SFZ - Novelizácia stanov SFZ (II. časť): Dôsledok nezlučiteľnosti výkonu funkcie

Posledná aktualizácia 19.2.2020 11:07
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - V súvislosti s pripravovanou novelizáciou stanov SFZ sme pripravili  seriál o chystanej novele, ktorá bude predložená na rokovanie  konferencie SFZ  28. februára 2020 v Senci. 

Zásadné úpravy budú predložené v štyroch častiach aj s primeraným vysvetlením čo tieto zmeny znamenajú v praxi, ako ich chápať a aplikovať do činnosti jednotlivých členov SFZ.
Premiérova časť série článkov sa zaoberala princípom nezlučiteľnosti výkonu funkcie, dnešná druhá hovorí o jeho dôsledkoch.

SFZ - NOVELIZÁCIA STANOV SFZ (I. ČASŤ): S ČÍM JE NEZLUČITEĽNÝ VÝKON FUNKCIE NIELEN „FUTBALOVÝCH SUDCOV“

Návrh článku 39, ods. 1 stanov SFZ znie: “O odvolaní člena orgánu na riešenie sporov alebo člena kontrolného orgánu rozhoduje konferencia. O odvolaní člena iného orgánu SFZ rozhoduje orgán SFZ, ktorý dotknutú osobu do funkcie zvolil alebo ustanovil. Konferencia môže odvolať člena orgánu na riešenie sporov z funkcie, ak sa jeho spôsob výkonu funkcie alebo jeho činnosť ako člena SFZ dostali do zásadného rozporu s predpismi a záujmami SFZ, najmä ak porušil princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcií v orgáne na riešenie sporov podľa čl. 38 ods. 2 písm. c alebo sa dopustil iného protiprávneho konania alebo hrubo nemorálneho konania, ktoré je nezlučiteľné s postavením člena orgánu na riešenie sporov. K návrhu na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov sa prikladá stanovisko právneho kolégia SFZ k dôvodom odvolania.“

Dôvodom tejto úpravy článku je, že ustanovenie normuje zákonný dôvod na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov v prípade, ak by sa dostal do konfliktu záujmu a napĺňal znenie čl. 38 ods. 2 písm. c stanov SFZ. Zároveň sa jednoznačne upravuje oprávnenie a zároveň povinnosť konferencie SFZ odvolať z funkcie člena orgánu SFZ na riešenie sporov aj vtedy, ak sa dopustí protiprávneho konania alebo hrubého nemorálneho konania, ktoré je nezlučiteľné s ďalším výkonom funkcie v tejto pozícii. Aby si orgány na riešenie sporov si udržiavali svoj kredit a dôveru v odbornosť, nestrannosť a nezávislosť, pôsobenie v nich si vyžaduje vysoký morálny kredit, objektívnosť a nezávislosť, ich členovia sa od momentu zvolenia majú správať a konať ako nestranní a nezávislí odborníci, oprávnene nazývaní futbaloví sudcovia.
Svoju rozhodovaciu aj inú činnosť, realizovanú v rámci organizovaného futbalu, majú vykonávať spôsobom, ktorý sa aj pre nezainteresovanú osobu objektívne javí ako nestranný a nezávislý. Preto sú na členov orgánu opodstatnene kladené najvyššie morálne nároky, inak by mohli ich aktivity, konanie či správanie spochybniť dôveryhodnosť a nezávislosť orgánov, SFZ aj slovenského futbalu. Návrh na odvolanie člena orgánu na riešenie sporov z funkcie bude môcť v súlade s čl. 39 ods. 6 predložiť na konferenciu prezident SFZ (najvyšší predstaviteľ SFZ, ktorý nesie zodpovednosť voči členom hnutia  aj celospoločensky za dobré meno inštitúcie), členovia výkonného výboru,  kontrolór SFZ (ako najvyšší kontrolný orgán), generálny sekretár SFZ a predseda orgánu na riešenie sporov, v ktorom vykonáva funkciu dotknutý člen.
K návrhu na odvolanie treba priložiť stanovisko právneho kolégia SFZ. O odvolaní člena iného orgánu SFZ ako orgánu na riešenie sporov bude rozhodovať ten orgán SFZ, ktorý dotknutú osobu do funkcie zvolil respektíve ustanovil.


