SFZ - Novelizácia stanov SFZ (III. časť): Voľba predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov

Posledná aktualizácia 21.2.2020 15:41
autor: ROMAN FERSTL, zdroj: SFZ

BRATISLAVA (SFZ) - V súvislosti s pripravovanou novelizáciou stanov SFZ sme pripravili  seriál o chystanej novele, ktorá bude predložená na rokovanie  konferencie SFZ  28. februára 2020 v Senci. 

Zásadné úpravy sú predložené v štyroch častiach aj s vysvetlením, čo tieto zmeny znamenajú v praxi, ako ich chápať a aplikovať do činnosti jednotlivých členov SFZ.

SFZ - NOVELIZÁCIA STANOV SFZ (I. ČASŤ): S ČÍM JE NEZLUČITEĽNÝ VÝKON FUNKCIE NIELEN „FUTBALOVÝCH SUDCOV“

SFZ - NOVELIZÁCIA STANOV SFZ (II. ČASŤ): DÔSLEDOK NEZLUČITEĽNOSTI VÝKONU FUNKCIE


V tretej časti seriálu je zverejnená novela procesu voľby predsedu a podpredsedu komory SFZ pre riešenie sporov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tento návrh SFZ bol predložený na rokovanie záujmovým skupinám (Únia ligových klubov a Únia futbalových profesionálov) pri projekte FIFA NDRC (rozumej projekt pod záštitou FIFA, ktorý analyzuje stav národných komôr pre riešenie sporov). Napriek tomu, že proces projektu prebieha už dlhšie obdobie, počas ktorého SFZ navrhol momentálny stav voľby predsedu a podpredsedu komory (navrhuje plénum komory, zložené zo zástupcov hráčov a klubov, pričom kandidát musí mať podporu oboch skupín), nedošlo k zhode medzi záujmovými skupinami. Preto SFZ navrhol riešenie, ktoré dostalo podporu aj na prezídiu ÚLK, kde zástupca ÚLK dostal mandát na rokovanie o predmetnej navrhovanej zmene.

Potreba zmeny uvedeného ustanovenia stanov SFZ vznikla aj na základe správy o kontrolnej činnosti č. 008/2020 zo 17.2.2020 zo strany hlavného kontrolóra športu SR, ktorý vo svojej správe vyčítal nedostatok stanov SFZ, spočívajúci v tom, že podľa stanov SFZ sa z navrhnutých kandidátov dostanú do volieb na konferencii len tí kandidáti na predsedu alebo podpredsedu komory, ktorých schváli plénum komory. Stanovisko pléna komory by podľa správy hlavného kontrolóra športu SR malo mať len odporúčací charakter.
Podľa §19 ods. 1 písm. f) zákona o športe „najvyšší orgán volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov,” z čoho je zrejmé, že predsedu a podpredsedu komory ako orgánu na riešenie sporov má voliť konferencia SFZ, bez možnosti obmedzenia tejto kompetencie.
Podľa §19 ods. 1 písm. f) zákona o športe „každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu,” z čoho je zrejmé, že možnosť podať návrh na volenú funkciu predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov má byť upravená ako právo všetkých členov SFZ, bez možnosti obmedzenia rozsahu navrhnutých kandidátov iným spôsobom, ako cez požiadavky odbornej a morálnej spôsobilosti.
Navrhovanou úpravou sa odstraňuje nedostatok, ktorý bol konštatovaný v správe o kontrolnej činnosti č. 2020/008 zo 17.2.2020, vypracovanej hlavnou kontrolórkou športu, ktorej predmetom bolo posúdenie súladu stanov SFZ s požiadavkami zákona o športe.
V prípade, ak by na základe odstránenia nedostatkov nebol dosiahnutý úplný súlad stanov SFZ s obsahom §19 až 23 zákona o športe, SFZ ako národnému športovému zväzu by hrozilo riziko straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov podľa §66 ods. 5 zákona o športe, čo by mohlo mať za následok stratu nárokovateľného ročného príspevku zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 11 miliónov eur aj nemožnosť poskytnutia ďalších štátnych prostriedkov (dotácií) na projekty, realizované SFZ a jeho členmi. Preto je v tomto smere potrebné pristupovať k úpravám stanov SFZ veľmi zodpovedne a jednoznačným spoločným cieľom všetkých členov SFZ musí byť dosiahnutie absolútneho súladu stanov SFZ s požiadavkami a pravidlami pre národné športové zväzy, uvedenými v §19 až 23 zákona o športe.


