angle-down angle-left angle-right angle-up calendar card city-banch conference exchange facebook football goal instagram lang-gb lang-sk long-arrow-down long-arrow-left long-arrow-right long-arrow-top maintenance menu neck pin rss scroll-arrow scroll-outline search teams thumb-up twitter video whistle youtube close

Úradná správa č. 35 zo dňa 18.3.2017

17. Marec 2017

Výkonný výbor

Na svojom zasadnutí dňa 14.3.2017 odporučil delegátom konferencie SFZ dňa 31.3.2017 v Senci schváliť nasledovný program:

 1. Otvorenie (vrátane vyhlásenia o zvolaní v zmysle stanov a správy mandátovej komisie)

 2. Menovanie skrutátorov a overovateľov zápisnice, schvaľovanie pracovných komisii konferencie

 3. Schvaľovanie návrhu programu konferencie SFZ

 4. Udeľovanie ocenení SFZ (zlaté odznaky SFZ)

 5. Schvaľovanie návrhu na zmenu a doplnenie Stanov SFZ (úprava zmeny sídla SFZ)

 6. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ na rok 2017

 7. Schvaľovanie návrhu rozpočtu SFZ Marketing spol. s.r.o. na rok 2017

 8. Informácia o spôsobe a kritériách prerozdelenia príspevku podľa §69, ods. 5, písm. a) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 354/2016 Z.z.

 9. Voľba člena VV SFZ – zástupcu ÚLK

 10. Schvaľovanie návrhu na prijatie pridruženého člena SFZ

 11. Diskusia

l Odporučil delegátom konferencie nasledovné zloženie pracovných komisií:

Mandátová komisia: Miroslav Baxa (BFZ), Arpád Benovič (ZsFZ), Boris Burger (SsFZ), Jaroslav Švarc (VsFZ), Michal Mertinyák (ÚLK), Milan Vojtek (SFZ).

Návrhová komisia: Milan Lônčík (BFZ), Ján Panák (ZsFZ), František Vorel (SsFZ), Štefan Vaľko (VsFZ), Tomáš Cho (ÚLK), Peter Dedík (SDZ).

Volebná komisia

Vyhlasuje doplňujúce voľby na jedného člena výkonného výboru SFZ – zástupcu profesionálneho futbalu (čl. 48, ods. 2 písm. c) Stanov SFZ). Doplňujúce voľby sa uskutočňujú v súlade s čl. 46, ods. 5 Stanov SFZ, v zmysle ktorého sa doplňujúce voľby podľa článku 42, ods. 3 písm. a) až e) uskutočnia spravidla v rámci programu najbližšej konferencie - 31. marca 2017 v Senci.

V zmysle čl. 46, ods. 4 Stanov SFZ a v spojení s čl. 2, ods. 3 písm. a) Volebného poriadku SFZ, ak predpisy SFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SFZ alebo na určenú skupinu členov SFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dní pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby. Na základe uvedeného je možné navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do 26.3.2017 (vrátane).

Volebná komisia SFZ upozorňuje podávateľa návrhu, aby návrh kandidáta obsahoval náležitosti a prílohy v zmysle čl. 2, ods. 4 a 5 Volebného poriadku SFZ.

Technický úsek

Oznamuje trénerom brankárov, že v roku 2017 otvára školenie trénerov UEFA Goalkeeper A licencie. Prihlášky spolu s požadovanými dokumentmi, je potrebné zaslať poštou na adresu SFZ alebo e-mailom na education@futbalsfz.sk, do 19.3.2017. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webstránke SFZ (SFZ /Tréneri / Školenia).

Oznamuje trénerom, ktorým skončila platnosť trénerskej licencie ku dňu 31.12.2016, že z dôvodu prechodu na nové – plastové licenčné preukazy UEFA, ktoré budú doručené žiadateľom v marci 2017, platnosť trénerských licencií je možné skontrolovať v systéme ISSF a na www.futbalnet.sk.

