angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Rozhodcovský súd

Predpisy upravujúce činnosť Rozhodcovského súdu SFZ

(účinné do 31.12.2016)

ŠTATÚT Rozhodcovského súdu SFZ (účinný do 31.12.2016)

ROKOVACÍ poriadok Rozhodcovského súdu SFZ (účinný do 31.12.2016)

PRAVIDLÁ o trovách rozhodcovského konania Rozhodcovského súdu SFZ 

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 71/2009 Z.z. 

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok  Poznámka: Účinný do 30.6.2016.

Zákon č. 160/2015 Zb. Civilný sporový poriadok  Poznámka: Účinný od 1.7.2016.

Rozhodcovský súd SFZ prijatím nových stanov SFZ zo dňa 03.06.2016 zaniká k 31.12.2016 (čl. 72 ods. 3 a 5 stanov SFZ). Právomoc rozhodovať športové spory a majetkové nároky vyplývajúce z právnych vzťahov prechádza na Komoru SFZ pre riešenie sporov, ktorej činnosť upravuje čl. 59 stanov SFZ.

V zmysle čl. 72 ods. 4 prechodných ustanovení stanov SFZ zo dňa 03.06.2016 všetky žaloby doručené na rozhodcovský súd SFZ od 03.06.2016 sa považuje za návrh na konanie pred komorou na riešenie sporov SFZ. Rozhodcovský súd takú žalobu bezodkladne bez rozhodnutia postúpi na konanie komore a navrhovateľa o svojom postupe upovedomí.

Rozhodcovský súd SFZ je nezávislým orgánom zriadeným pri SFZ na  rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov vyplývajúcich z právnych vzťahov medzi členmi SFZ alebo aj medzi inými subjektmi, ktoré sa podriadili jeho rozhodovacej právomoci. 

Postavenie a právomoci rozhodcovského súdu SFZ sú okrem zákonnej úpravy upravené aj v stanovách SFZ zo dňa 06.06.2014 (článok 65 až 67 stanov), štatúte rokovacom poriadku rozhodcovského súdu. Účinnosťou nových stanov SFZ zo dňa 03.06.2016 rovnako ako Rozhodcovský súd samotný zanikajú k 31.12.2016 aj vyššie uvedené predpisy (štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu).

Podľa článku 43 (Právomoci konferencie) ods. 2 písm. c. stanov SFZ štatút rozhodcovského súdu, rokovací poriadok rozhodcovského súdu a ich zmeny schvaľuje konferencia SFZ. 

Podľa článku 43 ods. 2 písm. q. stanov SFZ konferencia SFZ volí a odvoláva predsedu rozhodcovského súdu a ustanovuje a odvoláva rozhodcov rozhodcovského súdu,

rozhodcov rozhodcovského súdu ustanovuje a odvoláva konferencia.

Vo veciach rozhodcovského súdu konferencia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou, t. j. v zmysle článku 2 písm. t. stanov SFZ za rozhodnutie musí hlasovať 44 a viac delegátov z celkového počtu 87 delegátov konferencie SFZ.

ROZHODCOVIA Rozhodcovského súdu SFZ (zoznam)

Rozhodcovský súd v stanovách SFZ (čl. 65-67)

ŠTVRTÁ ČASŤ - Rozhodcovský súd

Článok 65 - Právomoc rozhodcovského súdu

1. SFZ zriaďuje stály rozhodcovský súd ako nezávislý orgán pre rozhodovanie športových sporov a majetkových nárokov nezávislými rozhodcami podľa predpisov o rozhodcovskom konaní platných na území SR a to bez ohľadu na športové odvetvie, v rámci ktorého vznikli.

2. Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové spory, ktoré vzniknú v štruktúrach SFZ, jeho členov, im podliehajúcich osôb a všetkých, ktorí sa podriadia jeho právomoci, pokiaľ to pripúšťajú predpisy o rozhodcovskom konaní, platné na území SR.

3. Rozhodcovský súd môže rozhodovať aj spory iných národných športových zväzov a ich členov, ktorí sa podriadia jeho právomoci.

4. Členovia SFZ sú pod sankciou disciplinárneho opatrenia v zmysle disciplinárneho poriadku povinní riešiť spory zo vzťahov súvisiacich s činnosťou v rámci futbalového hnutia pred rozhodcovským súdom, pokiaľ to nevylučuje zákon. Členovia zabezpečia splnenie tejto povinnosti aj v prípade im podriadených osôb.

5. Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodovať aj o návrhoch na preskúmanie konečných rozhodnutí orgánov SFZ, oblastných a regionálnych zväzov, Únie ligových klubov, Slovenského futsalu a futbalových klubov, ak sa tieto rozhodnutia týkajú majetkových alebo iných vecí spadajúcich do pôsobnosti rozhodcovského súdu podľa predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie, platných na území SR.

Článok 66 - Pravidlá fungovania rozhodcovského súdu

1. Rozhodcovský súd sa pri svojej činnosti riadi platnými právnymi predpismi, svojím štatútom a rokovacím poriadkom.

2. Štatút rozhodcovského súdu upravuje najmä:

a. názov, organizačnú štruktúru stáleho rozhodcovského súdu vrátane voľby predsedu, predsedníctva a ich pôsobnosti,

b. vecnú právomoc rozhodcovského súdu,

c. osobitné podmienky, ktoré musí splňať uchádzač o zápis do zoznamu rozhodcov.

3. Rokovací poriadok rozhodcovského súdu upravuje

a. postup konania pred rozhodcovským súdom,

b. pravidlá o trovách rozhodcovského konania,

c. pravidlá zmierovacieho konania

d. ďalšie náležitosti súvisiace s ochranou záujmov účastníkov rozhodcovského konania.

4. Rozhodcovské konanie sa spravuje princípmi efektívnosti, rýchlosti a hospodárnosti.

5. Vo veciach neupravených v rokovacom poriadku postupuje stály rozhodcovský súd podľa ustanovení zákona o rozhodcovskom konaní a podľa Občianskeho súdneho poriadku.

6. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu schvaľuje konferencia s prihliadnutím na právny poriadok SR, medzinárodné záväzky, ktorými sú SR a SFZ viazané, medzinárodné zvyklosti a prax.

7. Štatút a rokovací poriadok rozhodcovského súdu, zoznam rozhodcov, sadzobník poplatkov rozhodcovského konania a ďalšie dôležité informácie o rozhodcovskom súde a jeho činnosti budú zverejnené na webovom sídle SFZ.

Článok 67 - Organizácia činnosti rozhodcovského súdu

1. Rozhodcovský súd sa skladá z rozhodcov navrhnutých za kluby a rozhodcov navrhnutých za hráčov, trénerov a futbalových rozhodcov v rovnakom pomere.

2. Predseda a predsedníctvo rozhodcovského súdu sú volení z radov rozhodcov súdu všetkými rozhodcami rozhodcovského súdu na obdobie štyroch rokov.

3. Organizačno-technické podmienky pre činnosť rozhodcovského súdu zabezpečuje zriaďovateľ.

4. Na úhradu nákladov prevádzky rozhodcovského súdu prispievajú na základe zmluvy so SFZ aj ďalšie národné športové zväzy, ktorých spory rozhodcovský súd rozhoduje.