angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Prijaté zmeny v poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov

08. Január 2018

BRATISLAVA (SFZ) - Zástupcovia Komory pre riešenie sporov (KpRS) Slovenského futbalového zväzu sa zišli v dňoch 12 .- 13. júna 2017 na pôde SFZ so zástupcami FIFA, UEFA, ECA (European Club Association), EPFL (European Professional Football Leagues) a FIFPro, ako aj predstaviteľmi Únie ligových klubov (ÚLK) a Únie futbalových profesionálov (ÚFP). FIFA vtedy na základe preskúmania predpisov SFZ rešpektujúc úpravu zákona o športe navrhla zmeny v poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov ďalej len “komora”), ktoré boli schválené na zasadnutí VV SFZ 12. decembra 2017 aj s pripomienkami a tie boli zapracované do novely poriadku.

Galéria

VV SFZ schválil aj s tým súvisiaci návrh na zmenu stanov SFZ, ktorý bude predložený na schválenie konferencii SFZ na jej najbližšom zasadnutí.

Pracovná skupina SFZ analyzovala predložený komentár/hodnotenie FIFA k poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov a navrhované zmeny zo strany FIFA boli zapracované do poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov. Zmeny boli predložené FIFA 27. novembra 2017 a priebežne boli komunikované a pripomienkovné aj so zástupcami ÚLK a ÚFP.

V tejto súvislosti treba uviesť, že diskusia o zmenách v konaní komory začala už v roku 2015 na základe podnetov od zástupcov hráčov (ÚFP). Schválené zmeny poriadku sú výsledkom dlhodobej veľmi korektnej a odbornej komunikácie všetkých zainteresovaných subjektov. Zástupcovia SFZ, ÚLK a ÚFP počas takmer dvoch rokov absolvovali viacero spoločných, ale aj parciálnych pracovných stretnutí, kde si vzájomne vymieňali argumenty k vzneseným pripomienkam a konštruktívne sa snažili nájsť taký spôsob ich riešenia, s ktorým budú všetci vedieť “žiť”.

Pri prerokovaní návrhu novely poriadku pre riešenie sporov na zasadnutí VV SFZ 12. decembra 2017 boli členovia VV SFZ oboznámení so zmenami, ktoré poriadok zavádza v rámci realizácie pilotného projektu FIFA. Návrh na zmenu a doplnenie poriadku Komory SFZ bol na zasadnutí VV SFZ jednomyseľne schválený s pripomienkami, ktoré boli zapracované do novely poriadku. Rovnako jednomyseľne VV SFZ schválil aj s tým súvisiaci návrh na zmenu stanov SFZ, ktorý odporučil predložiť na schválenie konferencii SFZ.

Prehľad najdôležitejších zmien:

1.) zavedenie dvojstupňového konania - v druhom stupni bude rozhodovať 5-členný odvolací senát komory, v ktorom bude dodržané pomerné zastúpenie členov komory za hráčov a za kluby v sporoch medzi hráčmi a klubmi.

2.) vylúčenie všeobecného prieskumu odvolacej komisie SFZ vo veciach, v ktorých bude rozhodovať komora, aby bolo pri veciach prejednávaných komorou vždy zabezpečené paritné zastúpenie hráčov a klubov v sporoch medzi hráčmi a klubmi, ktorých je viac ako 80%.

3.) úprava spôsobu voľby predsedu a podpredsedu komory - VV SFZ na zasadnutí prerokoval dva alternatívne návrhy ÚFP vo vzťahu ku kreovaniu predsedu a podpredsedu komory: ÚFP navrhovala voliť predsedu a podpredsedu komory priamou voľbou hráčmi a klubmi alebo v prípade, ak ich bude voliť konferencia, aby boli volení dvaja podpredsedovia jeden za hráčov a druhý za kluby. Predseda komory by bol volený konferenciou a bol by vylúčený z rozhodovania vecí zmluvnej stability (spory medzi hráčmi a klubmi), nakoľko konferencia je orgánom, v ktorom majú prevahu zástupcovia/delegáti za kluby a iba jeden delegát konferencie je zástupca hráčov.

Argumenty, ktoré zavážili pri posúdení modelov navrhovaných zo strany ÚFP

Prvý model, navrhovaný ÚFP, ktorý zákon o športe síce pripúšťa (teda priama voľba členmi SFZ), bol pracovnou skupinou, podieľajúcou sa na tvorbe návrhu novely poriadku, zvážený a prediskutovaný so záverom, že komora bude rozhodovať aj iné závažné spory futbalového hnutia, nielen spory medzi hráčmi a klubmi. Preto bude primerané, aby predseda a podpredseda komory dostali mandát na výkon funkcie od najvyššieho orgánu SFZ, t.j. od konferencie SFZ. Ďalší, nemenej významný a praktický argument bol, že priama voľba by bola zrejme veľmi ťažko vykonateľná, ak by mali voliť všetci hráči a kluby spoločne predsedu i podpredsedu komory a to vzhľadom k diametrálne odlišným počtom hráčov a klubov profesionálneho resp. amatérskeho futbalu a aj preto bol model priamej voľby predsedu a podpredsedu komory hráčmi a klubmi vyhodnotený ako nevyhovujúci.

Druhý model by znamenal, že predseda komory by bol z rozhodovania vecí zmluvnej stability vylúčený úplne a ak by boli predsedami senátov podpredsedovia zvolení za hráčov a za kluby, pomer členov v senátoch by bol vždy 2:1 v prospech niektorej záujmovej skupiny (hráči, kluby), čo by nebolo vyvážené riešenie.

