SFZ bude spolupracovať s Paneurópskou vysokou školou

pondelok, 13.02.2017
|
Posledná aktualizácia 15.2.2017 15:23

BRATISLAVA (SFZ) - Zástupcovia Slovenského futbalového zväzu a Paneurópskej vysokej školy v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci a vykonávací protokol k nemu


V pondelok 13.2. prijal na pôde SFZ jeho prezident Ján Kováčik zástupcov Paneurópskej vysokej školy v Bratislave - jej rektora Jána Sváka a dekana Fakulty práva Petra Potáscha. Na stretnutí sa zúčastnili aj Peter Sepeši (člen výkonného výboru SFZ pre legislatívu a člen Rady Učenej právnickej spoločnosti), Miroslav Hlivák (predseda Komory pre riešenie sporov SFZ), Žaneta Surmajová (podpredsedníčka Komory pre riešenie sporov a riaditeľka odboru práva a aproximácie legislatívy MŠVVaŠ SR), Lukáš Pitek (vedúci legislatívno právneho odboru SFZ) a Jaroslav Rybánsky (poradca prezidenta SFZ pre legislatívno-právne otázky).

V úvodnom príhovore Ján Kováčik skonštatoval, že sa teší na spoluprácu s inštitúciou, ktorej "produkt" - vedúci LPO SFZ Lukáš Pitek - je platnou posilou Slovenského futbalového zväzu. Zástupcovia Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vo svojich príhovoroch ocenili možnosť spojenia teórie a praxe prostredníctvom pripravovanej spolupráce so SFZ. Peter Potásch informoval o tom, že v akademickom roku 2016/2017 pripravila Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy – ako prvá právnická fakulta v Slovenskej republike – študijné zameranie „Športové právo“, ktoré spúšťa budúci akademický rok.  Absolventi Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy tak okrem vysokoškolského diplomu v študijnom odbore „právo“ (ktorý im umožňuje plnohodnotné uplatnenie na pracovnom trhu vo všetkých klasických právnických povolaniach), majú možnosť získať aj osvedčenie preukazujúce nadobudnutie hlbších znalostí v rámci vybraného zamerania a v neposlednom rade aj získanie praktických zručností na doteraz nepokrytom úseku športového práva.

Ján Svák skonštatoval, že viacero udalostí vo futbale a športe všeobecne ukázalo nezanedbateľnú mieru "právneho bezvedomia" u športových funkcionárov a práve spolupráca medzi SFZ a PEVŠ by mohla byť cestou ako dostať do praxe športových manažérov so znalosťami z oblasti práva, ekonómie, informačných technológií ako aj médií, ktoré budú zodpovedať súčasnosti a nie minulému storočiu. Peter Sepeši uviedol, že je v záujme všetkých, ktorí majú znalosti aby sa ich snažili posunúť ďalším a aj presadiť v praxi. Čo sa týka znalostí z oblasti práva, tie budú v oblasti športu na úrovni športových zväzov, štátu ale aj medzinárodných organizácií zohrávať čoraz významnejšiu úlohu.

Prezident SFZ na stretnutí podpísal so zástupcami PEVŠ Memorandum o spolupráci a Vykonávací protokol k nemu ako dva základné dokumenty, ktoré oficiálne odštartovali spoluprácu medzi oboma inštitúciami.

Zameranie "Športové právo" na FP PEVŠ

ZAMERANIE: 1.3 Športové právo

Stupeň v rámci ktorého sa zameranie aplikuje: bakalárske štúdium

Stručná charakteristika zamerania: Faktická neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujem právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i. Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

Vybrané tematické oblasti inkorporované do výučby v rámci predmetného zamerania:

