angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 34 zo dňa 11.3.2017

10. Marec 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 7.2.2017 schválil návrh na zvolanie riadnej konferencie SFZ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 od 11:00 v Hoteli Senec v Senci.

Predbežný program konferencie SFZ:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing, s.r.o. na rok 2017

 8. Schvaľovanie návrhu na prerozdelenie príspevku športovým klubom v súlade s § 69 ods. 5, písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 9. Schvaľovanie návrhu kritérií na prerozdelenie príspevku podľa § 69 ods. 5 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe

 10. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 11. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 12. Diskusia

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnené osoby, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie na SFZ písomne doručili prípadné návrhy do programu konferencie, s ich krátkym odôvodnením a príslušnými sprievodnými dokumentmi (čl. 9, ods. 3 Rokovacieho poriadku konferencie SFZ).

Generálny sekretár SFZ týmto vyzýva oprávnených členov SFZ, aby najneskôr 14 dní pred konaním konferencie, v súlade so Stanovami SFZ, čl. 41, ods. 10 a Rokovacím poriadkom konferencie SFZ, čl. 2, na SFZ doručili písomné zoznamy delegátov a náhradníkov riadnej konferencie SFZ, s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi.

Volebná komisia

Vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu (čl. 48, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ). Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ, v zmysle ktorého sa doplňujúce voľby podľa článku 42, ods. 3 písm. a) až e) uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie - 31. marca 2017 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane).

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom brankárov, že v roku 2017 otvára školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na education@futbalsfz.sk, do 19.3.2017. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ / Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Licenčná komisia

Oznamuje klubom FL, že v zmysle informácie na licenčnom workshope, môžu pripravenú dokumentáciu zasielať aj priebežne a k 15.3.2017 doporučenou poštou zaslať už len zostávajúcu dokumentáciu. Osobné doručenie licenčnej dokumentácie nie je možné! Súčasťou dokumentácie musí byť aj auditovaná účtovná závierka klubu za finančný rok 2016. Dokumentácia k záväzkom klubu, podľa článkov 58 – 60 „licenčnej smernice“, sa zasiela až 3.4.2017 a záväzky po splatnosti musia byť vysporiadané niektorým zo spôsobov, ktoré uvádza Príloha 4 „licenčnej smernice“, najneskôr 31.3.2017!

Športovo - technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
21. kolo (Z): Trnava B – Pohronie 18.3. o 15:30

U19
14. kolo:
Prešov – Slovan (UT Prešov – zmena HP), Košice – Senica (UT Moldava n. B. – zmena HP), D. Streda – Trenčín (UT D. Streda – zmena HP)
15. kolo: Senica – Nitra (UT Senica, zmena HP), B. Bystrica – Podbrezová (UT Štiavničky – zmena HP), Slovan – Nitra (UT Pasienky – zmena HP)
17. kolo: Senica – Nitra 2.4. o 11:00
19. kolo: B. Bystrica – Prešov 12.4. o 14:00
20. kolo: Nitra – B. Bystrica 28.4. o 15:00

U17/16
15. kolo:
Podbrezová – Žilina 26.4. o 11:00/13:15
16. kolo: B. Bystrica – Podbrezová 24.3. o 14:00/16:15
18. kolo: Senica – Nitra 9.4. o 11:00/13:15
26. kolo: Prešov – Nitra (podanie zamietnuté)

U15/14
15. kolo:
JUPIE – Žilina 25.3. o 14:00/16:00 (UT Štiavničky – zmena HP)
16. kolo: Ružomberok – JUPIE 2.4. o 9:00/11:00
17. kolo: Karlova Ves – Levice 9.4. o 10:00/12:00 (UT Pasienky)
18. kolo: Púchov – Myjava 14.4. o 10:00/12:00, B. Bystrica – Zvolen 12.4. o 14:00/16:00
20. kolo: Trenčín – D. Streda 2.5. o 14:00/16:00

U13/12
15. kolo:
Ružomberok – JUPIE 25.3. o 14:00/15:30, B. Bystrica – Námestovo 25.3. o 10:00/11:30
18. kolo: 22.3. o 14:00/15:30, Zvolen – B. Bystrica 29.3. o 15:00 / 16:30
20. kolo: Senica – Slovan 1.5. o 10:00/11:30, Nitra – Trenčín 20.4. o 14:00/16:00
21. kolo: Slovan – Nitra 6.5. o 10:00/11:30; 25. kolo: Trenčín – Levice 4.6. o 10:00/11:30