Pracovná skupina SFZ na základe odporúčaní a konzultácií s FIFA sa snažila vytvoriť taký model kreovania predsedu a podpredsedu komory, ktorý bude vyhovovať odporúčaniam FIFA i požiadavkam platného zákona o športe a zároveň nevylúči predsedu a podpredsedu komory, ako významné právnické osobnosti a odborné autority, ktoré budú niesť zodpovednosť za riadne vybavovanie vecí v rámci komory, z rozhodovania sporov zmluvnej stability.

Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú predseda a podpredseda komory najaktívnejšími členmi komory, ktorí pôsobia v každej druhej veci, prerokovanej na komore, ako predsedovia senátov. Preto bolo cieľom navrhovanej úpravy vytvoriť taký model, aby predseda a podpredseda komory boli schválení a akceptovaní záujmovými skupinami hráčov i klubov zároveň a teda aby ich bolo možné považovať za neutrálnych, aj napriek ich voľbe na konferencii SFZ, ktorej podstatnú väčšinu delegátov tvoria kluby, respektíve kreujú ich v oblastiach a regiónoch kluby. Aby mohli predseda a podpredseda komory naďalej pôsobiť v senátoch komory ako predsedovia senátov aj v sporoch zmluvnej stability medzi hráčmi a klubmi a aby v senáte nevytvárali prevahu niektorej záujmovej skupiny.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa bude predsedu a podpredsedu komory v súlade aj so zákonom o športe voliť a odvolávať najvyšší orgán, teda konferencia SFZ, pričom plénum komory predloží konferencii iba tých kandidátov na predsedu a podpredsedu komory, ktorých odsúhlasí kvalifikovanou väčšinou časť členov komory zvolených za hráčov (6 z 8) i časť členov komory zvolených za kluby (6 z 8).

Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedu komory môže plénu komory predložiť každý člen SFZ a kandidát nemusí byť členom komory.

4.) úprava poplatkov – pri prerokovaní návrhu boli uplatnené aj pripomienky k prechodným ustanoveniam a trovám konania, ktoré budú upravené tak, aby sa neplatili ďalšie poplatky navyše. Poplatková povinnosť sa zmierni v prípade nepodania odvolania, keď sa bude na žiadosť účastníka vracať polovica poplatku, ktorý uhradil pri vyžiadaní odôvodnenia rozhodnutia komory v prvom stupni.

Poplatky za prístup k futbalovej spravodlivosti sa nezvyšujú ale znižujú

Napriek tomu, že v rámci postupu komory pribudne odvolacie konanie, poplatková povinnosť sa nezvyšuje, práve naopak, dochádza ku jej zmierneniu v uvedených prípadoch. Treba tiež uviesť, že ak by podľa doterajších predpisov strana konania požiadala o prieskum na odvolacej komisii SFZ, musela by uhradiť poplatok vo výške 300 eur. Z tohto pohľadu prišlo fakticky ku podstatnému “zníženiu” poplatkovej povinnosti členov SFZ pri “dvojstupňovom” konaní pred orgánmi SFZ.

Poplatok za odôvodnenie rozhodnutia procesnej povahy (napr. rozhodnutie o námietkach zaujatosti) nebude 300 eur, ale 100 eur, čo je primeranejšie charakteru týchto priebežných rozhodnutí, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej.

Na všetkom sa zhoda nenašla, všetky varianty však boli korektne vecne prerokované a zvážené

V tej súvislosti je potrebné uviesť, že úplne alebo čiastočne boli akceptované viaceré pripomienky ÚFP, ktorej zástupcovia sa aktívne zapojili do prípravy návrhu novely poriadku. Zástupcovia ÚFP i ÚLK boli zo strany SFZ priebežne informovaní na pracovných i osobných rokovaniach o vývoji prác na návrhu novely, ako aj o zmene požiadavky FIFA, ktorá cca 10 dní pred decembrovým zasadnutím VV SFZ oznámila SFZ, že na splnenie podmienok projektu je potrebné, aby bol poriadok komory schválený, nie iba prerokovaný VV SFZ, a následne predložený FIFA na schválenie vykonaných zmien. Zástupcom ÚFP bola vzniknutá situácia vysvetlená vrátane argumentov, na základe ktorých niektoré návrhy ÚFP neboli akceptované, resp. boli akceptované čiastočne.

Nový systém budeme pozorne sledovať a adaptabilne upravovať

Zástupcovia ÚFP boli požiadaní, aby akceptovali výsledný model, ktorý bol predložený na schválenie VV SFZ aj po zvážení a zapracovaní ich pripomienok. Následne budú všetky zainteresované strany (SFZ, ÚLK i ÚFP) pozorne sledovať, ako upravený systém bude fungovať a v prípade zistenia nedostatkov na ne budeme primerane reagovať.

Ani najlepší systém nenahradí odbornú a osobnostnú kvalitu ľudí v systéme

Bola zdôraznená potreba osloviť pre prácu komory kvalitných právnikov, čo je základným predpokladom jej autority a efektívneho fungovania, keďže ani ten najlepší systém pravidiel nevyrieši možnosť zlyhania ľudského faktoru. Preto bude potrebné apelovať na celú futbalovú komunitu, aby pri navrhovaní kandidátov za členov komory dbali na odbornú i morálnu kvalitu adeptov.

Celé znenie poriadku nájdete tu:

http://www.ucps.sk/Poriadok_Komory_SFZ_pre_riesenie_sporov_uplne_platne_znenie_od_12_12_2017