Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

Posledná aktualizácia 18.2.2020 20:12

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Na svojom zasadnutí 18.2.2020 v Bratislave Výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov,

- schválil návrh na zmenu účelu použitia príspevku v rámci realizácie projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť doplnený návrh programu Konferencie SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ za rok 2019,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na výber audítora pre vykonanie účtovnej závierky SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ na rok 2020,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2020,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizácia súťaže III. ligy mužov od súťažného ročníka 2021/2022 s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na reorganizáciu II. ligy SMD Východ a Západ, v tejto súvislosti vzal na vedomie stanovisko Technického úseku SFZ k návrhu,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ - návrh na zmenu a doplnenie Stanov SFZ bol zverejnený na pripomienkovanie na webovom sídle SFZ dňa 11. februára 2020 a je dostupný aj na na tomto odkaze,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na zmenu a doplnenie Volebného poriadku SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave riešenia nároku asociácie na solidárny príspevok a výchovné v prípade zániku členstva,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh na prijatie pridruženého člena SFZ,

- schválil návrh na dodatočné rozdelenia finančných prostriedkov z UEFA Solidarity Payment za súťažný ročník 2018/19,

- schválil návrh termínovej listiny mládeže na rok 2020,

- schválil návrh zloženia realizačných výberov mládeže Slovenska – jar 2020,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu implementácie technológie VAR,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch stretnutia zástupcov SFZ, ÚLK a ÚFP k projektu FIFA NDRC, v tejto súvislosti poveril vedúceho Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, aby na základe obdržaných informácií a stanoviska Hlavnej kontrolórky športu oboznámil zúčastnené strany o ukončení projektu FIFA NDRC,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ,

- schválil návrh na zmenu na nominačných listinách rozhodcov a asistentov rozhodcov SFZ pre súťažný ročník 2019/20,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka,

- schválil návrhy na udelenie ceny Fair play MUDr. Ivana Chodáka.

Značky
SFZ
VýkonnýVýbor
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.