angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

SMERNICE

Smernica licenčného konania pre II. ligu mužov

Smernica o činnosti sprostredkovateľov

Smernica o hlasovaní per rollam

Smernica o informačnom systéme o bezpečnosti na futbalových štadiónoch

Smernica o infraštruktúre štadiónov

Smernica o certifikácii štadiónov a pasportizácii ihrísk

Smernica o licenčnom systéme mládeže SFZ (licencia FA, ÚTM a licencia Čakateľa)

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch

Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku SFZ

Smernica o športových odborníkoch SFZ

Smernica o odbornej príprave delegátov zväzu a delegátov stretnutia

Smernica o odbornej príprave a spôsobilosti rozhodcov, pozorovateľov rozhodcov a lektorov vzdelávania a o podmienkach vykonávania ich činnosti

Smernica o výkone činnosti futbalového lekára

Smernica o zdravotníckom zabezpečení stretnutia

Smernica pre hodnotenie fair play v podmienkach SFZ