SFZ/LEGISLATÍVNE ZMENY (III) - Novela disciplinárneho poriadku SFZ: rázne proti simulovaniu a dlžníkom

Posledná aktualizácia 01.6.2021 09:35

BRATISLAVA (SFZ) - BRATISLAVA (SFZ) – Seriál článkov o aktuálnej novelizácii registračného a prestupového, disciplinárneho a súťažného poriadku pokračuje treťou časťou.
Po témach o osobitnom ustanovení pre hráčky ženského futbalu a oblasti trénerstva je toto pokračovanie venované novele disciplinárneho poriadku.

Potreba novelizovať disciplinárny poriadok SFZ (ďalej len DP SFZ) vyplynula jednak z povinnosti Slovenského futbalového zväzu reagovať na novelu zákona o športe a aj z nevyhnutnosti reagovať na poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe, ktoré si vyžiadali zmenu niektorých ustanovení.

V prvom rade je potrebné uviesť, že v súvislosti s prijatím zákona č. 351/2020 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o športe), sa zásadne zmenilo riešenie problematiky dopingu a na neho nadväzujúce konanie o porušení antidopingových pravidiel. V zmysle uvedenej novely toto konanie už bude prebiehať pred komisiou pre konanie vo veci dopingu, zriadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto kontexte vznikla SFZ zákonná povinnosť v termíne do 30. júna 2021 upraviť svoje vnútorné predpisy tak, aby obsahová úprava dopingu bola vypustená, čím sa celá agenda automaticky presunie na spomínanú komisiu.

Predmetom novelizácie DP SFZ sú však aj ďalšie zmeny a úpravy, z ktorých považujeme za potrebné spomenúť aspoň v stručnosti najvýznamnejšie.

Rázne proti simulovaniu

Týka sa tzv. herných priestupkov, ktoré sú aktuálne obsiahnuté v článkoch 44 až 50 DP SFZ. Z nich sa najvýraznejšie novelizovalo disciplinárne previnenie tzv. simulovania, ktoré bude po novom upravené v samostatnom článku 44. Úmyselný pokús získať pre svoje družstvo neoprávnenú výhody v podobe možnosti zahrávania pokutového či voľného kopu, teda tzv. simulovanie, je nežiadúcim javom nielen na slovenských trávnikoch, ale v podstate na celom svete. Zavedenie resp. definovanie tohto disciplinárneho previnenia nie je žiadnou novinkou, pričom sa nachádza aj v pôvodnom znení článku 46 odsek 1 písmeno d) DP SFZ. 

„Dôvodov, prečo bolo simulovanie vyčlenené do samostatného ustanovenia, je niekoľko. V prvom rade sa simulovanie vo vzťahu k ostatných herným disciplinárnym previneniam považuje v zmysle pravidiel futbalu za nešportové správanie. Všetky ostatné priestupky, považované za disciplinárne previnenie, sú priestupkami na vylúčenie v zmysle pravidla 12. Za simulovanie však rozhodca udeľuje „len“ žltú kartu,“ povedal podpredseda disciplinárnej komisie SFZ Peter Mihál, ktorý stál za množstvom roboty pri tejto novele.

Druhým signifikantnejším dôvodom vyčlenenie tohto previnenia do samostatného článku, je zvýraznenie závažnosti tohto nešportového prejavu, ktorý výrazným spôsobom ubližuje princípu fair-play. „Zámerom novely je poukázať na to, že ide o absolútne nežiaduci škodlivý jav, ktorý v prípadoch, ak to bude dôvodné, si zaslúži maximálnu pozornosť aj od disciplinárnych komisií a SFZ sa snaží voči nemu aktívne bojovať,“ pokračoval funkcionár disciplinárky. „V praxi by sa uvedená úprava mala aplikovať tak, že predmetom disciplinárneho trestania by mali byť len tie priestupky simulovania od konkrétneho hráča, ktoré majú vplyv na priebeh alebo výsledok stretnutia a ktoré neboli počas stretnutia odhalené rozhodcom a následne potrestané udelením žltej karty.“

Či hráč oklamal rozhodcu, alebo nie môže posúdiť delegát po stretnutí prípadne odborná komisia na základe vyhodnotenia videa, keďže je predpoklad, že drvivá väčšina stretnutí sa už nahráva. Malo by ísť teda o také (neodhalené) priestupky, následkom ktorých bol protihráč buď (neoprávnene) vylúčený, alebo následkom ktorých bol neoprávnene nariadený pokutový či voľný kop a bol z nich zároveň dosiahnutý gól a ten môže byť rozdielovým v konečnom skóre stretnutia. „Možno sa domnievať, že postupným zavádzaním systému VAR bude možné simulovanie postupne eliminovať. Je však potrebné si uvedomiť, že disciplinárny poriadok SFZ platí pre celé futbalové hnutie, teda aj pre nižšie futbalové súťaže, kde sa systém VAR zrejme nikdy nezavedie. O to viac vnímame potrebu aplikácie tohto pravidla, nakoľko je dôležité čo najúčinnejšie zabezpečiť, aby sa výsledky stretnutí sa nedosahovali spôsobmi, ktoré odporujú princípom fair-play,“ vysvetlil Peter Mihál.