 1. Športové organizácie/zväzy/kluby - právny režim ich vzniku, činnosti, agenda

 2. Športovec – pojem, vymedzenie, práva a povinnosti, kategórie

 3. Športová reprezentácia SR

 4. Záväzkové vzťahy v športe

 5. Športové spory a právny režim ich riešenia

 6. Médiá a šport – vysielacie práva a i.

 7. Sponzoring v športe

 8. Dobrovoľníctvo v športe

 9. Dane a odvody v športe

 10. Organizovanie verejných športových podujatí

 11. Negatívne javy v športe – divácke násilie, doping, tzv. match-fixing a i.

 12. Deliktuálne otázky v športe

 13. Financovanie športu

 14. Orgány verejnej správy na úseku športovej agendy

 15. Kontrolné mechanizmy v športe

 16. IS športu

 17. Športoví odborníci - status, vzdelávanie

 18. Činnosť sprostredkovateľov v športe

Subjekty participujúce na zameraní:

 1. interní pedagógovia PEVŠ (Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a podnikania)

 2. odborníci z praxe – najmä právnici športových zväzov (primárne Slovenský futbalový zväz a Slovenský tenisový zväz), lekári – špecialisti, členovia kontrolných orgánov, členovia orgánov na riešenie sporov, advokáti špecializujúci sa na športovú agendu, hlavný kontrolór športu SR, subjekty participujúce na tvorbe príslušnej právnej úpravy – odborné inštitúcie (najmä zástupcovia Učenej právnickej spoločnosti) a pod.

Profil absolventa a jeho uplatnenie: Úspešným absolventom predmetného zamerania bude po ukončení štúdia odovzdaný certifikát o absolvovaní zamerania, ktorý potvrdzuje schopnosti a orientáciu absolventa v prierezovej právnej úprave športových vzťahov, v relevantnej judikatúre s aplikáciou práva napríklad v oblasti hospodársko-súťažného, občianskeho, resp. obchodného záväzkového práva i pravidiel medzinárodných a národných športových zväzov a i.

Iné: Fakulta práva PEVŠ vybraným študentom umožní participáciu na praktickej stáži u jedného z partnerov FP PEVŠ v rámci predmetného zamerania.

Memorandum o spolupráci medzi SFZ a PEVŠ

Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Zastúpený: Ján Kováčik, prezident SFZ

a

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Tomášikova 20, 821 01 Bratislava
Zastúpený: Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor

Preambula

Strany Memoranda týmto deklarujú, že im nie je ľahostajný súčasný stav a ďalší rozvoj slovenskej i európskej spoločnosti, jej vedy a kultúry vrátane športu, pričom im obzvlášť záleží na budovaní pluralitnej spoločnosti a progrese v poznaní a uvedomelosti občanov v oblasti práva, etiky a fair play.

Slovenský futbalový zväz a Paneurópska vysoká škola v Bratislave si uvedomujú svoju významnú úlohu i zodpovednosť za kultiváciu prostredia a vzťahov v rámci priestoru, v ktorom pôsobia, ktorého súčasťou je aj oblasť športu ako významnej súčasti života slovenskej spoločnosti.

Vychádzajúc z uvedeného v záujme plnenia aktívnej úlohy pri vzdelávaní v oblasti športového práva a dobrej správy športu s cieľom rozvíjať prostredie a vzťahy v rámci slovenského športu prijímajú zmluvné strany toto memorandum:

Čl. I

 1. Strany prehlasujú, že Memorandum podpisujú ako prejav existencie nadštandardných vzťahov medzi nimi, ktorý vytvára právny rámec pre nadväzovanie a rozširovanie ďalšej spolupráce za účelom plnenia poslania a dosiahnutia spoločného cieľa realizáciou konkrétnych projektov.

 2. Strany deklarujú vôľu spolupracovať a poskytovať si vzájomnú odbornú i vecnú podporu pri dosahovaní základného cieľa spolupráce

 3. Konkrétne formy, podmienky, rozsah a trvanie vzájomnej spolupráce budú upravené ad hoc v písomných vykonávacích protokoloch k tomuto memorandu, ktoré sú oprávnené dojednávať a uzatvárať vecne príslušné fakulty PEVŠ podieľajúce sa na konkrétnych projektoch spolupráce.

