Komora pre riešenie sporov (KpRS)

PREDSEDA

Jaroslav ČOLLÁK
(funkčné obdobie: 5 rokov; od septembra 2020)

PODPREDSEDA

Žaneta SURMAJOVÁ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od septembra 2020)

TAJOMNÍK

Tomáš FODREK
kontakt: tomas.fodrek@futbalsfz.sk
(ustanovený na zasadnutí VV SFZ dňa 5. septembra 2019)

ČLENOVIA KPRS za hráčov profesionálneho futbalu

Anna PEŤOVSKÁ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

Jozef MIKLUŠ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od november 2016)

Peter MAJERNÍK
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od októbra 2020)

Branislav BOLECH
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od decembra 2020)

Peter LUKÁŠEK
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od decembra 2020)

Michael VÁLEK
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od decembra 2020)

ČLENOVIA KPRS za hráčov amatérskeho futbalu

Andrej PORUBAN
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Viktor KAREL  
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od decembra 2020)

ČLENOVIA KPRS za kluby profesionálneho futbalu 

Marek MAJTÁN
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Ľubomír MESSINGER
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od júna 2020)

Ladislav JAKUBEC
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Andrej ŽÁČIK
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Ivan BIACOVSKÝ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

Oto NEDVEĎ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od novembra 2016)

ČLENOVIA KPRS zastupujúci kluby amatérskeho futbalu

Alexander BIRÓ
(funkčné obdobie: 5 rokov; od októbra 2018)

Erik ŠTEPÁNEK
(funkčné obdobie: do októbra 2023; od decembra 2020)


Výročná správa KpRS za rok 2014

Výročná správa KpRS za rok 2015

Výročná správa KpRS za rok 2016

Výročná správa KpRS za rok 2017

Výročná správa KpRS za rok 2019

ZÁPISNICE A ROZHODNUTIA KOMORY SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV

Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov  (účinný od 12.12.2017)

____________________________________

STANOVY / Článok 59 - Komora SFZ pre riešenie sporov

(1)  Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.

(2)  Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať:
a)  spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ, osobami s príslušnosťou k SFZ a SFZ vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou vyplývajúce z predzmluvných vzťahov a zmluvnýchvzťahov,
b)  spory podľa písmena a) s medzinárodným prvkom,
c)  spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo z porušenia rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA.

(3)  Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatneskončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať.

(4)  Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov.

(5)  V komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

(6)  Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

(7)  Predsedu komory a podpredsedu komory volí konferencia na návrh člena SFZ.

(8)  Podrobnosti o voľbe ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok komory”), volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.

(9)  Poriadok komory určí, ktoré veci môže rozhodnúť člen komory samostatne, a v ktorých veciach rozhoduje senát alebo plénum komory.

(10)  Ak veci prerokúva a rozhoduje senát, tento je trojčlenný a je zložený z 

a) predsedu alebo podpredsedu komory a dvoch členov komory, najmä ak ide o veci podľa odseku 14; predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu,

b) troch členov komory určených podľa pravidiel upravených v poriadku komory; predsedu senátu určí predseda komory.

(11)  Ak ide o spor medzi klubom a hráčom, členovia senátu musia byť určený po jednom z členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.

(12)  Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.

(13)  Proti rozhodnutiu komory je prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací senát. Rozhodnutia komory v prvom stupni nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60ods. 8.

(14)  Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia odvolacieho senátu nepodliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 odsek 8.

(15)  Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 až 3 a ďalšie podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, postupe v konaní pred komorou, poplatkoch a spôsobe rozhodovania komory upravuje poriadok komory.

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.