SFZ – Stretnutie zástupcov disciplinárnych a odvolacích komisií SFZ, RFZ a ObFZ

streda, 10.04.2019
|
Posledná aktualizácia 10.4.2019 14:53
Za hlavným stolom na pracovnom stretnutí sedeli z ľavej strany - Peter Sepeši, Milan Ľalík, Miroslav Vlk a Lukáš Pitek.
zdroj: SFZ

ŽILINA (SFZ) - Na štadióne MŠK Žilina sa koncom marca konalo pracovné stretnutie disciplinárnej a odvolacej komisie Slovenského futbalového zväzu s predsedmi disciplinárnych a odvolacích komisií regionálnych a oblastných futbalových zväzov. Zúčastnilo sa na ňom 45 zástupcov týchto komisií.

Pracovné stretnutie otvorili Peter Sepeši, člen výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, Milan Ľalík, predseda odvolacej komisie SFZ, Miroslav Vlk, predseda disciplinárnej komisie SFZ, a Lukáš Pitek, vedúci legislatívno-právneho oddelenia SFZ.

Minulý rok sa uskutočnilo prvé takéto pracovné stretnutie, určené výhradne zástupcom disciplinárnych komisií, tentoraz už boli prizvaní aj zástupcovia odvolacích komisií. „Ohlasy z minuloročného stretnutia boli priaznivé, a preto sa legislatívno-právne oddelenie SFZ v spolupráci s predsedom DK SFZ Miroslavom Vlkom a OK SFZ Milanom Ľalíkom rozhodla zvolať opätovne takéto pracovné stretnutie aj so zástupcami odvolacích komisií, ktorá rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiam disciplinárnej komisie,“ povedal tajomník DK SFZ Michal Fabian.

Prvý blok stretnutia sa venoval téme disciplinárneho konania v zmysle disciplinárneho poriadku a jeho novely z júna 2018. „Účastníkom sa prezentovali najmä návrhy uznesení, rozhodnutí a stanovísk disciplinárnej komisie SFZ. Členovia DK SFZ prítomných oboznámili s procesnými postupmi v rámci ich rozhodovacej činnosti, ktoré sa týkali najmä závažných rozhodnutí vo veciach ovplyvňovania priebehu a výsledkov stretnutí republikových súťaží organizovaných SFZ,“ vravel Fabian.

Účastníkom pracovného stretnutia prednášal aj podpredseda DK SFZ Peter Mihál.
zdroj: SFZ

Na záver tohto bloku nasledovala diskusia. V rámci nej sa účastníci dotkli viacerých tém, najviac zarezonovala otázka, či v zmysle platných stanov SFZ a predpisov SFZ môže VV ObFZ alebo VV RFZ zrušiť rozhodnutie príslušnej DK ObFZ (resp. DK RFZ). Ak áno, akým spôsobom a za akých predpokladov. Prednášajúci aj účastníci sa zhodli na tom, že treba rešpektovať nezávislosť disciplinárnej komisie pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach, pričom proti rozhodnutiu je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje príslušná odvolacia komisia. Akékoľvek zásahy napr. výkonného výboru daného zväzu do rozhodovacej činnosti disciplinárnych komisií je nežiaduce a narúša princípy nezávislosti rozhodovania a princíp právnej istoty. 

Ďalšími témami diskusie boli aj otázka ochrany osobných údajov členov SFZ či návrhy zmien fungovania informačného systému slovenského futbalu (ISSF), s ktorým členovia odborných komisií pracujú.

V druhej časti pracovného stretnutia si účastníci vypočuli prednášku na tému Futbal a právo vo svetle rozhodnutí OK SFZ, ktorou prednášajúci a zároveň podpredseda odvolacej komisie SFZ Ján Svák priblížil hierarchiu predpisov SFZ, postup a rozhodovaciu činnosti OK SFZ nielen v zmysle predpisov SFZ, UEFA a FIFA, ale zdôraznil, že je potrebné rešpektovať aj právnu úpravu SR najmä podľa zákona o športe. 

V závere stretnutia predniesli účastníci zasadnutia požiadavku poskytnutia právneho poradenstva zo strany legislatívno-právneho oddelenia SFZ, ako miesta prvého kontaktu pre RFZ a ObFZ v odôvodnených a závažných prípadoch.


Branislav Sarňák
Značky
Osoba
MichalFabian
SFZ
LPO SFZ
SFZ
DK SFZ
SFZ
OK SFZ
Autor
Branislav Sarňák
COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.