angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 20 zo dňa 12.11.2016

11. November 2016

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ, dňa 18.11.2016 v Poprade, nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní konferencie v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)

 5. Schvaľovanie návrhu na prijatie čestných členov SFZ

 6. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 7. Informácia o priebehu a realizácii projektu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie futbalových štadiónov

 8. Schvaľovanie návrhu na systém odmeňovania reprezentantov SR „A“

 9. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie stanov SFZ

 10. Schvaľovanie návrhu na spôsob použitia vybraného členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ

 11. Diskusia

 12. Informácia o uzneseniach prijatých konferenciou

Na svojom zasadnutí dňa 8.11.2016 prerokoval a odporučil delegátom konferencie SFZ, dňa 18.11.2016 v Poprade, zloženie pracovných komisií a  overovateľov zápisnice konferencie nasledovne:

Mandátová komisia:

Pavol Beťko (SsFZ), Miroslav Baxa (BFZ), Ivan Gróf (ZsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Milan Vojtek (SFZ), Michal Mertinyák (ÚLK)

Návrhová komisia:

Ján Čilík (SsFZ), Milan Lônčík (BFZ), Peter Kováč (ZsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Peter Dedík (SFZ), Rastislav Otruba (ÚLK)

Overovatelia zápisnice:

Vendelín Novysedlák (VsFZ), Mária Berdisová (SFZ), Ľubomír Golis (ÚLK)

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že v decembri 2016 organizuje nasledovné semináre, ktoré môžu byť uznané na predĺženie trénerskej licencie:

 • 5.12.2016 – Seminár trénerov profesionálneho futbalu: „Analýza ME 2016“ - pre trénerov UEFA A licencie, ktorí v aktuálnej sezóne pôsobia v 1. alebo 2. lige seniorov, a pre všetkých trénerov UEFA Pro licencie. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk
 • 7.12.2016 – Seminár trénerov mládeže SFZ - pre trénerov UEFA A a UEFA Pro licencie, ktorí pôsobia v súťažiach mládeže. Rozsah – 8 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk
 • 12.12.2016 – Seminár trénerov brankárov - pre trénerov SFZ GK a UEFA GK A licencie. Rozsah – 6 hodín. Miesto konania - Hotel Senec. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 4.12.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Konferencia trénerov SFZ so zameraním na hodnotenie všetkých reprezentačných výberov SFZ sa uskutoční 6.12.2016 v Hoteli Senec. Konferencia je otvorená pre všetkých trénerov s trénerskou licenciou – podmienkou je podanie prihlášky. Konferencia neslúži na predĺženie trénerskej licencie. Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do 27.11.2016 na adresu: education@futbalsfz.sk

Podrobné informácie ohľadom programov, záväzných prihlášok a poplatkov sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie).

Oznamuje trénerom, že dňa 10.12.2016 v kongresovej sále SPÚ v Nitre organizuje Seminár trénerov UEFA B licencie, ktorý bude uznaný na predĺženie platnosti UEFA B licencie v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.12.2016. Bližšie informácie sú na stránke: www.trenerportal.sk

Oznamuje trénerom, že 13. - 16.12.2016 v Korni, v spolupráci s FIFA organizuje školenie trénerov brankárov – SFZ Goalkeeper licencie. Podmienkou je platná trénerská licencia (minimálne UEFA B). Prihlášky je potrebné zaslať do 6.11.2016. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú web stránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, že aktuálne znenie Smernice SFZ k vzdelávaniu trénerov (zo dňa 24.5.2016) je zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Dokumenty) a bolo odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Žiada trénerov, aby si v ISSF zadali, resp. aktualizovali svoju e-mailovú adresu pre doručenie oznamov a informácií ohľadom vzdelávania trénerov.

