angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Športový arbitrážny súd

Stanovy SFZ

Článok 13 - Riešenie sporov

1.Členovia SFZ sa zaväzujú, v prípade vzniku sporov v rámci futbalového hnutia súvisiacich so športovou činnosťou, najmä pri organizovaní, vykonávaní, riadení a správe športu ovplyvňujúcich súťaže, kluby, hráčov, športových odborníkov, funkcionárov a iné osoby s príslušnosťou k SFZ, riešiť takéto spory prednostne prostredníctvom príslušných orgánov SFZ na riešenie sporov pod hrozbou disciplinárnej sankcie v zmysle disciplinárneho poriadku.

2. Členovia SFZ uznávajú právomoc a príslušnosť Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (“Court of Arbitration for Sport”; ďalej len “CAS”) ako najvyššieho nezávislého a nestranného orgánu pre rozhodovanie sporov s medzinárodným prvkom vo futbale v zmysle príslušných ustanovení predpisov UEFA a FIFA.

Článok 27 - Riadne členstvo v SFZ

1. Riadnymi členmi sa po splnení podmienok určených Stanovami môžu stať

a) kluby s právnou subjektivitou pôsobiace v organizovanom futbale alebo futsale,

b) športové organizácie združujúce kluby pôsobiace v organizovanom futbale, futsale alebo

plážovom futbale (oblastné zväzy, regionálne zväzy, ÚLK, Slovenský futsal).

2. O prijatí za riadneho člena rozhoduje výkonný výbor, ak žiadateľ splní podmienky podľa odseku 3 a 4.

3. Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom, musí podať písomne žiadosť o registráciu za riadneho člena adresovanú SFZ.

4. K žiadosti podľa odseku 3 musí žiadateľ priložiť

a) kópiu zakladajúceho dokumentu, ktorý je v súlade so Stanovami a právnym poriadkom, v ktorom je ako hlavný predmet činnosti alebo hlavný cieľ činnosti uvedená športová činnosť,

b) aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný register, živnostenský register, register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky),

c) doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v priloženom výpise podľa písmena b),

d) doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,

e) vyhlásenie, že právna forma žiadateľa a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,

f) zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,

g) kópiu zápisnice z posledného zasadnutia najvyššieho orgánu,

h) písomný záväzok, že žiadateľ bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA a FIFA a zabezpečí ich dodržiavanie všetkými osobami s jeho príslušnosťou,

i) vyhlásenie, že žiadateľ uznáva právomoc komory, licenčných orgánov, disciplinárnej komisie, Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovských orgánov FIFA a CAS vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí futbalového hnutia, jeho členov a osôb s jeho príslušnosťou, a že sa zaväzuje riešiť spory s osobami s príslušnosťou k SFZ alebo k členom SFZ prostredníctvom príslušných orgánov SFZ,

j) písomný záväzok, že v prípade zániku členstva žiadateľa v SFZ nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva,

k) písomný záväzok, že pri všetkých súťažiach, na ktorých sa bude zúčastňovať žiadateľ alebo osoby s jeho príslušnosťou alebo ich bude organizovať alebo riadiť, bude rešpektovať a dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového futbalu,

l) vyhlásenie, že žiadateľ a osoby s jeho príslušnosťou sa budú zúčastňovať výhradne súťaží

organizovaných SFZ, UEFA, FIFA, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi

zväzmi, oblastnými zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ, ak ide o klub,

m) súhlasné stanovisko k prijatiu žiadateľa za riadneho člena od oblastného zväzu príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho družstva, ak ide o futbalový klub,

n) súhlasné stanovisko k prijatiu žiadateľa za riadneho člena od člena SFZ povereného riadením súťaže vo futsale príslušného podľa miesta domáceho ihriska súťažiaceho družstva, ak ide o futsalový klub.

5. Ak ide o klub podľa článku 16 ods. 8, žiadosť podľa odseku 3 podáva zodpovedný zástupca klubu, ktorý je individuálnym členom. Odsek 4 sa použije primerane. 

Článok 32 - Povinnosti člena SFZ

1. Člen SFZ je povinný najmä

a) dodržiavať predpisy a rozhodnutia SFZ, UEFA, FIFA a CAS,

b) starať sa o všestranný rozvoj futbalu, najmä sa usilovať o zvýšenie jeho popularity medzi

mládežou a deťmi,

c) prijať záväzok v súlade s článkom 13 a článkom 27 ods. 4 písm. i) Stanov, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci s predpismi a rozhodnutiami SFZ, UEFA alebo FIFA bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SFZ, ak to právny poriadok nevylučuje; člen SFZ je tiež povinný podriadiť sa právomoci CAS,

d) písomne oznámiť SFZ prostredníctvom ISSF všetky právne významné zmeny bezodkladne potom, čo nastala zmena alebo sa o nej člen SFZ dozvedel, najmä ak ide o

1. zmenu v stanovách člena SFZ,

2. zmenu v identifikačných údajoch a fakturačných údajoch člena SFZ,

3. zmenu v zozname funkcionárov,

4. zmenu v zastupovaní člena SFZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, klubového ISSF manažéra, tímového ISSF manažéra, delegáta konferencie, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu člena SFZ,

5. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,

6. platenie členského príspevku jeho členmi,

7. zmenu v údajoch, ktoré sú podmienkou pre vykonávanie funkcie v orgáne SFZ podľa článku 36 ods. 1, alebo

8. iné závažné právne významné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SFZ,

e) neudržiavať športové vzťahy so subjektmi,

1. o ktorých bolo takto rozhodnuté zo strany SFZ, UEFA alebo FIFA,

2. ktorých členstvo v SFZ bolo pozastavené alebo boli zo SFZ vylúčení; to neplatí, ak ide o pozastavenie členstva podľa článku 25 ods. 6,

f) platiť členské príspevky vo výške a lehote splatnosti určenej pre jednotlivé typy členstva a kategórie členov rozhodnutím konferencie,

g) platiť poplatky vo výške určenej predpismi SFZ alebo rozhodnutím orgánu SFZ,

h) predložiť zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a zmluvu o príprave talentovaného športovca do 30 dní od jej uzavretia na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej SFZ,

i) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí,

j) upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena i) ako závažné disciplinárne previnenia,

k) zabezpečiť vykonávanie športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom, ak sa vyžaduje odborná spôsobilosť.

2. Porušenie povinnosti podľa odseku 1 písm. i) a j) je závažným disciplinárnym previnením, ktoré môže viesť k pozastaveniu členstva v SFZ. 

Športový arbitrážny súd v Lausanne - Court of Arbitration for Sport („CAS“) / Tribunal Arbitral du Sport („TAS“)

Pojednávania a aktuality

Jurisprudencia CAS

Štatút CAS