SFZ - Novelizácia stanov SFZ (I. časť): S čím je nezlučiteľný výkon funkcie nielen „futbalových sudcov“

Posledná aktualizácia 13.2.2020 10:54

autor: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - V súvislosti s pripravovanou novelizáciou stanov SFZ sme pripravili  seriál o chystanej novele, ktorá bude predložená na rokovanie  konferencie SFZ  28. februára 2020 v Senci. 

Zásadné úpravy budú predložené v štyroch častiach aj s primeraným vysvetlením čo tieto zmeny znamenajú v praxi, ako ich chápať a aplikovať do činnosti jednotlivých členov SFZ.
V SFZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie, o čom hovorí článok 38 ods. 2 stanov SFZ. V otázke nezlučiteľnosti funkcie v orgánoch na riešenie sporov (teda futbaloví sudcovia, členovia disciplinárnej komisie, atď je najpodstatnejší obsah písmena C. 

Navrhovaná úprava o nezlučiteľnosti výkonu funkcie v orgánoch na riešenie sporov, ktoré rozhodujú spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ, sa týka osôb, ktorých činnosť je nezlučiteľná
1. s výkonom funkcie v inom orgáne SFZ volenom konferenciou alebo výkonným výborom
2. zastupovaním účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov
3. zastupovaním záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov
4. s majetkovou účasťou v právnickej osobe zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov alebo
5. s členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov
6. s členstvom v združení, vytvorenom za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa občianskeho zákonníka, v ktorom je členom osoba podľa druhého alebo tretieho bodu

Dôvody, ktoré viedli navrhovateľa k tejto novele, vychádzajú z posilnenia princípu objektívnej nestrannosti členov orgánov na riešenie sporov, ktoré rozhodujú spory medzi osobami s príslušnosťou k SFZ.
Jeho zavedením sa zabezpečí, aby členovia orgánov SFZ na riešenie sporov (teda komory SFZ pre riešenie sporov- futbalových sudcov, disciplinárnej komisie SFZ, odvolacej komisie SFZ a licenčných orgánov SFZ) nemohli zároveň zastupovať pred týmito orgánmi účastníka konania osobne alebo prostredníctvom právnickej osoby, zastupujúcej účastníka konania, kde majú majetkovú účasť alebo sú prepojení členstvom vo výkonnom, štatutárnom, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby, zastupujúcej účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov.
Pri uplatnení návrhu bude  nezlučiteľné, aby členom orgánu na riešenie sporov bol právnik, ktorý zastupuje záujmovú organizáciu hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov.
Ďalším prípadom nezlučiteľnosti bude, ak člen orgánu na riešenie sporov bude členom združenia, vytvoreného za účelom spoločného výkonu advokácie na základe zmluvy o združení podľa §829 až 841 Občianskeho zákonníka (§13 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii) s právnikom, ktorý zastupuje účastníka konania pred orgánom na riešenie sporov alebo záujmovú organizáciu hráčov, trénerov, rozhodcov alebo klubov. Z toho plynie, že tzv.„futbaloví sudcovia” nebudú môcť byť zároveň advokátmi v sporoch, ktoré sa rozhodujú na príslušných futbalových súdoch, aby tak nemohli vyvolávať pochybnosť o ich zvýhodnení, prípadne možnosti pôsobiť na svojich kolegov pri riešení predmetnej veci. Zastupovanie účastníkov pred orgánmi na riešenie sporov by totiž mohlo vyvolať narušenie rešpektu sudcovskej funkcie a mohlo by viesť k ohrozeniu alebo narušeniu dôvery v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie orgánov na riešenie sporov.
Z rovnakého dôvodu návrh upravuje aj nezlučiteľnosť právneho zastupovania záujmovej organizácie hráčov, trénerov, rozhodcov a klubov s členstvom v orgáne na riešenie sporov. Členovia senátu nemôžu byť zainteresovaní na výsledku konania žiadnym priamym či nepriamym spôsobom.
Podobný princíp sa uplatňuje aj v iných národných futbalových asociáciách a je bežným štandardom pri súdnych konaniach v rámci všeobecnej sústavy súdov Slovenskej republiky aj iných štátov vo vzťahu k sudcom.
Návrh zároveň obsahuje podnet, aby pre členov orgánov na riešenie sporov boli samostatným predpisom schválené paušálne náhrady za ich odbornú činnosť pre SFZ, ktoré budú rozpočtovo pokryté poplatkami za konanie pred týmito orgánmi. 


Značky
Projekt
novelizácia stanov SFZ
SFZ
novelizácia stanov SFZ
Autor
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.