Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

Posledná aktualizácia 05.9.2019 15:51

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ


Na svojom zasadnutí 5.10.2019 v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na roky 2018-22,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti stanovil termín na ukončenie projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves na 30.jún 2020, zároveň schválil návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom Považská Bystrica,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektov zameraných na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, v tejto súvislosti zrušil projekty výstavby v mestách Šamorín a Svidník, zároveň schválil zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, Košice),

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov, v tejto súvislosti určil termín 25. september 2019 za posledný deň na zasielanie pripomienok k návrhu,

- ustanovil za člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská p. Petra Augustína,

- ustanovil za člena Komisie pre riadenia II. ligy p. Petra Šveca,

- ustanovuje za člena Komisie delegátov SFZ p. Mariána Dobrovského,

- ustanovuje za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov p. Tomáša Fodreka,

- schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020,

- schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant referee“ (VAR), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR,

- vzal na vedomie informáciu o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný modul k organizovaniu verejných športových podujatí,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP, v tejto súvislosti poveril prezidenta SFZ na zvolanie mimoriadného zasadnutia výkonného výboru na deň 24. september 2019 s jediným bodom programu týkajúcim sa vzťahu a komunikácie medzi SFZ a ÚFP, s pozvaním prezidenta ÚFP na zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o konferencii Šport a právo organizovanej Učenou právnickou spoločnosťou s podporou SFZ v dňoch 3.-4. októbra 2019 v Poprade ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca august 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ.

Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

Mini Champions Liga Slovensko 2019

20.10.2019 12:45

Komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ zo dňa 24.9.2019

24.9.2019 17:47

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.