Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

Posledná aktualizácia 09.7.2020 09:11

BRATISLAVA (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa streli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 8.7. v Bratislave okrem iného: 

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- odporučil delegátom Konferencie SFZ schváliť Výročnú správu SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s pripomienkami vznesenými priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie prípravu návrhu na zmenu a doplnenie Súťažného poriadku SFZ, v tejto súvislosti uložil generálnemu sekretárovi zvolať pracovnú skupinu so zastúpením ÚLK, zapracovať do návrhu pripomienky vznesené priamo na zasadnutí a následne predložiť finálnu verziu na hlasovanie per rollam,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Legislatívno-právnej a etickej komisie SFZ,

- schválil návrh nominačných listín rozhodcov, asistentov rozhodcov, rozhodkýň a PR SFZ pre súťažný ročník 2020/2021,

- schválil návrh nominačnej listiny delegátov stretnutia SFZ pre súťažný ročník 2020/2021 s pozmeňujúcim návrhom predloženým od predsedu BFZ priamo na zasadnutí,

- vzal na vedomie informáciu o rozhodnutiach odvolacieho orgánu licenčného konania,

-  vzal na vedomie Správu o nezávislosti licenčných orgánov SFZ,

- vzal na vedomie vyhodnotenie generálneho sekretára SFZ o splnení podmienok zlučiteľnosti výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov v zmysle schválených prechodných ustanovení stanov SFZ k úpravám účinným od 28. februára 2020,

- schválil návrh na pozastavenie výkonu funkcie dvoch členov orgánu na riešenie sporov, v tejto súvislosti poveril zástupcov záujmových skupín, aby navrhli dočasné poverenie na chýbajúcich členov Komory SFZ pre riešenie sporov do uskutočnenia volieb,

- schválil návrh na zaradenie klubov do II. dorasteneckej ligy a I. ligy žien v zmysle Súťažného poriadku SFZ na základe sumarizácie prihlášok,

- schválil návrh na jednorazovú úpravu súťaže II. ligy mužov SFZ na súťažný ročník 2020/2021 na počet 15 družstiev,

- neschválil samostatné návrhy VsFZ a BFZ na dočasnú úpravu súťaže mládežníckych súťaží riadených SFZ na súťažný ročník 2020/2021 v dôsledku pandémie COVID19,

- schválil návrh na prijatie nových riadnych členov SFZ,

- schválil návrh zasadnutí VV SFZ v druhom polroku 2020,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

03.9.2020 15:35

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.