angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 32 zo dňa 25.2.2017

24. Február 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 od 11:00 v hoteli Senec v Senci.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 12. Diskusia

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Odvolacia komisia

Na svojom zasadnutí dňa 21.2.2017 prerokovala nasledujúce podania a prijala k nim tieto uznesenia:

 1. Konanie o odvolaní MFSK Nitra zastavuje.

 2. Odvolanie Jána Kriváka, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) Stanov SFZ zamieta.

 3. Odvolanie Denisa Dugu, podľa čl. 60, ods. 14, písm. b) Stanov SFZ zamieta.

Proti týmto rozhodnutiam nie je prípustný žiadny opravný prostriedok.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom FL, že v zmysle informácie na licenčnom workshope, môžu pripravenú dokumentáciu zasielať aj priebežne a k 15.3.2017 doporučenou poštou zaslať už len zostávajúcu dokumentáciu. Osobné doručenie licenčnej dokumentácie nie je možné! Súčasťou dokumentácie musí byť aj auditovaná účtovná závierka klubu za finančný rok 2016. Dokumentácia k záväzkom klubu, podľa článkov 58 – 60 „licenčnej smernice“, sa zasiela až 3.4.2017 a záväzky po splatnosti musia byť vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 „licenčnej smernice“, najneskôr 31.3.2017!

Technický úsek

Oznamuje trénerom, že dňa 13.3.2017 vo Zvolene organizuje Seminár trénerov SFZ 2017 – Fitness. Seminár bude uznaný k predĺženiu trénerskej licencie a je prístupný pre trénerov UEFA B, UEFA A a UEFA Pro licencie. Prihlášky je potrebné zaslať do 5.3.2017. Podrobné informácie ohľadom programu a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Vzdelávanie) a boli odoslané registrovaným trénerom aj cez ISSF.

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

SLOVNAFT CUP
štvrťfinále:
Skalica – Žilina 8.3. o 14:30

U19
14. kolo: Podbrezová – Trnava 11.3 (UT Podbrezová – Skalica, zmena HP)

U17/16
14. kolo:
Slovan – Prešov 8.3. (UT Pasienky – zmena HP), B. Bystrica – Žilina 8.3. (UT Štiavničky, zmena HP), Trnava – Podbrezová 8.3. o 11:00/13:00 (UT Lokomotíva Trnava, zmena HP)
15. kolo: Podbrezová – Žilina 18.3. (UT Podbrezová – Skalica, zmena HP)
24. kolo: D. Streda – Ružomberok 25.4. o 13:00/15:15

U15/14
18. kolo:
Stropkov – Michalovce 12.4. o 13:30/15:30

U13/12
18. kolo:
Michalovce – Stropkov 13.4. o 13:00/14:30

ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Oznamuje zmenu termínu Aktívu ženského futbalu, ktorý sa uskutoční v novom termíne, dňa 15.3.2017 v Senci (Hotel Senec).

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
Družstvá Spartaka Myjava odohrajú svoje domáce stretnutia vždy v nedeľu, so začiatkom o 14:30 a 16:30, okrem stretnutí 10. kola: Spartak Myjava – Duslo Šaľa (13:00 a 15:00).

II. LIGA ženy, skupina B
10. kolo:
Horná Nitra – Topoľčany 26.3. o 15:00 (Nedožery - Brezany)
13. kolo: Oravský Podzámok – Horná Nitra 8.4. o 11:00
14. kolo: Horná Nitra – Beluša 22.4. o 12:00 (Nedožery - Brezany)
17. kolo: Horná Nitra – Bánovce 1.5. o 12:00

Disciplinárna komisia

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, na jedno súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U570: Ján Maslo (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U571: Tomáš Huk (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga)
U572: Peter Štepanovský (FK DAC 1904 D. Streda, Fortuna liga)
U573: Michal Pintér (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga)
U574: Miroslav Petko (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga), všetci od 19.2.

U575: 1. FC Tatran Prešov. Berie na vedomie Správu delegáta zo stretnutia 20. kola FL 1. FC Tatran Prešov – ŠK Slovan Bratislava.

FUTSAL

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U576: Marek Paštrnák (ŠK Pinerola Bratislava, 1. SLF), vylúčený za HNS – sotenie do súpera – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 18.2.

Disciplinárna sankcia po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U577: Marián Hudek (ŠK Makroteam Žilina, 1. SLF), od 18.2.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2.3.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ – 22.3.2017 od 10:00 v Banskej Bystrici.

Ospravedlnenia: Benko 30.3. – 4.4., Čiernik 11. – 12.3.

Úsek pozorovateľov rozhodcov SFZospravedlnenie: Czetö od 23.2. PN, do prihlásenia.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo-technických konaní:

 • oznamuje termínovník play off 1. SLF: Štvrťfinále 17.3., 24.3., 31.3.2017, semifinále 21.4., 27.4., 5.5., 9.5., 12.5.2017, finále 19.5., 26.5., 2.6., 6.6., 9.6.2017;

 • oznamuje termínovník prelínacej súťaže o postup do 1. SLF: 10.3., 17.3., 27.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5. (vzostupne jednotlivé kolá pri 6 účastníkoch).

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • zmena delegovania na 18. kolo 1. SLF: Wild Boys´02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina (Ježík, Szkokan, Kubinec), 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Budáč P. ml, Botka, Hrmo);

 • riešila podnet družstva Across Pinerola Bratislava na udelenie ČK v stretnutí 17. kola 1. SLF ŠK Makroteam Žilina – Across Pinerola Bratislava a vyhodnotila ho ako neopodstatnený;

 • riešila nedostatky R a DZ v stretnutiach 17. kola 1. SLF a prijala nápravné opatrenie – pozastavenie delegovania na 1 stretnutie: R Havrila a DZ Kuspan (Futsal Team Levice – Dragons Podolie), R Ploštica (ŠK Makroteam Žilina – Across Pinerola Bratislava).

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.