Komuniké zo zasadnutie VV SFZ zo dňa 3.9.2020

Posledná aktualizácia 03.9.2020 15:35

ŇÁRAD (SFZ) - Na svojom pravidelnom zasadnutí sa zišli členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu


Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 3.9.2020 v Ňáradi okrem iného: 

- vzal na vedomie informáciu o príprave a realizácii projektov zameraných na rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry,

- odporučil delegátom Koferencie SFZ schváliť návrh programu konferencie a zloženie pracovných komisií,

- odporučil delegátom Koferencie SFZ schváliť návrh rozhodnutia o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského,

- odporučil delegátom Koferencie SFZ schváliť účtovnú závierku, správu audítora a preúčtovať hospodársky výsledok SFZ za rok 2019 po zdanení na účet Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov,

- odporučil delegátom Koferencie SFZ schváliť účtovnú závierku, správu audítora a preúčtovať hospodársky výsledok SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2019 po zdanení na účet Zákonný rezervný fond,

- schválil návrh na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov, zároveň poveril dočasne povereného predsedu Komory SFZ pre riešenie sporov zriadením pracovnej skupiny za účelom prípravy ďalšej novely Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov v zmysle doručených pripomienok,

- prerokoval návrh žiadosti na zrušenie rozhodnutia o pozastavení výkonu funkcie člena Komory SFZ pre riešenie sporov a odporučil delegátom Konferencie SFZ neschváliť odvolanie člena Komory SFZ pre riešenie sporov p. Tomáša Gabriša,

- schválil návrh termínovej listiny mládeže – jeseň 2020,

- schválil návrh zloženia realizačných výberov mládeže SR – jeseň 2020,

- schválil návrh rozpočtu modelu prípravy reprezentačného družstva SR U18/19 na ME 2022,

- vzal na vedomie Správu o licenčnom cykle za súťažný ročník 2019/20,

- schválil návrh na odpredaj nehnuteľností v majetku SFZ,

- preložil ustanovovanie komisie partnerov SFZ na decembrové zasadnutie,

- vzal na vedomie informáciu o činnosti Fondu na podporu športu,

- vzal na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam v čase medzi riadnymi zasadnutiami VV SFZ,

- vzal na vedomie informáciu o organizovaní konferencií „Šport a právo“ a  „Šport a média“,

- schválil návrh na udelenie odznakov SFZ.

Značky
SFZ
VV SFZ
Mohlo by vás zaujímať

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 13.4.2021

14.4.2021 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.3.2021

03.3.2021 12:49

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 27.1.2021

27.1.2021 15:20

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 1.12.2020

02.12.2020 10:48

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 20.10.2020

20.10.2020 13:30

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 8.7.2020

09.7.2020 09:11

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 19.6.2020

19.6.2020 16:16

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 2.6.2020

03.6.2020 11:43

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 18.2.2020

18.2.2020 20:12

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 14.1.2019

15.1.2020 11:46

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 6.12.2019

15.1.2020 11:47

Komuniké zo zasadnutia VV SFZ zo dňa 5.11.2019

05.11.2019 17:58

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.