Čl. II

Signatári tohto memoranda vyjadrujú pripravenosť vecne rokovať o akýchkoľvek otázkach spojených s vykonávaním Memoranda i na ňom založených vykonávacích protokolov a vyjadrujú vôľu riešiť všetky problémy, ktoré sa môžu v tejto súvislosti vyskytnúť, spoločne a koordinovane. Zároveň vyjadrujú svoju vôľu riešiť možné komplikácie alebo spory prvotne vzájomnou dohodou bez nevhodnej jednostrannej medializácie.

Čl. III

Memorandum je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami prijatými oboma stranami. Memorandum nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu oboma stranami a uzatvára sa na dobu neurčitú. Memorandum nezakladá stranám žiadne právne ani finančné záväzky.

V Bratislave dňa 13. februára 2017

Vykonávací protokol k memorandu o spolupráci medzi SFZ a PEVŠ

Vykonávací protokol k Memorandu o spolupráci uzatvorenému dňa 13.2.2017 medzi Paneurópskou vysokou školou v Bratislave a Slovenským futbalovým zväzom

uzatvorený medzi účastníkmi:

Názov: Slovenský futbalový zväz

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č. VVS/1-909/90-91

V mene ktorého koná: Ján Kováčik, prezident

(ďalej len „SFZ“)

a

Názov: Paneurópska vysoká škola v Bratislave - Fakulta práva

Sídlo: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
zast.: doc. JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD., dekan Fakulty práva

(ďalej len „FP PEVŠ“)

Paneurópska vysoká škola - Fakulta práva a Slovenský futbalový zväz sa v tomto vykonávacom protokole spoločne označujú ako “účastníci dohody

 

Článok I.

Predmet protokolu

Predmetom tohto protokolu je vzájomné vymedzenie práv a povinností medzi učastníkmi dohody za účelom dosiahnutia cieľa (alebo jeho časti) Memoranda o spolupráci uzatvoreného dňa … medzi Paneurópskou vysokou školou v Bratislave a Slovenským futbalovým zväzom.

Článok II.

Praktická výučba študentov v oblasti športového práva

 1. FP PEVŠ plánuje od akademického roku 2017/2018 uskutočňovať/realizovať študijné zamerenie “Športové právo”. V rámci tohto študijného zamerania sa - okrem iných - predpokladá výučba futbalového práva, resp. právnych aspektov futbalu ako športovej aktivity. Súčasťou študijného predmetu bude aj riešenie prípadových štúdií z oblasti sporového konania a disciplinárneho konania pred orgánmi SFZ.

 2. Pre účely zabezpečenia praktickej výučby podľa čl. II ods. 1 tohto protokolu, SFZ zabezpečí vo vzťahu k FP PEVŠ vytvorenie nasledovných podmienok a predpokladov:

  1. SFZ deleguje na výučbu predmetu/predmetov podľa ods. 1 vhodných kandidátov - pedagógov, resp. lektorov, ktorí budú v prípravnom štádiu študijného zamerania aktívne participovať na formovaní obsahovej náplne príslušných predmetov a následne budú spravidla participovať na výučbe predmetov podľa ods. 1 (vrátane vedenia záverečných prác študentov) - v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou

  2. Legislatívno-právne oddelenie SFZ v spolupráci s členom výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky vyberie a pripraví konkrétne právne veci, ktoré sú predmetom rozhodovacej činnosti orgánov na riešenie sporov SFZ1, a to tak, aby bolo možné v rámci týchto právnych vecí uskutočňovať praktickú výučbu študentov fakulty,

  3. vo vybraných právnych veciach môže Legislatívno-právne oddelenie SFZ v spolupráci s členom výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky pripraviť právne otázky, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti orgánov na riešenie sporov SFZ, pričom tieto otázky budú riešiť študenti fakulty pod gesciou určených pedagógov fakulty a výsledok praktickej výučby bude predložený Legislatívno-právnemu oddeleniu SFZ a členovi výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky vo forme konzultatívneho stanoviska,

  4. SFZ umožní študentom fakulty zúčastňujúcim sa praktickej výučby v predmete podľa ods. 1 a určeným pedagógom fakulty, nahliadnutie do spisových materiálov podľa čl. II ods. 2 písm. b) tohto protokolu.

