Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.6.2021

Posledná aktualizácia 08.6.2021 16:12

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli ťlenovia Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 8.6.2021 v Bratislave okrem iného:

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry, v tejto súvislosti schválil návrh na predĺženie termínov realizácie projektov pre žiadateľov Atletiko Zálesie, OŠK Slovenský Grob a Mesto Hlohovec,

- vzal na vedomie informáciu o modeli a štruktúre rozpočtu UEFA,

- vzal na vedomie informáciu Kontrolóra SFZ o stave súladu Stanov jednotlivých ObFZ so Stanovami SFZ, v tejto súvislosti uložil štatutárom ObFZ BA - Mesto, aby v stanovenom termíne do 30.9.2021 upravili stanovy svojho občianského združenia v zmysle požiadaviek Kontrolóra SFZ vyplyvájúce zo Stanov SFZ a zákona č. 440/2015 Z.z. o športe,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ  a SFZ Marketing, s.r.o. za obdobie roka 2020,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020, vziať na vedomie správu audítora SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 a rozdeliť hospodársky výsledok SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2020 v zmysle odporučenia ekonomického úseku SFZ,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s pripomienkou vznesenou priamo na zasadnutí,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Disciplinárneho poriadku SFZ,

- nevyhovel podnetu na preskúmanie Uznesenia VV SFZ zo dňa 01.12.2020 od FC VSS Košice a predložil ho na rozhodnutie Odvolacej komisii SFZ v zmysle čl. 60 ods. 8 Stanov SFZ,

- schválil návrh na zaradenie delegátov SFZ na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2021/22 s doplnením od VV BFZ,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach OOLK v druhostupňovom licenčnom konaní,

- vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov,

- vzal na vedomie informáciu o zmene a doplnení Pravidiel futbalu (IFAB obežník č. 22),

- ustanovil JUDr. Tomáša Mikluša za člena Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v II. polroku 2021,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
SFZ
VýkonnýVýbor
SFZ
UEFA
SFZ
konferencia SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.5.2021

19.5.2021 15:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.