Športovo-technická komisia

Schvaľuje nasledovné zmeny termínov a ÚHČ stretnutí:

II. LIGA
19. kolo (V): Haniska – VSS Košice (KE Čermeľ – zmena HP)
21. kolo (Z): Trnava B – Pohronie 19.3. o 15:30 (na základe odvolania FK Pohronie)

U19
15. kolo: Trnava - Bardejov 18.3. o 15:00
19. kolo: Bardejov - Ružomberok 13.4. o 11:00, Senica - Trenčín 13.4. o 14:00, Podbrezová – Košice 12.4. o 14:00
20. kolo: Nitra – B. Bystrica 28.4. o 15:00
25. kolo: Bardejov – Trenčín 31.5. o 14:00

U17/16
15. kolo: D. Streda - Senica (UT D. Streda – zmena HP), Prešov - Trenčín 18.3. (UT 1. FC Tatran – zmena HP)
16. kolo: B. Bystrica - Podbrezová 24.3.(UT Štiavničky – zmena HP), Žilina – Bardejov 25.3. o 12:00/14:15
18. kolo: Michalovce - Ružomberok 8.4. o 14:00/16:15
19. kolo: D. Streda - Podbrezová 13.4. o 12:00/14:15, Košice - Bardejov 12.4. o 14:00/16:15
25. kolo: Nitra – D. Streda 24.5. (podanie zamietnuté)

U15/14
14. kolo:
Inter – Karlova Ves 19.3. o 10:00/12:00 (UT Stupava – zmena HP), JUVENTUS Žilina – Ružomberok 19.3. o 10:00/12:00
15. kolo: Podbrezová – Ružombe- rok 26.3. o 10:00/12:00 (UT Podbrezová-Skalica – zmena HP)
25. kolo: Levice – Trenčín 3.6. o 10:00/12:00

U13/12
14. kolo:
Trnava – Petržalka (UT Lokomotíva TT – zmena HP), D. Streda - Myjava (UT D. Streda – zmena HP)
15. kolo: B. Bystrica – Námestovo (UT Štiavničky – zmena HP), Ružomberok – JUPIE 26.3. o 10:00/11:30
16. kolo: Nitra – Z. Moravce-Vráble 29.4. o 15:00/16:30

Upozorňuje kluby na článok 43/3/b SP futbalu, ktorý hovorí o povinnosti predložiť registračné preukazy na príslušný riadiaci orgán do 48 hodín, v prípade absencie ich predloženia priamo pred majstrovským stretnutím.

Berie na vedomie rozhodnutie VV SFZ o schválení zmeny Rozpisu RS SFZ pre súťažný ročník 2016/17 /článok 19, odsek d)/, že kvalifikačné stretnutia v II. lige mužov odohrajú len kluby, ktoré skončia po odohraní nadstavbových častí II. ligy (sk. Západ a sk. Východ o zotrvanie v súťaži) na 7. mieste, formou barážových stretnutí (systémom “doma - vonku”).

Informuje, že najbližšie spoločné zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 27.3. od 12:00 v Bratislave.


ŠTK – ženský futbal

Oznamuje, že termín pre uzatvorenie žiadostí o striedavom štarte hráčok sa končí 7 dní pred začiatkom jarnej časti jednotlivých súťaží žiačok. Žiadosť sa podáva výhradne cez ISSF. Pre súťaž žiačok ZsFZ v termíne do 18.3.2017, BFZ do 1.4.2017 a VsFZ do 2.4.2017.

Oznamuje úpravu termínov Slovenského pohára žien: Semifinále (1. stretnutie) dňa 29.3. o 15:00, semifinále (2. stretnutie) dňa 19.4. o 15:00, finále dňa 30.4. o 16:00 (štadión Poprad – Veľká).

Žiada kluby o kontrolu termínov majstrovských a pohárových stretnutí zverejnených na http://sfz.futbalnet.sk.