 3. Praktická výučba podľa tohto článku sa plánuje od akademického roku 2017/2018, pričom presný dátum začatia a skončenia výučby dohodne FP PEVŠ so SFZ prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v tomto protokole.

 4. FP PEVŠ na základe žiadosti SFZ notifikuje mená a priezviská študentov zapísaných na predmet podľa ods. 1, a to na účel zabezpečenia spolupráce podľa ustanovení tohto protokolu.

 5. V bežných veciach spolupráce podľa tohto článku budú komunikáciu medzi FP PEVŠ a SFZ zabezpečovať kontaktné osoby uvedené v tomto protokole.

Článok III.

Stáže študentov na Legislatívno-právnom oddelení SFZ

 1. SFZ bude poskytovať študentom FP PEVŠ možnosť absolvovať odbornú stáž na Legislatívno-právnom oddelení SFZ (ďalej ako “stáž”).

 2. Študent fakulty vykonávajúci stáž bude vykonávať pomocné odborné činnosti pod odborným vedením a na základe pokynov vedúceho Legislatívno-právneho oddelenia SFZ, a to najmä:

  1. administratívna podpora Legislatívno-právneho oddelenia SFZ,

  2. štúdium listín tvoriacich spis pri orgáne na riešenie sporov SFZ,

  3. vyhľadávanie relevatných ustanovení prameňov práva vo formálnom zmysle,

  4. vyhotovovanie právnych analýz a rozborov,

  5. príprava návrhov rozhodnutí.

 3. Po ukončení stáže SFZ vystaví na žiadosť študenta potvrdenie o absolvovaní stáže - vrátane hodnotenia študenta.

 4. SFZ bude podľa potreby informovať FP PEVŠ o uskutočňovaných stážach, o dĺžke stáže vykonávanej jednotlivými študentami a o prípadných nedostatkoch (k tomu pozri aj ods. 3).

 5. Počet študentov vykonávajúcich stáž určí SFZ po konzultácii s FP PEVŠ.

 6. Ak počet záujemcov o vykonanie stáže zo strany študentov fakulty bude vyšší, ako počet študentov, ktorý určí SFZ podľa ods. 5, výber uchádzačov o stáž uskutoční FP PEVŠ v spolupráci s Legislatívno-právnym oddelením SFZ.

 7. Dĺžka stáže konkrétneho študenta bude závisieť od rozhodnutia SFZ.

Článok IV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Kontaktnou osobou vo veciach spolupráce podľa tohto protokolu je:

  1. dekan FP PEVŠ

  2. vedúci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ

 2. Ustanovenie čl. IV ods. 1 tohto protokolu nevylučuje vzájomnú komunikáciu iných zamestnacov fakulty a iných zamestnancov SFZ.

 3. Fakulta zabezpečí vyhlásenie o mlčanlivosti všetkých študentov a pedagógov, ktorí na základe tohto protokolu budú pracovať s dôvernými informáciami SFZ.

 4. Podpisom tohto protokolu nie je obmedzená možnosť dojednať vykonávací protokol v iných oblastiach.

 5. Vykonácí protokol je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých SFZ dostane dva rovnopisy a FP PEVŠ dva rovnopisy.

 6. Vykonávací protokol nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 13.2.2017

1 čl. 58 a nasl. stanov SFZ


Juraj Čurný
Mohlo by vás zaujímať

Seminár rozhodcov plážového futbalu

24.8.2017 11:39

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 8. ročník grantového programu Futbal to je hra!

11.5.2017 11:05

Futbalsfz.sk v novom šate

31.10.2016 13:10

Internacionáli SR v nedeľu proti Výberu prokurátorov a sudcov

21.9.2016 20:56

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.
banner