Návrh Článku 59 odsek 7 znie:  ”Predsedu komory a podpredsedu komory volí konferencia na návrh člena SFZ tak, aby boli nestranní a nezávislí od hráčov, klubov a ich záujmových organizácii, pri uplatnení princípu odbornosti /čl. 5 ods. 2 písm. c) Stanov/. Odbornosť, nestrannosť a nezávislosť navrhnutých kandidátov posudzuje právne kolégium SFZ.“

Navrhovaný Článok 61a vrátane nadpisu znie:  Článok 61a - Právne kolégium SFZ

(1) Právne kolégium SFZ je poradným orgánom SFZ, ktorý posudzuje odbornosť, nestrannosť a nezávislosť kandidátov navrhnutých na funkciu predsedu alebo podpredsedu komory na riešenie sporov. Právne kolégium SFZ môže plniť na základe žiadosti kontrolóra alebo generálneho sekretára aj iné úlohy súvisiace najmä s posudzovaním odbornosti, nezlučiteľnosti výkonu funkcií a konfliktu záujmov.

(2) Právne kolégium SFZ na základe posúdenia odbornosti, nestrannosti a nezávislosti kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov vytvorí zoznam s poradím vhodných kandidátov na funkciu predsedu komory a zoznam s poradím vhodných kandidátov na funkciu podpredsedu komory. 

(3) Členmi právneho kolégia SFZ sú člen výkonného výboru pre legislatívno-právne otázky a predsedovia a podpredsedovia orgánov na riešenie sporov, ktorí majú právnické vzdelanie. Členmi právneho kolégia SFZ sú aj predseda a podpredseda komory, ktorým naposledy uplynulo funkčné obdobie.

(4) Ak niektorá z osôb uvedených v odseku 3 bola navrhnutá za kandidáta na funkciu predsedu komory alebo podpredsedu komory, nemôže sa zúčastňovať na posudzovaní kandidátov.

(5) Činnosť právneho kolégia SFZ koordinuje generálny sekretár, ktorý predloží zoznamy kandidátov podľa odseku 2 volebnej komisii. Volebná komisia určí termín na predkladanie kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu komory tak, aby právne kolégium SFZ malo najmenej 10 dní na posúdenie navrhnutých kandidátov a vytvorenie zoznamu.

(6) Generálny sekretár zašle zoznamy kandidátov podľa odseku 2 aj delegátom konferencie. Zoznam kandidátov a ich poradie určené právnym kolégiom SFZ nie sú pre delegátov záväzné.

Dôvody

 Zavedenie nového spôsobu voľby predsedu a podpredsedu vychádza zo vzájomných rokovaní medzi ÚLK, ÚFP a SFZ. Aj napriek tomu, že SFZ vytvoril v predchádzajúcej novele poriadku komory SFZ pre riešenie sporov z 12. decembra 2017 taký spôsob voľby predsedu a podpredsedu, ktorý garantoval návrh plénom komory z osôb, navrhnutých členmi SFZ. Za kandidáta na predsedu komory a podpredsedu komory mohol byť navrhnutý kandidát, ktorý získal kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory, zvolených za hráčov, a kvalifikovanú väčšinu hlasov všetkých členov komory, zvolených za kluby. Tento postup bol nadčasový a apolitický, keďže predpokladal a umožňoval, že predsedu a podpredsedu tzv. futbalového súdu  mali vybrať a predložiť na schválenie konferencii výhradne predstavitelia súdnej moci vo futbale. Vzhľadom na ultimatívne požiadavky ÚFP, aby bolo vedenie komory kreované na základe princípu parity politickou dohodou medzi ÚFP a ÚLK - uplatňované v komore prostredníctvom sudcov,  zvolených za profesionálnych hráčov - opakovane nedošlo ku schváleniu návrhov na kandidátov na predsedu komory a podpredsedu komory a ich predloženiu na konferenciu.

Z dôvodu, že na konferencie SFZ, konané 1. marca 2019 a 27. júna 2019, nebol plénom komory navrhnutý žiadny kandidát na funkciu predsedu ani  podpredsedu komory, najvyšší orgán dočasne poveril výkonom funkcie predsedu komory člena komory, zvoleného za amatérskych hráčov, a výkonom funkcie podpredsedu bývalú podpredsedníčku komory, ktorej funkčné obdobie uplynulo v roku 2018. 

