angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Podklady na rokovanie konferencie SFZ

BRATISLAVA, 28.6.2018

Pozvánka pre delegátov a návrh programu konferencie

Zoznam delegátov

Podklady na rokovanie konferencie

Menovanie skrutátorov, a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisií konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie

Udeľovanie ocenení SFZ

Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

Schvaľovanie výročnej správy SFZ za obdobie roka 2017 
(obsahuje aj účtovnú závierku SFZ a SFZ Marketing ako aj správu audítora)

Schvaľovanie Strategického plánu SFZ na roky 2018 - 2022
Strategický plán SFZ na roky 2018 - 2022

Schvaľovanie návrhu zmluvy medzi SFZ a ÚLK na roky 2018 - 2022

Schvaľovanie návrhu na úpravu riadenia a organizácie II. ligy staršieho a mladšieho dorastu od súťažného ročníka 2019/2020

Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a spôsobe použitia členského

Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritériá prerozdelenia príspevku podľa Zákona o športe

Schvaľovanie audítora SFZ a SFZ Marketing

Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing

Schvaľovanie návrhu na odkúpenie nehnuteľností na vytvorenie trvalého sídla SFZ

Jednotný sprievodný list k nižšieuvedeným voľbám orgánov SFZ 
člen výkonného výboru (zástupca hráčov)
kontrolór (predseda revíznej komisie)
náhradník kontrolóra (podpredseda revíznej komisie)

Schvaľovanie návrhu na riešenie nárokov asociácie na solidárny príspevok a výchovbé v prípade zániku členstva v SFZ

SENEC, 2.2.2018

Pozvánka pre delegátov na rokovanie konferencie

Delegáti konferencie

Podklady na rokovanie konferencie

Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Udeľovanie ocenení SFZ

Schvaľovanie návrhu na udelenie čestného členstva SFZ

Správa kontrolóra SFZ

Správa prezidenta o činnosti orgánov a organizačných zložiek SFZ za obdobie rokov 2014 - 2018

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2018

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing s.r.o. na rok 2018

Voľba člena volebnej komisie SFZ za SsFZ

jednotný sprievodný list k nižšieuvedeným voľbám orgánov SFZ

Voľba prezidenta SFZ

Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy

Voľba člena VV SFZ – viceprezidenta za profesionálny futbal

Voľba troch členov VV SFZ za profesionálny futbal

Voľba štyroch členov VV SFZ za amatérsky futbal, z ktorých jeden je viceprezi- dentom pre amatérsky futbal (VsFZ, SsFZ, ZsFZ, BFZ)  

Voľba člena VV SFZ – člena pre legislatívno-právne otázky 

Voľba člena VV SFZ – zástupcu trénerov 

Voľba člena VV SFZ – zástupcu hráčov

Voľba člena VV SFZ – zástupcu rozhodcov, ktorý je zároveň predsedom KR SFZ 

Voľba predsedu disciplinárnej komisie SFZ 

Voľba podpredsedu disciplinárnej komisie SFZ 

Voľba predsedu odvolacej komisie SFZ 

Voľba podpredsedu odvolacej komisie SFZ 

Voľba člena dopingového senátu odvolacej komisie SFZ (lekár / farmaceut)

Voľba náhradníka dopingového senátu odvolacej komisie SFZ

Voľba predsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 

Voľba podpredsedu prvostupňového orgánu licenčného konania 

Voľba predsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 

Voľba podpredsedu odvolacieho orgánu licenčného konania 

Voľba kontrolóra SFZ (predseda revíznej komisie SFZ)

Voľba náhradníka kontrolóra SFZ


POPRAD, 29. 6. 2017

Pozvánka pre delegátov na rokovanie konferencie

Delegáti konferencie

Delegovaní náhradníci

Podklady na rokovanie konferencie SFZ:

Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Udeľovanie ocenení SFZ

Schvaľovanie účtovnej závierky a správy audítora, schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. za rok 2016

Schvaľovanie Výročnej správy SFZ za obdobie roka 2016

Správa Kontrolóra SFZ

Schvaľovanie audítora pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky SFZ a SFZ Marketing, s.r.o. pre rok 2017, vrátane overenia výročnej správy SFZ za roky 2017

Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie finančných prostriedkov z odčleneného projektu výstavby štadióna v Banskej Bystrici v rámci realizácie projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov 

Rozhodnutie o výške členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ a o spôsobe použitia členského

Schvaľovanie návrhu na spôsob a kritéria prerozdelenia príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

Voľba členov Volebnej komisie SFZ


SENEC 31.marec 2017

Pozvánka pre delegátov na rokovanie konferencie

Navrhovaný program konferencie SFZ v Senci (hotel Senec, 31.03.2017, začiatok o 11:00)

Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)

Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ 

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing spol. s.r.o. na rok 2017

Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 354/2016 Z.z.

Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