angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Orgány na riešenie sporov SFZ

Článok 58 - Disciplinárna komisia SFZ

1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom na riešenie sporov, ktorý rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov a rozhodnutí SFZ, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a určuje ochranné opatrenia.

3. Za predsedu alebo podpredsedu disciplinárnej komisie musí byť zvolený kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

4. Disciplinárna komisia rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Vo veciach určených v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen disciplinárnej komisie samostatne.

5. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti disciplinárnej komisie upravuje disciplinárny poriadok, ktorý je v súlade s disciplinárnym poriadkom FIFA.

Článok 59 - Komora SFZ pre riešenie sporov

1. Komora je orgánom na riešenie sporov, ktorý má právomoc prerokúvať a rozhodovať spory medzi členmi SFZ vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a z povinností uložených predpismi a rozhodnutiami SFZ, ak tak ustanoví predpis SFZ.

2. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj majetkové spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s medzinárodným prvkom, ak medzi zmluvnými stranami nebola uzatvorená rozhodcovská zmluva.

3. Komora má právomoc prerokúvať a rozhodovať aj spory vyplývajúce z porušenia predpisov SFZ, UEFA alebo FIFA alebo záväzných rozhodnutí SFZ, UEFA alebo FIFA, ak tak ustanovuje osobitný predpis SFZ, UEFA alebo FIFA.

4. Komora má právomoc preskúmavať súlad predpisov členov SFZ s predpismi SFZ, UEFA a FIFA.

5. Komora je oprávnená uložiť disciplinárne sankcie a opatrenia za porušenie predpisov SFZ v súlade s osobitným predpisom SFZ.

6. Komora nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej veci začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne SFZ príslušnom vo veci konať.

7. Komora je zložená z predsedu komory, podpredsedu komory a rovnakého počtu členov komory za kluby a členov komory za hráčov.

8. V komore nesmie pôsobiť viac ako jedna osoba s príslušnosťou k tomu istému klubu.

9. Za predsedu komory a podpredsedu komory môže byť zvolený iba kandidát, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

10. Predsedu a podpredsedu komory navrhujú kluby a hráči. Ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za kluby, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za hráčov; ak bol za predsedu komory zvolený kandidát navrhnutý za hráčov, podpredseda musí byť zvolený z kandidátov navrhnutých za kluby.

11. Podrobnosti o voľbe ostatných členov komory upravuje Poriadok komory SFZ pre riešenie sporov (ďalej len “poriadok komory”), volebný poriadok a rokovací poriadok konferencie.

12. Poriadok komory určí, ktoré veci môže rozhodnúť člen komory samostatne, a v ktorých veciach rozhoduje senát alebo plénum komory.

13. Ak veci prerokúva a rozhoduje senát, tento je trojčlenný a je zložený z

a) predsedu alebo podpredsedu komory a dvoch členov komory, najmä ak ide o veci podľa odseku 14; predseda alebo podpredseda komory má v senáte postavenie predsedu senátu,

b) troch členov komory určených podľa pravidiel upravených v poriadku komory; predsedu senátu určí predseda komory.

14. Ak ide o spor medzi klubom a hráčom, členovia senátu musia byť určený po jednom z členov komory zvolených za príslušné záujmové skupiny sporových strán.

15. Nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím komory je disciplinárnym previnením.

16. Proti rozhodnutiu komory nie je prípustné odvolanie. Rozhodnutia komory podliehajú preskúmavacej pôsobnosti odvolacej komisie podľa článku 60 ods. 8 písm. a).

17. Postup komory pri prerokúvaní a rozhodovaní sporov podľa odseku 1 až 3 a ďalšie podrobnosti o činnosti komory, jej zložení, pôsobnosti, postupe v konaní pred komorou, poplatkoch a spôsobe rozhodovania komory upravuje poriadok komory.

Článok 60 - Odvolacia komisia SFZ

1. Odvolacia komisia je orgánom na riešenie sporov s odvolacou a preskúmavacou

pôsobnosťou.

2. Odvolacia komisia rozhoduje o odvolaniach v senátoch. Odvolacia komisia má všeobecný senát a dopingový senát, ktorého zloženie musí byť v súlade so Zákonom o športe.

3. Všeobecný senát odvolacej komisie je zložený z predsedu, podpredsedu a troch členov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získali vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získali vzdelanie v rovnakom študijnom odbore.

4. Dopingový senát odvolacej komisie má troch členov a rozhoduje v druhom stupni výlučne vo veciach porušenia antidopingových pravidiel. Členmi dopingového senátu sú predseda a podpredseda odvolacej komisie a tretí člen senátu, ktorý musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v SR alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

5. Všeobecný senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu. Dopingový senát odvolacej komisie je uznášaniaschopný, ak sú na jeho zasadnutí prítomní všetci členovia senátu. Na schválenie

rozhodnutia senátu odvolacej komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov senátu.

6. Výkonný výbor zvolí aj najmenej jedného náhradníka, ktorý bude poverený predsedom odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.

7. Odvolacia komisia rozhoduje v druhom stupni o odvolaniach proti rozhodnutiam volebnej komisie, disciplinárnej komisie a proti rozhodnutiam iných orgánov SFZ vydaných v prvom stupni, proti ktorým je odvolanie prípustné, ak ďalej nie je ustanovené inak (článok 61 ods. 2).

