Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

utorok, 18.06.2019
|
Posledná aktualizácia 26.6.2019 16:14

KOŠICE (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZVýkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí 18.6.2019 v Košiciach okrem iného:

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh programu Konferencie SFZ s doplnením,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť uznesenia týkajúce sa účtovnej závierky a správy audítora, rovnako tak v prípade rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2018,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- vzal na vedomie informáci o prípadoch manipulácie stretnutí v súťažiach SFZ,

- schválil návrh na rozdelenie príspevkov z fondu na podporu mládeže z uplatnených nárokov solidarity za kluby, ktoré už nie sú členmi SFZ,

- schválil návrh projektov financovaných z programu FIFA Forward 2019-2022,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliťnávrh na vytvorenie novej súťaže SFZ s názvom “Prezidentský pohár”,

- vzal na vedomie informáciu k plnenia Strategického plánu na roky 2018-2022,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku futbalu s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh Etického kódexu SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu komisie pre riadenie II. ligy,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie Správu o činnosti Komisie rozhodcov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny rozhodcov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- vzal na vedomie informáciu o projekte implementácie systému videorozhodcu (VAR),

- vzal na vedomie informáciuo zmene a doplnení Pravidiel futbalu,

- vzal na vedomie informáciu Správu o činnosti Komisie delegátov SFZ za jarnú časť súťažného ročníka 2018/19, 

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov SFZ na súťažný ročník 2019/2020,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- odložil ustanovovanie Komisie partnerov SFZ na októbrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciuo odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca máj 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil v zmysle čl. 19 písm c) Rozpisu republikových súťaží riadených SFZ zaradenie klubu Slavoj Trebišov do II. ligy.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

05.9.2019 15:51

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.