Návrh vrátane nadpisu znie: “Článok 72 a - prechodné ustanovenie účinné od 28. februára 2020.

Člen orgánu na riešenie sporov je povinný do 60 dní od schválenia týchto stanov spĺňať podmienky zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie v orgáne na riešenie sporov v znení účinnom od schválenia týchto stanov a v tejto lehote je povinný predložiť generálnemu sekretárovi SFZ písomne vyhlásenie o zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie. Ak člen orgánu na riešenie sporov túto povinnosť nesplní ani na výzvu generálneho sekretára alebo ak vo vyhlásení o zlučiteľnosti výkonu jeho funkcie uvedie nepravdivé údaje, generálny sekretár predloží výkonnému výboru návrh na pozastavenie výkonu jeho funkcie v orgáne na riešenie sporov a na najbližšiu konferencii predloží návrh na jeho odvolanie postupom podľa čl. 39 ods. 2 stanov.“

Dôvodom tejto úpravy  je proces overenia splnenia novozavedenej požiadavky na nezlučiteľnosť výkonu funkcie členov orgánov na riešenie sporov so zastupovaním účastníkov konania pred orgánmi SFZ na riešenie sporov. Pre členov orgánov na riešenie sporov, ktorí vykonávajú funkciu ku dňu schválenia zmeny stanov, sa exaktne určuje lehota, aby predložili/zaslali GS SFZ vyhlásenie, že nezastupujú žiadneho účastníka v konaní pred orgánmi SFZ na riešenie sporov. Doba 60 dní by mala byť postačujúca na to, aby v prípade, ak členovia orgánov na riešenie sporov zastupujú účastníka v konaní pred orgánmi na riešenie sporov, toto zastupovanie ukončili a predložili požadované vyhlásenie. Ak tak člen neučiní ani na základe písomnej (postačuje aj e-mailom na adresu, používanú pri komunikácii v rámci SFZ, viď čl. 2 písm. r stanov) výzvy generálneho sekretára, tento predloží najprv návrh na pozastavenie výkonu funkcie.Značky
Téma
Novelizácia stanov SFZ
SFZ
novelizácia stanov SFZ
Autor
Mohlo by vás zaujímať

SR 17 – Tréner Branislav Fodrek: Rátal som s tým, že ani Elite Round, ani šampionát nebudú

04.4.2020 07:54

SÚŤAŽ - Poznáme najkrajší gól i výhercov skvelých cien!

03.4.2020 09:35

SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

03.4.2020 09:20

GRASSROOTS - Školský pohár SLSP a McDonalds Cup definitívne zrušené

02.4.2020 04:27

UEFA/SFZ – Termín baráže s Írskom odložený do ďalšieho oznámenia

03.4.2020 19:44

Zomrel Dušan Bartovič (1944 – 2020)

01.4.2020 15:13

SR A – Mak o konci v Konyaspore: Futbal je pre mňa dôležitý, no rodina je nadovšetko

31.3.2020 17:15

SR 19 – Tréner Albert Rusnák: Hráči sú zdraví, čakáme na rozhodnutie UEFA o šampionáte

31.3.2020 08:58

SÚŤAŽ - Vyberte najkrajší gól a vyhrajte skvelé ceny!

31.3.2020 14:17

SR WA – Tréner Kopúň: Netreba zbytočne nič siliť, zápasy sa dajú odohrať aj neskôr

30.3.2020 09:03

GRASSROOTS - Lukáš Šubert so 142 gólmi slovenský topkanonier

29.3.2020 19:07

eEURO – Slovenskí reprezentanti bojovali, postup do baráže im ušiel veľmi tesne

28.3.2020 09:53

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.