SFZ/UČPS: Závery konferencie Šport a právo 2017

utorok, 17.10.2017
|
Posledná aktualizácia 17.10.2017 14:26

POPRAD (SFZ/pš) - “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt (nielen) v športe,” bola zásadné téma konferencie Šport a právo 2017, ktorá sa konala 12. a 13. októbra.POPRAD (SFZ/pš) - Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt (nielen) v športe,” bola zásadné téma konferencie Šport a právo 2017, ktorá sa konala 12. a 13. októbra.

Na konferencii odznelo 25 odborných príspevkov, ktoré boli v rámci programu rozdelené do piatich blokov:
1. Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?
2. Fond na podporu športu ako moderný transparentný nástroj na financovanie športu zo štátnych prostriedkov.
3. Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť.
4. Riešenie sporov v športe - aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?
5. Voľné témy športového práva

Predmetom diskusie bola aj aktuálna novela Zákona o športe, ku ktorej vystúpil poslanec NR SR Jozef Mihál.

Následne účastníci koferencie odsúhlasili výzvu parlamentu NR SR, aby poslaneckú novelu zákona o športe, opravujúcu vážnu chybu vo vzorci, schválila NR SR prednostne tak, aby novela mohla nadobudnúť účinnosť ešte v roku 2017. Posunutie účinnosti umožní, aby zväzy mohli ešte koncom roku 2017 so znalosťou výšky ich príspevku podľa zmenenej právnej úpravy pripravovať plány športovej prípravy a rozpočty na rok 2018, ktoré musia schvaľovať ich najvyššie zastupiteľské orgány.

Účastníci zároveň vyzvali poslancov NR SR, aby prerokovali a schválili pozmeňovací návrh, ktorý by zabezpečil sfunkčnenie a daňové zatraktívnenie transparentnej zmluvy o sponzorstve v športe oproti zmluve o reklame a iným zmluvným typom, ktoré sa využívajú na podporu športu.

Účastníci konferencie vnímajú športové poukazy ako kľúčový nástroj, ktorý môže rozvinúť celoplošne na celom Slovensku transparentné športové i ekonomické procesy, ktorých výsledkom bude podstatné zvýšenie kvalitných možností na vykonávanie pohybových aktivít pre deti školského veku, podpora ich zdravého životného štýlu.

V rámci jednotlivých tematických blokov účastnáci konferencie prijali tieto závery:
- k bloku 1
Skôr ako sa začne stavať akýkoľvek model strešnej organizácie slovenského športu, je potrebné vybudovať jej pevné základy “zdola.” Strešná organizácia má byť výsledkom vecnej diskusie a spoločenskej objednávky športového hnutia “zdola,” bez politických vplyvov pri rešpektovaní autonómie a osobitosti športu.
- k bloku 3
Vzhľadom na požiadavky modernej spoločnosti je digitalizácia športovej agendy nevyhnutná aj z pohľadu blížiacej sa revolúcie Industry 4.0. Digitalizácia rieši nielen požiadavky na on-line dáta pre potreby dodržiavania Zákona o športe, ale vytvára podmienky pre modernú prezentáciu športu a má veľký vplyv na tvorbu nových biznis modelov, aj digitálnych produktov v spolupráci s existujúcimi, aj s novými partnermi.

- k bloku 4
Vytvoriť a implementovať tzv. športový satelitný účet ako je to v iných krajinách EÚ (Rakúsko, Poľsko, Veľká Británia, atď)

Je nevyhnutná reforma verejnej správy v športe podľa medzinárodných systémov pre manažment kvality verejnej správy (napr. CAF projekt už bežiaci na MŠVVaŠ SR)
Vykonať revíziu už dlhodobo existujúcich cyklických výdavkov
Športové gymnázia sú v športe najlepším príklad, že dôraz musíme klásť na budúcnosť a je druhoradé, či ich štát v minulosti financoval. Ich zmyslom má byť príprava úzkej skupiny budúcich reprezentantov najmä v individuálnych športoch alebo vzdelávanie masy v kolektívnych športových hrách prostredníctvom športu?
- k bloku 5
Všeobecným poznatkom a spoločným menovateľom príspevkov bola autonómia športu, ako aj možnosť upraviť si riešenie sporov v konkrétnych športoch (alebo unifikovane ) nezávisle od štátnej moci, nezávisle od štátnych orgánov, ale spoločne na multizväzovej úrovni.
Efektivita, včasnosť predmetného konania, odbornosť obsadenia orgánov ochrany spravodlivosti, akými sú napr. disciplinárne orgány, orgány na rozhodovanie sporov, orgány rozhodujúce o porušení antidopingových pravidiel v jednotlivých športových organizáciách, sú súčasťou „športového práva na spravodlivý proces“ v konaniach, ktoré nezastrešuje štát.
Účastníci konferencie sa zhodli, že naplnenie myšlienky vytvorenia od štátu nezávislého orgánu na riešenie sporov v športe musí byť požiadavkou samotných športových organizácií a zväzov, ktoré myšlienku príjmu za svoju a v jej intenciách následne podniknú reálne kroky k vytvoreniu takéhoto orgánu.

Značky
keywords
Športaprávo2017
Mohlo by vás zaujímať

SFZ/KLK - Športovci, viete, čo po kariére?

11.7.2019 15:15

SFZ/UčPS – Vážny okrúhly diskusný stôl: téma odvodov profesionálnych športovcov – zamestnancov

11.7.2019 15:13

Koncom týždňa v Poprade konferencia Šport a právo 2017

09.10.2017 18:30

Program konferencie Šport a právo 2014

13.9.2016 10:14

Zúčastnite sa súťaže v písaní esejí a vyhrajte účasť na konferencii Šport a právo 2014

14.9.2016 10:08

VIDEO: Konferencia Šport a právo 2013 v duchu nových výziev do ďalšej práce

14.9.2016 10:10

Program konferencie Šport a právo 2013

13.9.2016 11:32

VIDEO: Eseje v súťaži by mali prispieť k tvorbe nového zákona o športe

14.9.2016 11:01

Napíšte esej a vyhrajte účasť na medzinárodnej konferencii "Šport a právo 2013" (3.- 4. októbra 2013)

14.9.2016 11:02

VIDEO: Doping v športe - história a súčasnosť

15.9.2016 09:55

V Poprade sa uskutoční konferecia Šport a právo

14.9.2016 11:02

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.