Revízna komisia (RK)

PREDSEDA / KONTROLÓR SFZ
Štefan VAĽKO

(funkčné obdobie: 5 rokov; od júna 2018)

PODPREDSEDA / NÁHRADNÍK KONTROLÓRA SFZ
Rastislav GLASA

(funkčné obdobie: 5 rokov; od júna 2018)

TAJOMNÍK
Tomáš FODREK
kontakt: tomas.fodrek@futbalsfz.sk

ČLENOVIA
Ladislav SLANEC 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Eugen CIRÁK 
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Miroslav MAKOVÝ
(funkčné obdobie: 4 roky; od marca 2018)

Vladimír VANSA
(dočasne poverený VV SFZ; od októbra 2018)

Revízny poriadok SFZ 

_______________________________

STANOVY - Článok 56 - Revízna komisia SFZ

  1. Funkciu predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór. Ostatných členov revíznej komisie volí výkonný výbor tak, aby v revíznej komisii boli štyria členovia navrhnutí za jednotlivé regionálne zväzy, jeden člen navrhnutý za ÚLK a jeden člen navrhnutý za Slovenský futsal.
  2. Revízna komisia nesmie zasahovať do plnenia povinností kontrolóra. Revízna komisia vykonáva svoju pôsobnosť ako pomocný a poradný orgán kontrolóra, ktorému pri plnení jeho úloh poskytuje potrebnú súčinnosť.
  3. Revízna komisia poskytuje súčinnosť kontrolórovi pri príprave, organizovaní, riadení a kontrole voľby členov volebnej komisie.
  4. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od orgánov SFZ, orgánov členov SFZ a iných osôb s príslušnosťou k SFZ.
  5. Pracovníci administratívy SFZ na požiadanie umožnia členom revíznej komisie nazrieť do účtovných dokladov, zmlúv a iných dokumentov, na základe ktorých SFZ prevzal na seba práva a povinnosti a poskytnú im zápisnice, uznesenia a všetky ostatné materiály zo zasadnutí orgánov SFZ, z ktorých im umožnia vyhotovovať kópie na účely plnenia úloh revíznej komisie.
  6. Podrobnosti o pôsobnosti, úlohách a činnosti revíznej komisie upravuje Revízny poriadok SFZ.
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.