Úsek mládeže a rozvoja

ÚMaR oznamuje všetkým futbalovým klubom, že v termíne od 31.10.2016 do 30.11.2016 si môžu podať prihlášku o zaradenie do licenčného konania mládeže SFZ (licencia mládeže SFZ ÚTM a Grassroots) na súťažný ročník 2017/2018 v zmysle prijatej smernice o Licenčnom systéme mládeže SFZ.

Kompletné znenie aktualizovanej “Smernice” aj s prílohami č. 1 “Licenčné podmienky pre udelenie licencií mládeže SFZ a povinnosti držiteľa licencie mládeže SFZ” a č. 2 “Časový harmonogram licenčného konania” nájdete na webovej stránke SFZ v sekcii “Legislatíva - predpisy SFZ - smernice” (link: www.futbalsfz.sk/legislativa/predpisy-sfz/smernice).

ÚMaR upozorňuje všetky futbalové kluby, že každý FK, ktorý bude pôsobiť v najvyššej súťaži staršieho dorastu, alebo v najvyššej súťaži starších žiakov, musí podstúpiť licenčné konanie mládeže SFZ a získať licenciu mládeže SFZ. Prihlášky do licenčného konania si môžu podať futbalové kluby pôsobiace v I. LSD a v I. LSŽ, prípadne FK pôsobiace v II. LSD, alebo II. LSŽ (podmienkou udelenia licencie pre druholigové FK je ale splnenie licenčných podmienok – športové kritérium: 1. miesto v druhých najvyšších súťažiach a víťazstvo v prípadnej baráži).

Termín uzavretia prijímania prihlášok do licenčného konania mládže SFZ je 30.11.2016. Prihlášky poslané po termíne ukončenia prijímania žiadostí o zaradenie do licenčného konania mládeže (rozhodujúci je dátum pečiatky odosielajúcej pošty) nebudú akceptované a futbalové kluby nebudú zaradené do licenčného konania! Prihláška do licenčného konania musí byť poslaná poštou na adresu: Slovenský futbalový zväz, Úsek mládeže a rozvoja, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava a zároveň v elektronickej podobe (zoskenovaný originál) e-mailom na: lukas.benedik@futbalsfz.sk a martin.obsitnik@futbalsfz.sk.

Prihláška do licenčného konania mládeže SFZ musí byť na originálnom hlavičkovom papieri futbalového klubu a podpísaná dvomi štatutárnymi zástupcami futbalového klubu pričom na nej musí byť jasne uvedené, či futbalový klub žiada o licenciu ÚTM alebo o licenciu Grassroots. ÚMaR upozorňuje futbalové kluby, ktoré si podajú žiadosť o zaradenie do licenčného konania mládeže, aby si podrobne prečítali Smernicu aj s prílohamia začali si pripravovať všetky potrebné potvrdenia z jednotlivých úradov a poisťovní, pretože čakacia doba na vydanie jednotlivých potvrdení je do 30 dní, pričom text na potvrdení musí obsahovať, že FK nemá evidované nedoplatky ku konkrétnemu úradu, alebo poisťovni k termínu 31. 12. 2016! V prípade, že FK má podlžnosti k úradom, alebo poisťovniam, musí predložiť splátkový kalendár akceptovaný úradom, alebo poisťovňou.

Po ukončení termínu prijímania prihlášok o zaradenie do licenčného konania budú futbalovým klubom poslané podklady na vyplnenie v zmysle podmienok na udelenie licencie mládeže SFZ. Termín ukončenia prijímania vyplnených podkladov bude 31. január 2017. Podmienkou účasti v najvyšších mládežníckych súťažiach je splnenie licenčných podmienok a splnenie športového kritéria (účastník najvyššej súťaže, alebo víťaz 2. ligy). V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte p. Martina Hasprúna na e-mailovej adrese: martin.hasprun@futbalsfz.sk, prípadne na t. č. 0902 937 015. Zároveň upozorňujeme všetky futbalové kluby, že v zmysle rozhodnutia VV SFZ o transformácií ÚTM na futbalové akadémie a FK s Grassroots licenciou na ÚTM od súťažného ročníka 2017/2018 budú aj prekvalifikované licencie získané počas licenčného konania mládeže SFZ, ktoré v tejto podobe prebieha posledný krát. Z tohto dôvodu žiadame všetky FK o podrobné oboznámenie sa s problematikou v Rozpise republikových súťaží 2016/2017 str. 26 – 29, odsek B – Mládežnícke súťaže a s usmernením k problematike zaslaným v elektronickej podobe na futbalové kluby dňa 15.6.2016.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje zmeny HP, termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
5. kolo: 30.11. o 19:00: D. Streda – Trnava

