Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

utorok, 18.06.2019
|
Posledná aktualizácia 26.6.2019 16:14

KOŠICE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ


Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 18.6.2019 v Košiciach okrem iného:

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ s doplnením,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť uznesenia týkajúce sa účtovnej závierky a správy audítora, rovnako tak v prípade rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- vzal na vedomie informáci o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh projektov financovaných z programu FIFA Forward 2019-2022,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliťnávrh na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár”,

- vzal na vedomie informáciu k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh Etického kódexu SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- vzal na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR),

- vzal na vedomie informáciuo zmene a doplnení Pravidiel futbalu,

- vzal na vedomie informáciu Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- odložil ustanovovanie Komisie partnerov SFZ na októbrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciuo odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca máj 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil v zmysle čl. 19 písm c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ zaradenie klubu Slavoj Trebišov do II. ligy.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06.11.2018 14:17

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 31. OKTÓBRA 2018 KU SPORNÝM MOMENTOM

01.11.2018 21:43

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.