Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

utorok, 18.06.2019
|
Posledná aktualizácia 26.6.2019 16:14

KOŠICE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 18.6.2019 v Košiciach okrem iného:

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ s doplnením,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť uznesenia týkajúce sa účtovnej závierky a správy audítora, rovnako tak v prípade rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- vzal na vedomie informáci o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh projektov financovaných z programu FIFA Forward 2019-2022,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliťnávrh na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár”,

- vzal na vedomie informáciu k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh Etického kódexu SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- vzal na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR),

- vzal na vedomie informáciuo zmene a doplnení Pravidiel futbalu,

- vzal na vedomie informáciu Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- odložil ustanovovanie Komisie partnerov SFZ na októbrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciuo odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca máj 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil v zmysle čl. 19 písm c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ zaradenie klubu Slavoj Trebišov do II. ligy.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06.11.2018 14:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.