi SFZ, materskou školou a trénermi. 

Ako sa rodí samotná spolupráca? Kto je na začiatku celého reťazca?

"Na začiatku je samotný záujem o šport, o futbal, chuť pracovať a ochota porozumieť hodnote, ktorú SFZ ponúka. Hovoríme o pohybových aktivitách pre deti, o zdravom životnom štýle, správnych pohybových návykoch, ale na- jmä o trvalom vzťahu detí k športu. Ako sa rodí spolupráca? Prvou možnosťou je, že tréner z futbalového klubu prejaví záujem o tento projekt. Vtedy si musí nájsť, osloviť, materskú školu v blízkom okolí. V opačnom garde, ak by prejavila záujem materská škola, musí si nájsť na tento projekt trénera. Po tom, ako sa tieto dve strany úspešne nájdu, je pomerne jednoduché administratívne zvládnuť všetky kroky a uzatvoriť zmluvu o spolupráci.“ 

Garantom projektu je Slovenský futbalový zväz. Ten zohráva v tomto príbehu kľúčovú úlohu.

"Určite áno. Už len tým, že finančne a materiálne projekt podporuje. V princípe, zmluvu o spolupráci so SFZ uzatvára materská škola (resp. ZŠ s MŠ). SFZ poskytne materskej škole finančný príspevok v sume 350,-Eur na školský rok, tzn. 50,-Eur na 1 mesiac, ktoré sú účelovo viazané na úhradu nákladov spojených s realizáciou projektu „Dajme spolu gól“ na danej materskej škole (resp. ZŠ s MŠ)."

Čo všetko zastrešuje v tomto projekte SFZ? 

"Po splnení podmienok a podpísaní zmlúv, SFZ poskytne každej materskej škole materiálne zabezpečenie – športové pomôcky: futbalové lopty veľkosti č.1 a č.3, rozlišovacie vesty, prekážky, klobúčiky, kužele, koordinačný rebrík, tričká pre deti a pre trénerov. Uvedené vybavenie môže používať materská škola aj mimo spomínaných aktivít počas školského roka. Cieľom je, aby sa deti hýbali nielen v určenom čase aktivít, ale kedykoľvek v priebehu týždňa, kedy prejavia záujem. Každú materskú školu SFZ podporuje počas celého obdobia realizácie aktivít aj finančne. K tomu je nevyhnutné, aby materská škola splnila stanovené podmienky. Jednou z nich je aj evidencia pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal, cez platformu www. dajmespolugol.sk. Za evidenciu pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal je zodpovedný tréner. Je to on, kto dokumentuje agendu, obsah, rozsah a ďalšie detaily aktivít prostredníctvom ich popisov a fotografií na webe. Dokumentáciu je povinný zverejniť do 48 hodín od dátumu vykonania pohybovo-športovej aktivity so zameraním na futbal. Maskotom projektu je postavička „Gólik“. Maskot v priebehu školského roka navštevuje vybrané materské školy a zapája sa do aktivít spolu s deťmi.“ 

Aká je frekvencia pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal?

"Pohybovo-športové aktivity sa počas školského roka realizujú v mesiacoch október, november, február, marec, apríl, máj a jún. Každá pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal je praktizovaná jedenkrát v týždni, pre 1 skupinu, v počte 8 až 15 detí, v trvaní 30-45 minút."


zdroj: SFZ

Vráťme sa k spôsobu, akým je možné uzatvoriť zmluvu. Aký je ďalší krok po tom, čo sa obe strany, teda mater- ská škola a tréner našli?

"Obe strany vyplnia registračné formuláre na webe www. dajmespolugol.sk. Systém vygeneruje, respektíve pridelí, materskej škole ID, na základe ktorého ich spáruje a tréner môže zahájiť realizáciu pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal s deťmi. Stačí postupovať podľa informácií v manuáli na stránke www.dajmespolugol.sk/ materskeskoly, v prípade nejasností nás môžu dané osoby priamo kontaktovať.“ 

Kde nájdu obe strany samotný obsah zmluvy? Je voľne dostupný na webe?

"Zmluva je zverejnená na stránke www.dajmespolugol/materskeskoly. Proces je veľmi jednoduchý a rýchly. Štatutár po úspešnej registrácii obdrží od SFZ automaticky vygenerované zmluvy na email, ktorý zadal pri vyplnení registrácie, a potom ich treba len vytlačiť a podpísať. Na zmluvách musia byť podpisy zástupcov všetkých zainteresovaných strán, to znamená štatutára materskej školy, učiteliek MŠ a trénera/trénerov. Následne treba tieto zmluvy poslať poštou na podpis na Slovenský futbalový zväz s označením projektu „Dajme spolu gól.“ 

Aké sú základné podmienky zo strany SFZ smerom k materským školám a smerom k trénerom?

"Do projektu sa môže zapojiť ktorákoľvek materská škola na Slovensku. Samotné pohybovo-športové aktivity so zameraním na futbal realizuje s deťmi športový odborník, v našom prípade futbalový tréner, s platnou trénerskou licenciou. To je nevyhnutná podmienka na to, aby bola pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal realizovaná na materskej školy (resp. ZŠ s MŠ).“ 

Akým spôsobom SFZ riadi a kontroluje samotnú realizáciu športovo-pohybových aktivít?  