II. LIGA
15. kolo: 12.11. o 14:00: Poprad – L. Mikuláš

U19
7. kolo: Senica – Ružomberok 23.11. (UT Senica – zmena HP)
12. kolo: Senica – Podbrezová 30.11. (UT Senica – zmena HP), Trnava – B.Bystrica 12.11. (UT Lokomotíva UT – zmena HP)
13.kolo: 17.11. o 12:00: Košice – Trenčín, 19.11. o 14:00: Žilina – Trnava

U17/16
12. kolo: Prešov – Ružomberok 12.11 (UT Prešov – zmena HP), Podbrezová – Senica 12.11. (UT Podbrezová – Skalica – zmena HP)
13. kolo: Senica – Bardejov 19.11. (UT Senica – zmena HP)

U15/14
11. kolo: 20.11. o 10:00/12:00: JUPIE – Pohronie
12. kolo: Prešov - Košice (UT Prešov – zmena HP), Senica – Myjava (UT Senica – zmena HP)
13. kolo: Myjava - Nitra (UT Myjava – zmena HP)

U13/12
11. kolo: 17.11. o 12:00/13:30: B. Bystrica - JUPIE
12. kolo: Myjava - Senica (UT Myjava – zmena HP)
13. kolo: 17.11. o 10:00/11:30: D. Streda – Inter

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U388: Juraj Bóna (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, I. LMŽ U13), vylúčený za HNS – udretie súpera nadmernou silou do oblasti tváre v prerušenej hre, podľa čl. 49/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa čl. 49/2b DP, od 6.11.

U389: Andrea Herbríková (ŠKF VIX Žilina, I. liga ženy), vylúčená za HNS – vzájomné napadnutie nadmernou silou, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 5.11.

U390: Romana Halušková (FC Nitra, I. liga ženy), vylúčená za HNS - vzájomné napadnutie nadmernou silou, podľa čl. 45/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 5.11.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3:

U391: Jaroslav Kostelný (ŽP Šport Podbrezová, Fortuna liga), od 5.11.
U392: Anton Sloboda (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), od 7.11.
U393: Jaroslav Šimoník (ŠK Svätý Jur, II. liga), od 6.11.
U394: Marek Fábry (FC Nitra, I. LSD U19)
U395: Michaela Biľanská (ŠKF VIX Žilina, I. liga ženy), obaja od 5.11.

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 súťažné stretnutie, za 5 napomenutí ŽK, podľa DP, čl. 37/5a:

U396: Marin Ljubičić (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga), od 7.11.
U397: Ostap Shpak (MFK Zemplín Michalovce, I. LSD U19)
U398: Viktor Tóth (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), obaja od 5.11.

U399: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava – FK DAC 1904 D. Streda, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.11.

U400: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 15. kola Fortuna ligy MŠK Žilina – FC Spartak Trnava, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.11.

U401: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 15. kola Fortuna ligy MŠK Žilina – FC Spartak Trnava podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.11.

U402: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 16. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – MŠK FOMAT Martin podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.11.

U403: MŠK R. Sobota (II. liga). Na základe Správy delegáta stretnutia a priloženej fotodokumentácie začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 14. kola II. ligy MŠK R. Sobota – FK Poprad, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.11.

