angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 31 zo dňa 18.2.2017

17. Február 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 od 11:00 v hoteli Senec v Senci.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 12. Diskusia

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Licenčná komisia

Oznamuje, že XI. licenčný workshop sa uskutoční 20.2.2017 (pondelok) od 10:30 v City Hoteli Bratislava. Pozvánka s programom bola prihláseným účastníkom zaslaná elektronickou poštou. Ostatné materiály obdržia účastníci workshopu pri prezentácii. 

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 13.3.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.3.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
17. kolo:
R. Sobota – Lipany 18.3. o 15:30; 19. kolo: Žilina B – Sereď 4.3. o 15:00

U19
15. kolo:
B. Bystrica – Podbrezová 18.3. o 10:00, Trenčín – Prešov 18.3. o 13:00
17. kolo: Senica – Nitra 9.4. o 11:00
19. kolo: B. Bystrica – Prešov 30.5. o 15:00

U17/16
18. kolo:
Senica – Nitra 12.4. o 14:00/16:15, Michalovce – Ružomberok 24.3. o 14:00/16:00, Trenčín – Slovan 22.4. o 10:00/12:15
26. kolo: Prešov – Nitra 17.6. o 14:00/16:15

U15/14
14. kolo:
Žilina - Podbrezová (UT Strážov – zmena HP), B. Bystrica – JUPIE 18.3. o 13:30/15:30 (UT Štiavničky)
15. kolo: Trenčín – Trnava 26.3. o 10:00/12:00
16. kolo: Snina – Trebišov 2.4. o 10:00/12:00
18. kolo: Petržalka – Slovan 13.4. o 10:00 / 12:00, Horná Nitra – D. Streda 12.4. o 14:00/16:00
20. kolo: Trenčín – D. Streda 30.4. o 10:00/12:00
22. kolo: Trenčín – Inter 14.5. o 10:00/12:00
24. kolo: Trenčín – Púchov 28.5. o 10:00/12:00
26. kolo: Petržalka – Karlova Ves 11.6. o 10:00/12:00, Trenčín – Z. Moravce 11.6. o 10:00/12:00. Družstvá FC Petržalka akadémia odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na štadióne M.C. Sklodowskej.

U13/12
14. kolo:
Trenčín – Horná Nitra 19.3. o 10:00/11:30, Vranov – Snina 17.3. o 13:00/14:30
15. kolo: Levice – Nitra 25.3. o 10:00/11:30, Žilina - Podbrezová (UT Strážov – zmena HP)
16. kolo: Trenčín – Trnava 2.4. o 10:00/11:30, Vranov – Prešov 2.4. o 10:00/11:30
17. kolo: Trenčín – Karlova Ves 9.4. o 10:00/11:30, Ružomberok – Námestovo 9.4. o 10:00/11:30, Bardejov – Vranov 9.4. o 10:00/11:30
18. kolo: Vranov – Košice 11.4. o 14:00/15:30
19. kolo: Trenčín – Senica 23.4. o 10:00/11:30
20. kolo: Nitra – Trenčín 26.4. o 14:00/15:30, Púchov – Z. Moravce 4.5. o 14:00/15:30
21. kolo: Trenčín – D. Streda 4.5. o 16:00/17:30
23. kolo: Trenčín – Myjava 21.5. o 10:00/11:30. Družstvá FC Petržalka akadémia odohrajú svoje domáce stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka na štadióne M.C. Sklodowskej o 15:30/17:00.

Informuje štatutárnych zástupcov FK II. ligy mužov, že organizuje ich stretnutie s predstaviteľmi SFZ, za účelom informovania o priebehu jarnej časti súťažného ročníka a prerokovania podnetov od FK. Stretnutie sa uskutoční dňa 23.2.2016 od 10:00 v B. Bystrici (hotel LUX, salón Bystrica). Pozvánka a program stretnutia bude zaslaná e-mailovou poštou na kontaktné adresy FK II. ligy do 20.2.2017. Zároveň sa dňa 23.2.2017 uskutoční aj spoločné zasadnutie ŠTK SFZ.

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Oznamuje, že počas finále HS žiačok bolo vyžrebované semifinále Slovenského pohára žien. Stretnutia sú uvedené na http://sfz.futbalnet.sk.

Oznamuje zmenu termínu Aktívu ženského futbalu, ktorý sa uskutoční v novom termíne dňa 15.3.2017 v Senci (Hotel Senec).

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ŽENY A JUNIORKY
14. kolo:
Bardejov – Michalovce 31.5. o13:00/15:00
Družstvá FK Slovan Duslo Šaľa odohrajú svoje domáce stretnutia vždy v nedeľu, so začiatkom o 14:30 a 16:30.

II. LIGA ŽENY, skupina A
12. kolo:
Kopčany – Trnava A 26.3. o 12:00
14. kolo: Kopčany – NMŠK 1922 8.4. o 10:00
20. kolo: Čaka – Kopčany 21.5. o 14:00
21. kolo: Kopčany – Svätý Jur 27.5. o 14:00

II. LIGA ŽENY, skupina B
11.
kolo: P. Bystrica – Bánovce 1.4. o 12:00
13. kolo: Trenčín – Bánovce 15.4. o 9:00
14. kolo: P. Bystrica – Trenčín 22.4. o 16:00
15. kolo: Trenčín – Topoľčany 7.5. o 14:00
16. kolo: P. Bystrica – Oravský Podzámok 13.5. o 14:30
18. kolo: P. Bystrica – Horná Nitra 3.6. o 13:00

Disciplinárna komisia

U561: Spartak Myjava. Vo veci odstúpenia A družstva dospelých zo súťaže Fortuna liga v súťažnom ročníku 2016/2017, na základe U520, U532, U542, U549 rozhodla, že za porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov SFZ, závažné porušenie princípov a ustanovení Stanov SFZ, Súťažného poriadku a poškodenie dobrého mena futbalu a SFZ a zásady fair play, spojenej s narušením integrity dotknutej súťaže, podľa čl. 36/2 f, i, čl. 64/1a) a čl. 65/1 DP, ukladá Disciplinárnu sankciu (DS) – finančnú pokutu 75 000 €, podľa čl. 64/5, čl. 65/2, čl. 12/6 a čl. 39/3 DP a preradenie odhláseného A družstva dospelých do IV. ligy sk. SZ, riadenej ZsFZ, podľa čl. 33/1, 2 DP, od súťažného ročníka 2017/2018.