Schvaľuje zmenu termínov a ÚHČ stretnutí:

I. LIGA ženy a I. liga juniorky
10. kolo:
Myjava - Šaľa 26.3. o 13:00 a 15:00

II. LIGA ženy, skupina B
11. kolo:
Trenčín - Horná Nitra 2.4. o 14:00

II. LIGA ženy, skupina C
11. kolo:
Lučenec - Spiš. N. Ves 25.3. o 11:00
13. kolo: Lučenec - Prešov 15.4. o 11:00
14. kolo: Lučenec - Košice 29.4. o 11:00

Disciplinárna komisia

Vylúčení po 2. ŽK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U618: Peter Doležaj (ŠK Svätý Jur, II. liga).
U619: Miroslav Antal (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), obaja od 12.3.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP:

U620: Miloš Kratochvíl (FK Senica, Fortuna liga), od 12.3.
U621: Lukáš Hlavatovič (MFK Skalica, II. liga), od 14.3.
U622: Zoltán Ágh (FC ŠTK 1914 Šamorín, II. liga)
U623: Stanislav Angelovič (ŠK Svätý Jur, II. liga)
U624: Branislav Žilinec (FK Dukla B. Bystrica, I. LSD U19), všetci od 12.3.
U625: Mário Strakoš (FC Nitra, I. LMD U16), od 9.3.

DS po 9. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5b DP.

U626: Radoslav Ďanovský (FK Dukla B. Bystrica, II. liga), od 12.3.

U627: FK DAC 1904 D. Streda (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 23. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 22.3.

U628: MŠK Žilina (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne a hanlivé pokriky) počas stretnutia 23. kola Fortuna ligy FK DAC 1904 D. Streda – MŠK Žilina, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 22.3.

U629: ŠK Slovan Bratislava (Fortuna liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia a Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch v stretnutí, začína disciplinárne konanie a žiada klub o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov (vulgárne pokriky) počas stretnutia 23. kola Fortuna ligy FK Senica – ŠK Slovan Bratislava, podľa čl. 71/1, 3a, b, d DP, do 22.3.

U630: Vladimír Kukoľ. Berie na vedomie žiadosť klubu a potvrdzuje ukončenie výkonu DS dňa 18.3.2017 vrátane.

U631: S poukazom na U592, berie na vedomie doplnenie podnetu na začatie disciplinárneho konania AD INVESTMENT, spol. s.r.o., v zast. Mgr. Peter Lukášek, bez prijatia ďalších opatrení podľa čl. 71/5b DP, nakoľko obsah podnetu a okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania.

U632: MFK Skalica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U612 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola II. ligy AFC N. Mesto nad Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 58/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U633: AFC N. Mesto nad Váhom (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U613 a za nedostatočnú US (použitie pyrotechniky v sektore hostí), podľa čl. 57/1b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U634: MFK Skalica (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, Oznámenia delegáta zväzu o zistených nedostatkoch a stanoviska klubu rozhodla, že za HNS diváka (hanlivý výrok) v stretnutí 20. kola II. ligy MFK Skalica – FC Spartak Trnava B, podľa čl. 58/2g DP ukladá DS - pokarhanie, podľa čl. 11 DP.

U635: Jozef Kostelník. Berie na vedomie stanovisko k U614 a za HNS (pohoršujúce gesto) po stretnutí 19. kola II. ligy AFC N. Mesto nad Váhom – MFK Skalica, podľa čl. 47/1a DP ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie hlavného trénera a zákaz vstupu do šatní, technickej zóny, vrátane priestorov hráčskej lavičky na 2 súťažné stretnutia, podľa čl. 47/2 a čl. 16/1, 2, 5, čl. 19/1 a čl. 36/2a DP, od 17.3.2017.

U636: FK Dukla B. Bystrica (II. liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U615 a za HNS divákov (použitie pyrotechniky) počas stretnutia 19. kola II. ligy FK Dukla B. Bystrica – ŠK Svätý Jur, podľa čl. 58/2b DP ukladá DS – upozornenie, podľa čl. 10 DP.

U637: Blažej Vaščak. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U616 a za HNS (úder lakťom do tváre hráča hostí č. 24 Martina Králika nadmernou silou, s následným zranením) v stretnutí 6. kola súťaže Slovnaft Cup MFK Skalica – MŠK Žilina, podľa čl. 45/1 DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl. 45/2b DP, od 9.3.2017. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U616.

U638: MŠK Žilina (Fortuna liga). Berie na vedomie stanovisko klubu k U617.