ŠTK – ŽENSKÝ FUTBAL

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jarnej časti jednotlivých súťaží žiačok. Žiadosť sa podáva výhradne cez ISSF. Pre súťaž žiačok ZsFZ v termíne do 18.3.2017, BFZ do 1.4.2017 a VsFZ do 2.4.2017.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a juniorky
11. kolo:
Bardejov – Žilina 2.4. o 14:30 a 16:30

II. LIGA ženy, skupina B
11. kolo:
Trenčín - Horná Nitra 2.4. o 12:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U596: Ivan Hladík (FC Spartak Trnava, Fortuna liga), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera v súboji o loptu nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia, podľa čl. 45/2a DP, od 5.3.

U597: Zoltán Kontár (FK DAC 1904 D. Streda), vylúčený v súťaži Slovnaft Cup za HNS – zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 8.3. DS si vykoná v súťaži Fortuna liga, podľa čl. 37/9 DP.

U598: Damián Čarný (FC VSS Košice, I. LMD U16), vylúčený za surovú hru – kopnutie súpera bez možnosti hrať s loptou v neprerušenej hre mimo HP nadmernou silou, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 mesiace, podľa čl. 45/2b DP, od 9.3.2017.

Vylúčení po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U599: Mateus De Oliveira Silva (FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble, Fortuna liga), od 5.3.
U600: Ján Malec (FK Poprad), od 8.3., DS si vykoná v súťaži Slovnaft Cup, podľa čl. 17/3,10,11 DP
U601: Michal Mitrišin (FC VSS Košice, I. LMD U16), od 9.3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U602: Vernon De Marco Morlacchi (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U603: Seydouba Soumah (ŠK Slovan Bratislava, Fortuna liga)
U604: Oliver Janso (FC Spartak Trnava, Fortuna liga)
U605: Jakub Mareš (MFK Ružomberok, Fortuna liga)
U606: Michal Sipľak (MFK Zemplín Michalovce, Fortuna liga)
U607: Saša Savić (FK Dukla B. Bystrica, II. liga), všetci od 5.3.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP.

U608: Erik Streňo (1. FC Tatran Prešov, Fortuna liga)
U609: Pavol Šupka (AFC N. Mesto nad Váhom, II. liga), obaja od 5.3.

U610: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U583, bez prijatia DS. Osoba, ktorá použila pyrotechniku bola členmi US vyvedená zo štadióna. Po identifikácii osoby sa zistilo, že išlo o občana Maďarskej republiky, ktorému bola namieste udelená bloková pokuta príslušníkmi PZ, a to v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

U611: AS Trenčín (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U584 a podľa čl. 58/1a DP ukladá DS – pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U612: MFK Skalica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola II. ligy AFC N. Mesto nad Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15.3.

U613: AFC N. Mesto nad Váhom (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k nedostatočnej US (použitie pyrotechniky v sektore hostí) a k HNS trénera hostí počas a po stretnutí 19. kola II. ligy AFC N. Mesto nad Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15.3.

U614: Jozef Kostelník. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (pohoršujúce gesto) po stretnutí 19. kola II. ligy AFC N. Mesto nad Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 15.3.

U615: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – ŠK Svätý Jur, podľa čl. 71/1,3a, b, d DP, do 15.3.

U616: Blažej Vaščák. Na základe Správy delegáta zo stretnutia a stanoviska odbornej komisie KR SFZ, začína disciplinárne konanie a žiada menovaného o podrobné písomné stanovisko k HNS (úder lakťom do tváre hráča hostí č. 24 Martina Králika nadmernou silou, s následným zranením) v stretnutí 6. kola SC MFK Skalica – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d, 5a, 7 DP, do 15.3. Zároveň ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, podľa čl. 43/4 DP, spočívajúce v pozastavení výkonu športu, od 9.3.2017.

