angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Odvolacia komisia potvrdila verdikt DK SFZ za choreo v Dunajskej Strede, znížila sankciu len za fanúšika na hracej ploche

14. Február 2018

BRATISLAVA (SFZ) – Novembrový duel 15. kola Fortuna ligy medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava (2:1) vyvolal mnoho vášní. Disciplinárna komisia SFZ po ňom riešila okolnosti fanúšikovského chorea na štadióne DAC 1904 Dunajská Streda a klub potrestala pokutou 4500 eur. Vedenie tímu zo Žitného ostrova sa voči rozhodnutiu odvolalo. Teraz vyniesla verdikt odvolacia komisia SFZ.

„Na základe správy delegáta stretnutia zo stretnutia DAC 1904 – Slovan Bratislava, oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, použijúc záznam o činnosti náhradného rozhodcu a priloženú fotodokumentáciu, vychádzajúc aj z vlastných zistení a osobných stanovísk štatutárneho zástupcu klubu, bezpečnostného manažéra a hlavného usporiadateľa rozhodla disciplinárna komisia, že za hrubé nešportové správanie divákov ukladá finančnú pokutu vo výške 4500 eur,“ zdôvodnila DK uznesenie. 
Predseda DK Miroslav Vlk po zasadnutí ozrejmil verdikt komisie. „Disciplinárna komisia SFZ pri svojom rozhodovaní a posudzovaní disciplinárneho previnenia klubu DAC 1904 Dunajská Streda zobrala do úvahy najmä rozsah a charakter chorea, ktoré pokrývalo jednu celú tribúnu štadióna. Jednoznačne bol preukázaný zámer fanúšikov DAC a fakt, že domáci klub respektíve osoby, ktoré pripravovali stretnutie 15. kola Fortuna ligy Dunajská Streda – Slovan, vedeli o pripravovanom choreu divákov a napriek niektorým vykonaným opatreniam nezabránili uvedenému diváckemu prejavu na štadióne DAC 1904."

Proti tomuto rozhodnutiu podal FC DAC 1904 Dunajská Streda odvolanie, v ktorom nepopieral, že v priebehu zápasu došlo k urážlivému pokrikovaniu a obdobným vulgárnym prejavom, ako aj k použitiu pyrotechniky a teda umožneniu zo strany organizátorov, aby táto bola vnesená na futbalový štadión. Nesúhlasil však s posúdením vniknutia diváka do priestoru ihriska a s interpretáciou tzv. chorea ako politickej propagácie idey tzv. Veľkého Maďarska.
Odvolacia komisia Slovenského futbalového zväzu v Bratislave, ako príslušný odvolací orgán, prerokovala odvolanie FC DAC 1904 Dunajská Streda a zmenila rozhodnutie DK SFZ. Prehodnotila vniknutie fanúšika na hraciu plochu, ale pokutu za previnenie pri organizácii chorea ponechala v platnosti.

Odvolacia komisia pri posudzovaní prejavov fanúšikov považovala za potrebné zaoberať sa otázkou, či konkrétne prejavy boli organizované zo strany futbalového klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda alebo vznikli spontánne. Tu odlíšil účasť organizátora futbalového stretnutia na tvorbe fanúšikovského chorea a pri inom prezentovaní štátnych symbolov cudzieho štátu. Z dokazovania vyplynulo, že materiálny základ pre vytvorenie fanúšikovského chorea bol podporovaný zo strany organizátora futbalového stretnutia, ktorý minimálne pred zápasom neodstránil „kúsky papiera“ (zo stanoviska DAC Dunajská Streda) a umožnil tak vytvorenie nie červeno-bielo-zeleného podkladu pre fanúšikovské choreo, ale podľa členov vedenia FC DAC 1904 Dunajská Streda uvedeného v odvolaní, „trikolóry maďarskej štátnej vlajky“. Na druhej strane je možné pozitívne hodnotiť usporiadateľov, ktorí sa pri vstupných kontrolách snažili zabrániť vnášaniu štátnych symbolov cudzieho štátu.

Odvolacia komisia sa priklonila k záveru DK SFZ, že fanúšikovské choreo naplnilo skutkovú podstatu previnenia podľa čl. 64 ods. 1 Disciplinárneho poriadku s poukazom na čl. 61 ods. 4 písm. a) Stanov Slovenského futbalového zväzu. Zohľadnila pri tom najmä aktívnu spoluprácu organizátora futbalového stretnutia pri vytvorení fanúšikovského chorea (jeho podkladu) zobrazujúceho štátny symbol cudzieho štátu, pričom územie, na ktorom bolo prezentované je obývané príslušníkmi národnostnej menšiny tvoriacej štátotvornú väčšinu v tomto cudzom štáte. Vzhľadom na historické súvislosti ako aj preventívnu silu precedenčného rozhodnutia je v záujme udržania hlavného zmyslu a poslania športu, ktorým je mier a vzájomné priateľské spolunažívanie národov a národností, aby športové stretnutia neposkytovali priestor pre vzájomnú neznášanlivosť a národnostnú intoleranciu spojenú s ohrozením verejného poriadku.

Pôvodná pokuta pre klub FC DAC 1904 Dunajská Streda bola 4500 eur, v ktorej bolo zahrnuté aj vniknutie fanúšika na hraciu plochu. Po prehodnotení tohto skutku odvolacia komisia SFZ sa rozhodla ponechať v platnosti len pokutu za choreo vo výške 3500 eur.

celé rozhodnutie odvolacej komisie SFZ nájdete TU