U562: Tihomir Kostadinov. Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS a podľa čl. 41/1, 2 DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 týždne) a určuje menovanému skúšobnú dobu do 30.6.2017.

U563: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017, ukladá podľa čl. 43/1, 2a DP ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti, podľa čl. 43/5 DP, až do splnenia.

U564: FK Haniska (II. liga). Na základe podnetu ŠTK SFZ, za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry s položkami spojenými s účinkovaním FK v jesennej časti súťažného ročníka 2016/2017, ukladá podľa čl. 43/1, 2a DP ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti. podľa čl. 43/5 DP, až do splnenia.

FUTSAL:

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U565: Ján Kluka (MFsK Nitra, 1. SLF)
U566: Peter Hikel (FK Dragons Podolie, 1. SLF), obaja od 11.2.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP: l U567: Patrik Zaťovič (FK Dragons Podolie, 1. SLF).

U568: Michal Čief (MIBA B. Bystrica, 1. SLF), obaja od 11.2.

U 569: Róbert Kútik. Berie na vedomie stanovisko klubu k U559 a za HNS (hrubá a vulgárna urážka R), podľa čl. 48/1c DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 týždne, zákaz vstupu do technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky a zákaz styku s delegovanými osobami, podľa čl. 48/2b čl. 17/1,6 a čl. 19/1 DP, od 16.2.2017.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.2.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP) sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ – 22.3.2017 od 10:00 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Galo 4.3., Jurenka od 14.2. k dispozícii KR.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZ – ospravedlnenia: Likavský 25. - 26.2. a 5. - 6.3., Špivák 4. - 5.3., Slebodník 10. - 13.3., Vais 3. - 5.3. a 10. - 12.3.

Komisia delegátov

Ospravedlnenia: Majsniar 25.2. – 5.3., Repa 25.2. – 11.3., Jasenák 11.3.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

Oznamuje zmenu termínu stretnutia 17. kola 1. SLF Futsal Team Levice - FK Dragons Podolie na 17.2.2017 o 20:15

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie R a D na stretnutia 18. kola 1. SLF: 24.2. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - Across Pinerola Bratislava (Bohun, Belavý, Jablonický), o 20:00 MFsK Nitra - MIBA B. Bystrica (Wojčík, Šlapka, Slimák), o 20:30 Wild Boys´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Budáč ml., Botka, Kubinec), 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Ježík, Szkokan, Hrmo), 25.2. o 20:00 FK Dragons Podolie - MFK Tupperware N. Zámky (Behančín, Matula, Badura);

 • delegovanie na Ženskú futsalovú ligu dňa 18.2. od 10:00 hod. v ŠH Badín (Budáč st., Polomský);

 • delegovanie na FEJ dňa 20.2. od 10:00 hod. v ŠH Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov (Šeršeň, Havrila);

 • zmena delegovania na 17. kolo 1. SLF: MFK Tupperware N. Zámky - MFsK Nitra (Hrmo za Kubinca);

 • oznamuje, že Seminár R a D sa uskutoční dňa 25.2.2017 od 10:00 hod. v sTC Púchov, program bol zaslaný e-mailovou poštou.

Exekutíva v oblasti riadenia disciplinárnych konaní Futsalovej extraligy juniorov a Ženskej futsalovej ligy:

 • U6: Marek Kušnír (Grizzly Slovakia Košice, FEJ), vylúčený za zmarenie jasnej gólovej príležitosti hrou rukou mimo pokutového územia, podľa čl. 45/1 DP: Disciplinárna sankcia – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie FEJ, podľa čl. 45/2a, od 9.2.

Odvolacia komisia SF:

 • Potvrdzuje rozhodnutie Exekutívy SF v oblasti športovo-technických konaní zo dňa 3.2.2017 a odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje. V súlade s článkom 81, ods. 3 Súťažného poriadku SF, predkladá toto odvolanie na rozhodnutie výkonnému výboru SF.

Sekretariát

Slovenský futbalový zväz pripravuje v dňoch 7. - 8. marca 2017 odborný seminár s názvom "Integrovaná bezpečnosť" pre hlavných usporiadateľov a bezpečnostných manažérov futbalových klubov Fortuna ligy a II. ligy. Seminár bude zameraný na oblasť bezpečnosti organizácie stretnutia, plánovaným legislatívnym zmenám zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí, k spolupráci s delegovanými osobami, fanúšikmi a zabezpečení integrovaného prístupu k ochrane, bezpečnosti a službám.

Seminár sa uskutoční v Hoteli SITNO, Vyhne (www.hotelsitno.sk). Účasť na seminári je bezplatná (ubytovanie, stravovanie) pre pozvaných účastníkov, pričom je potrebné vyplniť záväznú prihlášku a v termíne do 20.2.2017 ju zaslať na e-mail peter.france@futbalsfz.skInformácia s pozvánkou, programom a záväznou prihláškou je zverejnená na stránke www.futbalsfz.sk.

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.