"Ako som spomenul, tréneri sú povinní vyplniť po ukončení aktivity, do 48 hodín, na stránke www.dajmespolugol.sk agendu o tom, aký bol obsah, zameranie týchto aktivít a pridať aj príslušnú fotodokumentáciu.“ 

Vstupuje do tejto evidenčnej časti aj štatutár materskej školy?  

"Za evidenciu aktivít na platforme www.dajmespolugol.sk je zodpovedný iba tréner. Nakoľko finančné prostriedky z účtu SFZ idú na účet materskej školy, prípadne obce/mesta, je na štatutárovi, aby si skontroloval priebeh, realizáciu a počet pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal. Už aj preto, že je to jedna z podmienok financovania projektu zo strany SFZ.“ 

To všetko slúži Slovenskému futbalovému zväzu ako kontrolný nástroj. Aký je ďalší význam tejto dokumentácie? 

"Okrem toho, že SFZ, ako garant projektu, má prehľad o dianí a plnení podmienok, môžu sledovať toto dianie aj rodičia detí, prostredníctvom popisu aktivít, fotografií a videí majú možnosť presvedčiť sa o tom, ako ich deti cvičia, v akom rozsahu športujú.“ 

V prípade, že by podmienky uvedené v zmluve splnené neboli, môže SFZ pristúpiť k nejakým sankciám?

"SFZ si vyhradzuje na základe zmluvy medzi SFZ a materskou školou (ZŠ s MŠ) právo, v prípade nedodržania podmienok, neposkytnúť alebo zredukovať finančný prostriedky pre danú materskú školu v danom mesiaci.“ 


zdroj: SFZ

V prípade, že by tréner narazil pri vypĺňaní spomínaných údajov na nejaký technický problém na webe, na koho by sa mohol/mal obrátiť?

"Všetky relevantné informácie tréneri nájdu na stránke www. dajmespolugol.sk, v časti „Projekty“, v sekcii „materské školy“. V prípade, že by napriek tomu potreboval niekto ďalšie in- formácie, môže nás kontaktovať priamo na emailovej adrese: dajmespolugol@futbalsfz.sk.“ 

Ak by niekto prejavil záujem o vstup do projektu dnes, v tejto chvíli, má šancu?

"Aj v aktuálnom školskom roku je stále možnosť zapojiť sa do projektu po vyplnení prihlášky do konca februára 2019. Športovo-pohybové aktivity so zameraním na futbal by mohli tréneri na nových MŠ realizovať od marca 2019.“ 

Má projekt „Dajme spolu gól“ vplyv aj na futbalové kluby? 

"V posledných rokoch SFZ eviduje klesajúci počet hráčov do 18 rokov a mládežníckych družstiev v obciach a v určitých regiónoch Slovenska. Cieľom projektu je popularizácia futbalu u detí v materských školách vo veku 5-6 rokov. Projekt ponúka možnosť spolupráce futbalového klubu v obciach/ mestách s materskou školou (resp. ZŠ s MŠ) s cieľom jednak pritiahnuť nových chlapcov a dievčatá od 5 rokov do družstva predprípravky vo futbalovom klube, vyhľadať športovo talentované deti už v rannom veku a zároveň možnosť získať vyššie finančné príspevky zo štátu, cez SFZ pre futbalové kluby, na základe členskej základne hráčov do 18 rokov a počtu mládežníckych družstiev.“

Viac infomácií nájdete na https://www.dajmespolugol.sk/projekty/materske-skoly-futbalove-aktivity


zdroj: SFZ

Autor
Značky
Autor
Autor
Projekt
Dajme spolu gól
Osoba
VladimírLupták
Mohlo by vás zaujímať

GRASSROOTS: Do projektu „Dajme spolu gól“ sa zapojilo v minulom školskom roku 262 MŠ a 104 ZŠ

13.8.2020 09:36

Do projektu „Dajme spolu gól“ sa doteraz zapojilo 59 ZŠ, prihlášky môžu školy vypĺňať do konca januára 2020

13.8.2020 09:34

Projekt „Dajme spolu gól“ od septembra už aj na základných školách, ďalšie prihlášky do konca januára

13.8.2020 09:31

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ napreduje, v októbri zamieri aj do základných škôl

13.8.2020 09:30

GRASSROOTS – Projekt „Dajme spolu gól“ vstupuje do sezóny 2018/19, šanca pre ďalšie MŠ / ZŠ s MŠ

13.8.2020 09:28

Grassroots: Maskot Gólik na návšteve na ZŠ s MŠ na Kalinčiakovej ulici v Bratislave

13.8.2020 09:37

„Dajme spolu gól“ - grassroots projekt pre deti materských škôl

13.8.2020 09:24

ŠK Slovan Bratislava hostil Festival futbalu materských škôl

13.8.2020 10:25

V rámci projektu "Dajme spolu gól" sme navštívili MŠ Kalinčiakova v Bratislave a MŠ Rusovce

13.8.2020 09:25

SFZ podporil festival futbalu materských škôlok „Kids in motion“

13.8.2020 13:06

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.