angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.11.2018

06. November 2018

Na svojom zasadnutí v Bratislave výkonný výbor SFZ okrem iného:

- schválil návrh zloženia realizačného tímu SR „A“,

- vzal na vedomie informáciu o priebehu a realizácii projektu výstavby 4 tréningových ihrísk s umelou trávou a projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry,

- vzal na vedomie informáciu o stave realizácie odkúpenia budovy pre trvalé sídlo SFZ,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Smernice o licenčnom systéme mládeže,

- vzal na vedomie informáciu o aktuálnom vývoji a cieľoch klubového licenčného systému v podmienkach SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o okolnostiach týkajúcich sa potreby zmeny dejiska finále Slovnaft Cup-u súťažného ročníka 2018/19, v tejto súvislosti súhlasil so schvaľovaním nového dejiska finále na decembrovom zasadnutí,  

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do Komory SFZ pre riešenie sporov,

- vzal na vedomie informáciu o odohraných zápasoch reprezentačných družstiev SR za obdobie mesiaca október 2018,

- vzal na vedomie informáciu o záveroch Konferencie šport a právo,

- odložil doplňujúce ustanovovanie členov Komisie partnerov SFZ na januárové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v období medzi riadnymi zasadnutiami,

- schválil návrh na udelenie strieborného odznaku SFZ pre p. Milana Bednára.