8. Odvolacia komisia je oprávnená na základe podnetu oprávneného člena SFZ, orgánu SFZ alebo člena SFZ, ktorý osvedčí naliehavý právny alebo športový záujem preskúmavať

a) súlad právoplatných rozhodnutí a postupy orgánov SFZ alebo orgánov členov SFZ s právnym poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA; podmienkou prijatia podnetu na konanie odvolacej komisie je vyčerpanie riadnych opravných prostriedkov prípustných podľa predpisov SFZ alebo predpisov člena SFZ a dodržanie článku 10 ods. 4,

b) súlad neprávoplatných rozhodnutí a postupy orgánov členov SFZ prvého stupňa s právnym

poriadkom a predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA, ak vec, ktorá je závažnej povahy,

neznesie odklad, najmä z hľadiska športovo-technických dôsledkov,

c) podnety v iných veciach, ak tak určujú predpisy SFZ.

9. Odvolanie alebo podnet podáva navrhovateľ na orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda. Predseda tohto orgánu najneskôr do siedmich dní od doručenia odvolania alebo podnetu spĺňajúceho všetky náležitosti predloží odvolanie alebo podnet s potrebnými podkladmi odvolacej komisii, ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, v tej istej lehote v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu sám nevyhovie. Ak je na konanie a rozhodovanie o veci príslušný iný orgán, odvolanie alebo podnet postúpi v tej istej lehote príslušnému orgánu a súčasne o tom upovedomí navrhovateľa.

10. Ak orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo ktorého postup sa napáda, vyhovie sám v plnom rozsahu odvolaniu alebo podnetu, predseda tohto orgánu nepredkladá vec odvolacej komisii, o čom navrhovateľa bezodkladne upovedomí.

11. Ak odvolanie alebo podnet nespĺňajú všetky náležitosti, orgán, ktorý ich prijal, vykoná primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, k čomu navrhovateľ poskytne potrebnú súčinnosť; inak konanie zastaví.

12. Konanie o odvolaní alebo preskúmavacie konanie o podnete začína riadnym doručením odvolania alebo podnetu navrhovateľa predsedovi orgánu, ktorého rozhodnutie alebo postup sa napáda. O odvolaní alebo podnete je odvolacia komisia povinná rozhodnúť najneskôr do 30 dní, a ak vec neznesie odklad, najneskôr do 14 dní od riadneho doručenia odvolania alebo podnetu.

13. Podmienkou pre začatie konania vo veci v odvolacom a preskúmavacom konaní je zaplatenie určeného poplatku, ak nejde o konanie, ktoré je od poplatku oslobodené. Podmienka zaplatenia poplatku podľa predchádzajúcej vety sa považuje za splnenú pre účely začatia konania aj, ak je poplatok za prerokovanie odvolania pripísaný do mesačnej zbernej faktúry riadneho člena, ktorý odvolanie podal.

14. Odvolacia komisia môže rozhodnúť vo veci tak, že

a) konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky na konanie a rozhodnutie vo veci, alebo ak sa na základe zistených okolností javí ďalšie konanie ako neúčelné,

b) odvolanie alebo podnet zamietne, ak napadnuté rozhodnutie bolo vydané v súlade s právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA a FIFA,

c) zmení rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ak napadnuté rozhodnutie prvostupňového orgánu nebolo vydané v súlade s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA alebo odporuje právnemu poriadku a na základe zisteného skutkového stavu možno rozhodnúť vo veci alebo

d) zruší napadnuté rozhodnutie a vráti vec so záväzným stanoviskom orgánu, ktorého rozhodnutie na základe odvolania alebo podnetu zrušila, na nové konanie a rozhodnutie.

 15. Výsledkom preskúmavacieho konania môže byť rozhodnutie, záväzné stanovisko, odporúčanie alebo podnet na konanie iného orgánu SFZ alebo orgánu člena SFZ alebo podnet na zmenu predpisov SFZ alebo člena SFZ.

16. Konanie pred odvolacou komisiou a rozhodnutie odvolacej komisie nemá vplyv na súčasné alebo následné rozhodovanie komory o nároku na náhradu škody alebo o inom súvisiacom nároku. Podanie návrhu na konanie pred komorou nie je prekážkou pre rozhodnutie odvolacej komisie v tej istej veci alebo súvisiacej veci.

17. Podrobnosti o konaní pred odvolacou komisiou, ďalšie právomoci odvolacej komisie a poplatky odvolacieho konania upravuje disciplinárny poriadok a ďalšie predpisy SFZ.

Článok 60 - Licenčné orgány SFZ

1. Licenčnými orgánmi sú prvostupňový orgán licenčného konania a odvolací orgán licenčného konania.

2. Odvolací orgán licenčného konania rozhoduje výlučne o odvolaniach podaných voči rozhodnutiam prvostupňového orgánu licenčného konania.

3. Licenčné orgány sú vzájomne nezávislé a postupujú podľa Stanov, Smernice klubového licenčného systému SFZ a predpisov UEFA a FIFA upravujúcich klubový licenčný systém.

4. Prvostupňový orgán licenčného konania je zložený z predsedu a troch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.

5. Odvolací orgán licenčného konania je zložený z predsedu a štyroch členov tak, aby ich zloženie zodpovedalo požiadavkám klubového licenčného systému UEFA.

6. V každom licenčnom orgáne musí mať jeden z členov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v SR alebo uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej právnickej praxe; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore. Najmenej jeden jeho ďalší člen musí byť audítorom.

7. Orgány licenčného konania sú oprávnené prijať rozhodnutie, ak je na ich zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov príslušného licenčného orgánu.

8. Podrobnosti o pôsobnosti, zložení a pravidlách činnosti licenčných orgánov upravuje Smernica klubového licenčného systému SFZ.