U617: MŠK Žilina (Fortuna liga). S poukazom na U616, žiada klub o podrobné písomné stanovisko a lekársku správu k zraneniu hráča – Martin Králik v stretnutí 6. kola SC MFK Skalica – MŠK Žilina, do 15.3.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 16.3.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:
22.3. o 17:00 Slovensko 20 – Srbsko 20 (Marhefka, Vorel, Žákech, Mastiš, ihr. Senica)
28.3. o 17:20 Slovensko 21 – Srbsko 21 (Ando-Szabó/HUN, Mókoš, Pozor, Smolák, ihr. NTC Senec, TV Dajto)

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ – 22.3.2017 od 10:00 v B. Bystrici (štadión FK Dukla, Štiavničky). Pozvánka a rozpis behov budú zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Jenčura k dispozícii KR od 6.3., Lešková 29. - 30.4., Vician 18.3., Krivošík od 6.3. k dispozícii KR, Kováč 11.3.

Úsek DZ–PR SFZ – ospravedlnenie: Kopča 24. - 27.3.

Komisia delegátov SFZ

Ospravedlnenia: Budáč 18. – 19.3., Jaška 30.3. – 6.4.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v základnej časti 1. SLF súťažného ročníka 2016/2017;

 • schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v Ženskej futsalovej lige súťažného ročníka 2016/2017 a vyhlásila Spartak Myjava za Majstra Slovenska vo futsale v kategórii žien;

 • rozhodla o vyhlásení kontumačných výsledkov stretnutí FEJ, z dôvodu nenastúpenia družstva Futsal Team Levice na zápasy nasledovne: Futsal Team Levice - 1. SFC Canaria Malacky a Futsal Team Levice - Slov-Matic FOFO Bratislava 0:5, s pridelením troch bodov družstvám 1. SFC Canaria Malacky a Slov-Matic FOFO Bratislava, podľa čl. 11, ods. 2 Súťažného poriadku SF; žiadnemu družstvu nevzniká povinnosť úhrady nákladov, podľa čl. A.6, písm. i) Rozpisu FEJ 2016/2017;

 • žiada klub KSF Doxx Žilina v lehote 5 dní o vyjadrenie k nesplneniu povinností organizátora stretnutia FEJ, podľa článku A.6., písm. d) Rozpisu FEJ 2016/2017 na e-mailovú adresu extraliga@futsalslovakia.sk.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie na 1. stretnutia štvrťfinále play off: 17.3. o 18:20 Slov-matic FOFO Bratislava - Wild Boys ´02 Bratislava (Peško, Badura ml., Jablonický), o 19:30 ŠK Makroteam Žilina – MFK Tupperware N. Zámky (Bohun, Budáč P. ml., Kuspan), o 20:30 Across Pinerola Bratislava – FK Dragons Podolie (Belavý, Šeršen, Kubinec); 2. stretnutie štvrťfinále playoff: 17.3. o 19:30 Futsal Team Levice - 4FSC FTVŠ UK Bratislava (Behančin, Botka, Budáč M.);

 • delegovanie na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: 17.3. o 19:30 v MŠH Trnava: FC Spartak Trnava Futsal - Futsal Klub Lučenec (Ježík, Mokrý, Krchňavý), o 20:00 v ŠH na Štiavničkách B. Bystrica: MIBA B. Bystrica - MFsK Nitra (Wojčík, Šlapka, Slimák), Angels Aréna Košice: GRIZZLY Košice - KPP Barabéri Bratislava (Kopec, Havrila, Hrmo);

 • zmena delegovania na 1. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/2018: FC Spartak Trnava Futsal - GRIZZLY Košice (Peško, Szkokan, Jablonický); na 1. stretnutie štvrťfinále play off: 4FSC FTVŠ UK Bratislava - Futsal Team Levice (Budáč P. ml, Kopec, Krchňavý).

Výkonný výbor SF:

 • s konečnou platnosťou zamietol odvolanie klubu Wild Boys´02 Bratislava vo veci neoprávneného štartu hráča Petra Jalakšu v stretnutí 13. kola 1. SLF 4FSC FTVŠ Bratislava – Wild Boys´02 Bratislava a potvrdil rozhodnutia Exekutívy SF a Odvolacej komisie SF o kontumácii výsledku v prospech 4FSC FTVŠ Bratislava;

 • rozhodol, že riadna Konferencia SF 2017 sa uskutoční v sobotu 10. júna 2017 v Púchove.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.