Kozmetickými korektúrami prešli aj ostatné články, pričom spoločným menovateľom týchto úprav je zosúladenie terminológie používanej v pravidlách futbalu s terminológiou používanou v DP SFZ.  Napríklad „zakázaná hra“ (pôvodný článok 45) bude mať po zmene označenie „surová hra“ (aktuálne článok 46), resp. „hrubé nešportové správanie,“ upravené v článku 47 a 48, bude premenované na „hrubé nešportové prejavy,“ a pod.        

Vymáhanie finančných pohľadávok

Ďalšou významnou zmenou je komplexná úprava vymáhania finančných pohľadávok. Dodržiavanie zmluvných záväzkov je základom nielen riadneho fungovania trhu, ale celej spoločnosti. Slovenský futbalový zväz ako najväčší národný športový zväz je povinný zabezpečiť a poskytnúť svojim členom dostatočné a efektívne prostriedky, ktorými sa môžu domáhať svojich práv. 

Dôležité postavenie má v celom tomto systéme disciplinárna komisia. V rámci zabezpečenia vymáhania dodržiavania povinností jednotlivých členov SFZ je disciplinárnej komisii zverená aj právomoc prostredníctvom jej autority vymôcť plnenie zmluvných finančných povinností, resp. finančných povinností, vyplývajúcich z predpisov SFZ. 

„Povinnosť splniť finančnú pohľadávku môže vyplývať jednak z rozhodnutia komory pre riešenie sporov SFZ, prípadne aj vo forme povinnosti uhradiť inému výchovné prípadne odchodné, ktoré vyplýva z registračného a prestupového poriadku SFZ. Plnenie týchto povinností je dôležité z hľadiska nielen finančnej stability SFZ a jeho členov, ale aj z hľadiska zachovania integrity súťaže,“ ponúkol dôležitý pohľad na vec Peter Mihál.

Slovenský futbalový zväz si plne uvedomuje svoju úlohu v celom tomto procese a na posilnenie práv a postavenia oprávnených subjektov pristúpil k zmene procesu tzv. vymáhania finančných povinností. „Účelom je navrhnúť taký systém, ktorý zabezpečí, aby nesplnené finančné povinnosti v podobe nesplatených záväzkov boli v primeranej lehote splnené.“ 

Podstatou a dôvodom disciplinárneho konania bude teda v tomto prípade skutočnosť, že povinný subjekt nesplnil riadne a včas svoj finančný záväzok voči inému subjektu, ktorý vyplynie z právoplatného rozhodnutia orgánu SFZ alebo z predpisu SFZ. Preto sa zavádza nové znenie disciplinárneho previnenia, konkrétne článok 54 s názvom Porušenie finančnej disciplíny, ktorého obsah spočíva v neuhradení splatných finančných záväzkov. 

Účelom disciplinárneho konania by pri tomto druhu disciplinárneho previnenia teda nemalo byť primárne potrestanie previnilca, ale tlak na úhradu nesplnenej finančnej pohľadávky. „Na dosiahnutie tohto cieľa sa navrhuje presne stanovený a predvídateľný postup, ktorý v konečnom dôsledku môže skončiť potrestaním zodpovedného subjektu, no s primeranými opatreniami, smerujúcimi k splneniu uloženej povinnosti,“ objasnil podstatu témy podpredseda DK SFZ. 

Preto bude vždy po začatí disciplinárneho konania uložené zo strany disciplinárnej komisie povinnému subjektu predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce buď v zákaze jeho športovej činnosti, zákaze transferov, prípadne tzv. pozastavení súťažnej činnosti (v prípade klubov) a zároveň sa určí primeraná lehota (najviac 30 dní) na splnenie vymáhanej povinnosti. Po uplynutí tejto lehoty, ak povinnosť nebude splnená, pristúpi disciplinárna komisia k uloženiu sankcie, pričom sa predpokladá, že najúčinnejšou, resp. najspravodlivejšou reakciou na neplnenie záväzkov, by futbalovému klubu boli odrátané 3 body v tabuľke družstva jeho najvyššej vekovej kategórie. 

„Ako istá forma motivácie sa zároveň pre zodpovedné subjekty navrhuje, aby v prípade, že po začatí disciplinárneho konania bude predmetná povinnosť splnená, zodpovednosť za disciplinárne previnenie zanikla a konanie sa zastavilo bez udelenia sankcie,“ uzavrel výklad k tejto téme Peter Mihál. 

Z členstva v SFZ vyplývajú každému príslušné práva a povinnosti. Z hľadiska stability zmluvných vzťahov má každý člen SFZ nielen povinnosť plniť svoje dohody, ku ktorým sa zaviazal, ale aj právo očakávať, že Slovenský futbalový zväzu mu cez svoje orgány a systém predpisov poskytne dostatočnú ochranu, ak iný subjekt voči nemu svoje povinnosti neplní. Sme jednoznačne presvedčení, že aktuálna novela DP SFZ k tomu jednoznačne smeruje.

Značky
Osoba
Peter Mihál
SFZ
Legislatíva
Autor
Autor
Autor
Peter Šurin
Mohlo by vás zaujímať

2021 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

22.4.2021 14:13

2020 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:14

2019 - Prerozdelenie príspevkov podľa § 69 ods. 5 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

08.4.2021 13:17

COPYRIGHT © 2018 SFZ - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.