SFZ v druhom polroku 2019 viedlo odbornú diskusiu o tom, na akom princípe by malo byť kreované vedenie komory SFZ pre riešenie sporov. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť vyvážené zloženie senátov komory sa právnická komunita, pôsobiaca vo futbale, jednoznačne priklonila k princípu odbornosti a k potrebe zabezpečiť objektívnu nestrannosť nielen u predsedu a podpredsedu komory, ale aj u ostatných členov orgánov na riešenie sporov. S týmto konceptom súhlasil výkonný výbor SFZ aj prezídium SFZ. Zástupcovia ÚFP naďalej požadujú uplatnenie princípu parity, prípadne princíp konsenzu takým spôsobom, aby mali priamy vplyv na to, kto bude predsedom komory alebo podpredsedom komory.

Napriek tomu, že doba na dočasné poverenie môže trvať až dva roky, SFZ nechce stabilizáciu situácie vo vedení komory odkladať. Aj preto, že opakovane dochádza zo strany ÚFP ku spochybňovaniu rozhodnutia konferencie SFZ o dočasnom poverení predsedu a podpredsedníčky komory a ich mandátu, viď petícia hráčov a výzva podpredsedníčke na vzdanie sa funkcie, požiadavka na odvolanie oboch funkcionárov, vrátane predloženia návrhu na podpredsedu komory na konferenciu 27. júna 2019. Táto situácia je z dlhodobého hľadiska neprijateľná, keďže zaťažovala okrem dočasne funkcionárov vedenia komory aj jej ostatných členov a podstatne narúšala odborné pôsobenie, činnosť orgánu a vzťahy jeho členov.

S ohľadom na uvedenú zákonnú požiadavku budú návrhy všetkých kandidátov na funkciu predsedu alebo podpredsedu komory na riešenie sporov predložené konferencii SFZ  s odborným posúdením ich predpokladov na výkon príslušnej funkcie právnym kolégiom SFZ. Malo by ísť o podobný proces posudzovania odbornej, manažérskej a morálnej spôsobilosti kandidátov na predsedu a podpredsedu komory na riešenie sporov, aký je využívaný aj pri navrhovaní kandidátov na sudcov ústavného súdu.


Zároveň sa voľbou a odvolaním predsedu a podpredsedníčky komory konferenciou SFZ zabezpečuje naplnenie požiadavky v zmysle národnej legislatívy, konkrétne §19 ods. 1 písm. f) a i) zákona č. 440/2015 Z. z.Značky
SFZ
novelizácia stanov SFZ
Autor
Mohlo by vás zaujímať

SR 17 – Tréner Branislav Fodrek: Rátal som s tým, že ani Elite Round, ani šampionát nebudú

04.4.2020 07:54

SÚŤAŽ - Poznáme najkrajší gól i výhercov skvelých cien!

03.4.2020 09:35

SFZ/UčPS - ANKETA k dopadu mimoriadnych opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu na oblasť športu

03.4.2020 09:20

GRASSROOTS - Školský pohár SLSP a McDonalds Cup definitívne zrušené

02.4.2020 04:27

UEFA/SFZ – Termín baráže s Írskom odložený do ďalšieho oznámenia

03.4.2020 19:44

Zomrel Dušan Bartovič (1944 – 2020)

01.4.2020 15:13

SR A – Mak o konci v Konyaspore: Futbal je pre mňa dôležitý, no rodina je nadovšetko

31.3.2020 17:15

SR 19 – Tréner Albert Rusnák: Hráči sú zdraví, čakáme na rozhodnutie UEFA o šampionáte

31.3.2020 08:58

SÚŤAŽ - Vyberte najkrajší gól a vyhrajte skvelé ceny!

31.3.2020 14:17

SR WA – Tréner Kopúň: Netreba zbytočne nič siliť, zápasy sa dajú odohrať aj neskôr

30.3.2020 09:03

GRASSROOTS - Lukáš Šubert so 142 gólmi slovenský topkanonier

29.3.2020 19:07

eEURO – Slovenskí reprezentanti bojovali, postup do baráže im ušiel veľmi tesne

28.3.2020 09:53

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.