U404: FC Spartak Trnava (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U365, bez prijatia DS.

U405: FC VSS Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U366 a podľa čl. 58/2b, f DP ukladá DS – finančnú pokutu 250 €, podľa čl. 58/3 a čl. 12/6 DP.

U406: FC Lokomotíva Košice (II. liga). Berie na vedomie stanovisku klubu k U367 a podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 58/3 a čl. 11 DP. I U407: MFK Lokomotíva Zvolen (II. liga). Upozorňuje klub na splnenie U368 do 15.11. 2016.

FUTSAL:

U408: Jozef Chudý (VD, MFsK Nitra, 1. SLF) Berie na vedomie stanovisko menovaného k U384 a za HNS (vstup na hraciu plochu, hrubé a vulgárne urážky voči R počas a po stretnutí), podľa čl. 48/1c DP ukladá DS  – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva, zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a kontaktu s delegovanými osobami na 6 týždňov, podľa čl. 16/1, 2, čl. 19/1, čl. 36/2a, h a čl. 48/2b DP, od 4.11.2016. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené v U384.

U409: Futsal Team Levice (1. SLF). Berie na vedomie stanovisko klubu k U385 a za neplnenie si povinností US (umožnenie vstupu nepovolanej osoby na hraciu plochu a do kabíny R – U408), podľa čl. 57/1a, c DP, ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP. Zároveň ukladá povinnosť prijať účinné opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti delegovaných osôb na domácich stretnutiach, v súlade s čl. 43/2 DP, od 11.11.2016, do konca súťažného ročníka 2016/17.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.11.2016 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí, podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

 

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára rozhodcov SFZ: 8. – 13.2.2017 v Tatranskej Lomnici (8. – 11.2. Top skupina, 11. – 13.2. II. skupina).

Oznamuje termín konania seminára T&M SFZ: 25. – 27.11. v Tatranskej Lomnici. Pozvánky a program budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Hrčka P. od 8.11., do prihlásenia, Ihring 26.11., Gemzický od 8.11. do prihlásenia, Libiak od 14.11. do prihlásenia, Vlčej 27.11. – 4.12., Špivák 3. – 11.12., Šuniar PN 10. – 20.1.

Úsek pozorovateľov rozhodcov oznamuje termín konania Zimného doškoľovacieho seminára DPR SFZ: 11. – 12.2.2017 v Tatranskej Lomnici.

Ospravedlnenia: Richtárik 17. – 20.11., Fašung 23.11. – 31.12.

Komisia delegátov SFZ

Oznamuje termín konania zasadnutia komisie: 9. – 10.12. v Komárne.

Oznamuje termín konania zimného seminára delegátov SFZ: 28. – 29.1.2017 v Bratislave.

Ospravedlnenia: Tomášová 18. – 19.11., a  28.11. – 11.12., Jasenák 3.12. 

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • Delegovanie R a D na 9. kolo 1. SLF: 16.11. o 20:00 MIBA B. Bystrica - MFsK Nitra (Wojčík, Ploštica, Slimák), o 20:30 Slov-matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Peško, Ježík, Kubinec), MFK Tupperware N. Zámky – FK Dragons Podolie (Bohun, Polomský, Hrmo); 18.11. o 19:30 ŠK Makroteam Žilina - Wild Boys '02 Bratislava (Budáč P. st, Bárta, Budáč M.), Futsal Team Levice – 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Belavý, Budáč P. ml, Krchňavý);

 • Zmena delegovania R a D na stretnutia 8. kola 1. SLF: FTVŠ UK Bratislava – Slov-matic FOFO Bratislava (R: Budáč P. ml za Szkokana, D: Kubinec za Budáča M.), Wild Boys '02 Bratislava – MIBA Banská Bystrica (R: Ploštica za Bohuna, D: Budáč M. za Kubinca).

Výkonný výbor SF:

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na nasledovnej adrese:

www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.