Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.9.2019

Posledná aktualizácia 05.9.2019 15:51

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli členovia výkonného výboru SFZ


Na svojom zasadnutí 5.10.2019 v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o plnení projektov zo Strategického plánu SFZ na roky 2018-22,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov, v tejto súvislosti stanovil termín na ukončenie projektov v mestách Prešov a Spišská Nová Ves na 30.jún 2020, zároveň schválil návrh na nahradenie Mesta Prievidza v projekte Mestom Považská Bystrica,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii projektov zameraných na výstavbu tréningových futbalových ihrísk s umelou trávou, v tejto súvislosti zrušil projekty výstavby v mestách Šamorín a Svidník, zároveň schválil zmenu alokácie nevyčerpaných finančných prostriedkov na projekty výstavby umelých tréningových ihrísk vo vlastníctve SFZ (Vysoké Tatry, Poprad, Košice),

- vzal na vedomie informáciu o príprave návrhu Smernice o vzdelávaní trávnikárov, v tejto súvislosti určil termín 25. september 2019 za posledný deň na zasielanie pripomienok k návrhu,

- ustanovil za člena Komisie SFZ pre štadióny a ihriská p. Petra Augustína,

- ustanovil za člena Komisie pre riadenia II. ligy p. Petra Šveca,

- ustanovuje za člena Komisie delegátov SFZ p. Mariána Dobrovského,

- ustanovuje za tajomníka Komory SFZ pre riešenie sporov p. Tomáša Fodreka,

- schvaľuje návrh nominačných listín rozhodcov FIFA pre rok 2020,

- schvaľuje návrh zloženia realizačných tímov mládežníckych reprezentačných družstiev SR,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o realizácii verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru - simulátora „video assistant referee“ (VAR), komunikačného systému a na dodanie služieb operátora prevádzky VAR,

- vzal na vedomie informáciu o plnení projektu s názvom Vzdelávací a skúšobný modul k organizovaniu verejných športových podujatí,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnej komunikácii medzi SFZ a ÚFP, v tejto súvislosti poveril prezidenta SFZ na zvolanie mimoriadného zasadnutia výkonného výboru na deň 24. september 2019 s jediným bodom programu týkajúcim sa vzťahu a komunikácie medzi SFZ a ÚFP, s pozvaním prezidenta ÚFP na zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o konferencii Šport a právo organizovanej Učenou právnickou spoločnosťou s podporou SFZ v dňoch 3.-4. októbra 2019 v Poprade ,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca august 2019,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie bronzového odznaku SFZ.


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.6.2019

26.6.2019 16:14

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 23. MÁJA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

25.5.2019 08:55

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.5.2019

02.5.2019 18:59

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.4.2019

02.4.2019 17:56

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ ZO 14. MARCA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

19.3.2019 15:56

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 12.3.2019

13.3.2019 13:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.2.2019

20.2.2019 11:59

STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV SFZ Z 19. FEBRUÁRA 2019 KU SPORNÝM MOMENTOM

20.2.2019 08:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 15.1.2019

16.1.2019 10:25

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 7.12.2018

08.12.2018 11:24

Futbalový kalendár na týždeň 12. - 18.11.2018

12.11.2018 15:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06.11.2018 14:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.