angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komora pre riešenie sporov (KpRS)

PREDSEDA
Miroslav HLIVÁK

(funkčné obdobie: 4 roky; od júna 2014)

PODPREDSEDA
Žaneta SURMAJOVÁ

(funkčné obdobie: 4 roky; od júna 2014)

TAJOMNÍK
Michael VÁLEK

(ustanovený na zasadnutí VV SFZ dňa 20. februára 2018)

ČLENOVIA KPRS za hráčov profesionálneho futbalu

Tomáš GÁBRIŠ 
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Renáta MUNKOVÁ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Peter LUKÁŠEK

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Juraj BUGALA

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Anna PEŤOVSKÁ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

Jozef MIKLUŠ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od november 2016)

ČLENOVIA KPRS za hráčov amatérskeho futbalu

Jaroslav ČOLLÁK

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Andrej PORUBAN

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

ČLENOVIA KPRS za kluby profesionálneho futbalu 

Marek MAJTÁN

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Jaroslav LOVAŠŠ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Ladislav JAKUBEC

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Tomáš ŽÁČIK

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Ivan BIACOVSKÝ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

Oto NEDVEĎ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

ČLENOVIA KPRS zastupujúci kluby amatérskeho futbalu

Marcel DOLOBÁČ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Alexander BIRÓ

(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

 

Poriadok Komory SFZ pre riešenie sporov na stránke UčPS

Výročná správa KpRS za rok 2014

Výročná správa KpRS za rok 2015

Výročná správa KpRS za rok 2016

____________________________________

STANOVY / Článok 59 - Komora SFZ pre riešenie sporov

 1. Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.
 2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva.
 3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ, UEFA alebo FIFA.
 4. Komora má právomoc preskúmavať súlad predpisov členov SFZ s predpismi SFZ, UEFA a FIFA.
 5. Komora je oprávnená uložiť disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ v súlade s osobitným predpisom SFZ.
 6. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať.
 7. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov.
 8. V komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.
 9. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.
 10. Predsedu a podpredsedu komory navrhujú kluby a hráči. Ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za kluby, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za hráčov; ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za hráčov, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za kluby.
 11. Podrobnosti o voľbe ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok komory”), volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.
 12. Poriadok komory určí, ktoré veci môže rozhodnúť člen komory samostatne, a v ktorých veciach rozhoduje senát alebo plénum komory.
 13. Ak veci prerokúva a rozhoduje senát, tento je trojčlenný a je zložený z
  1. predsedu alebo podpredsedu komory a dvoch členov komory, najmä ak ide o veci podľa odseku 14; predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu,
  2. troch členov komory určených podľa pravidiel upravených v poriadku komory; predsedu senátu určí predseda komory.
 14. Ak ide o spor medzi klubom a hráčom, členovia senátu musia byť určený po jednom z členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.
 15. Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.
 16. Proti rozhodnutiu komory nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia komory podliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 písm. a).
 17. Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 až 3 a ďalšie podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, postupe v konaní pred komorou, poplatkoch a spôsobe rozhodovania komory upravuje poriadok komory.

ZÁPISNICE A ROZHODNUTIA KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

SFZ - Vo štvrtok sa začínajú voľby členov komory SFZ pre riešenie sporov: Všetko, čo potrebujete vedieť!

17. Október 2018
BRATISLAVA (SFZ) – V dňoch 18. – 22. októbra 2018 sa uskutočnia voľby členov komory SFZ pre riešenie sporov prostredníctvom ISSF. Prinášame vám všetky podstatné informácie k voľbám a k postupu pri hlasovaní.

SFZ Neprehliadnite voľby do komory SFZ pre riešenie sporov

26. September 2018
BRATISLAVA (SFZ) - V dňoch 18. októbra až 22. októbra 2018 sa uskutočnia voľby nových členov komory SFZ pre riešenie sporov.

SFZ - Po bilancovaní činnosti komora pre riešenie sporov SFZ na prahu volieb

17. September 2018
BRATISLAVA (SFZ) – Komora SFZ pre riešenie sporov bilancovala činnosť od svojho vzniku.