angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12. 3. 2018

12. Marec 2018

Na svojom pravidelnom zasadnutí v Bratislave dňa 12.3. 2018 výkonný výbor SFZ okrem iného:

- uskutočnil voľby na volené funkcie, ktoré spadajú do pôsobnosti členov výkonného výboru SFZ v zmysle čl. 51 ods. 2 písm o) q) a r) Stanov SFZ, v tejto súvislosti vyhlásil doplňujúce voľby (ustanovenie do funkcie) v Komisii partnerov SFZ a odložil voľbu (ustanovenie do funkcie) člena Komisie rozhodcov SFZ návrhovaného členmi VV SFZ. K tejto voľbe (ustanovenie do funkcie) uložil povinnosť upraviť Štatút komisie rozhodcov SFZ v čl. 5 s názvom "Zloženie komisie" tak, aby sa navýšil počet členov navrhnutých VV SFZ z jedného na dvoch, v ostatnom zložení komisie platí regionálny princíp, 

- poveril na výkon činnosti kontrolóra SFZ v zmysle čl. 37 ods. 9 Stanov SFZ p. Štefana Vaľka,

- poveril na výkon činnosti člena Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle čl. 37 ods. 9 Stanov SFZ p. Ľubomíra Messingera ml.,

- schválil návrh rozdelenia finančných prostriedkov v II. etape projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- schválil návrh zloženia komisie na prípravu podkladov a vyhodnotenie ponúk v rámci verejného obstarávania pre výstavbu 4 ihrísk s umelou trávou,

- odložil schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2018/19 na aprílové zasadnutie,

- vzal na vedomie Správu o činnosti licenčnej komisie v roku 2017,

- vzal na vedomie informáciu o konaní 42. Kongresu UEFA v dňoch 25. - 26. februára 2018 v Bratislave,

- vzal na vedomie informáciu o odvolaní sa kandidáta na pozíciu člena VV SFZ – zástupcu hráčov proti rozhodnutiu Volebnej komisie SFZ, v tejto súvislosti vzal na vedomie aj následné rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ,

- schválil Futbalový klub Nová Dubnica za riadneho člena SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o charitatívnej reklame,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca február 2018.