U639: FK Haniska (II. liga).Berie na vedomie splnenie U564 a ruší ochranné opatrenie, spočívajúce v pozastavení súťažnej činnosti, od 6.3.2017.

U640: Mitchell Stuart Schet. Berie na vedomie žiadosť o zmenu DS a žiadosť zamieta.

U641: Berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Denisa Dugu voči rozhodnutiu komisie (U507) zo dňa 15.12.2016, vedenom pod sp. zn. OK 3/2017.

U642: Berie na vedomie rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ vo veci odvolania Jána Kriváka voči rozhodnutiu komisie (U 494) zo dňa 17.12.2016, vedenom pod sp. zn. OK 2/2017.


FUTSAL

Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP:

U643: Ondrej Siviček (KPP Barabéri Bratislava, 1. SLF – baráž), od 11.3.

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 23.3.2017 od 15:00 v sídle SFZ.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, 5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu SFZ, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl. 84 ods. 1 DP).

Komisia rozhodcov

Obsadenie prípravných medzištátnych stretnutí:

22.3. o 17:00: Slovensko 20 – Srbsko 20 (Marhefka, Vorel, Žákech, Mastiš, ihr. Senica)
28.3. o 17:20: Slovensko 21 – Srbsko 21 (Ando-Szabó/HUN, Somoláni T., Pozor, Smolák, ihr. NTC Senec, TV Dajto)

Oznamuje termín konania zimných fyzických previerok rozhodcov SFZ – 22.3.2017 od 10:00 v Banskej Bystrici (štadión FK Dukla, Štiavničky). Pozvánka a rozpis behov boli zaslané elektronickou poštou.

Ospravedlnenia: Chládek 23. - 25.3., Ihring od 13.3. k dispozícii KR, Hrdlička od 13.3. k dispozícii KR, Roszbeck 12.3., Šimko od 13.3., do prihlásenia.

Úsek DZ-PR SFZ – ospravedlnenia: Richtárik od 15.3., do prihlásenia, Hlebaško 31.3. - 2.4., Sluk 2.4., Likavský 1. - 2.4., Bartoš 12. - 19.4.

Komisia delegátov

Ospravedlnenia: Olšavský 20. – 21.5., Tomášová 23.3. – 2.4.

Slovenský futsal

Exekutíva v oblasti športovo – technických konaní:

 • Upozorňuje družstvo 4FSC FTVŠ UK Bratislava na povinnosť dodržiavania článku B1/5/l RS 2016/17. Pri opakovanom porušení uvedeného článku bude družstvo odstúpené na doriešenie DK.

Exekutíva v oblasti riadenia rozhodcov a delegátov:

 • delegovanie na 2. stretnutia štvrťfinále play-off: 24.3. o 19:30 MFK Tupperware N. Zámky – ŠK Makroteam Žilina (Peško, Bárta, Budáč M.), o 20:30 Wild Boys ´02 Bratislava - Slov-matic FOFO Bratislava (Bohun, Badura ml., Krchňavý), 25.3. o 20:00 FK Dragons Podolie - Across Pinerola Bratislava (Fischer, Szkokan, Kuspan);

 • delegovanie na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18: 24.3. o 18:30 v ŠH Mladosť BA: KPP Barabéri Bratislava - MIBA B. Bystrica (Botka, Matula, Jablonický), o 19:30 v ŠH Aréna LC: Futsal Klub Lučenec - Grizzly Košice (Belavý, Budáč P. ml, Kubinec), o 20:00 v MŠH NR: MFsK Nitra - FC Spartak Trnava Futsal (Behančin, Wojčík, Hrmo);

 • zmena delegovania na 2. kolo prelínacej súťaže o postup do 1. SLF pre súťažný ročník 2017/18: FC Spartak Trnava Futsal – Futsal Klub Lučenec (Molnár za Mokrého);

 • pozastavuje delegovanie R Mokrý na 3 stretnutia, za nedostavenie sa na stretnutie 1. kola prelínacej súťaže o postup do 1. SLF 2017/18.

Sekretariát

Všetky platné predpisy (poriadky, organizačné pokyny, smernice a iné predpisy) SFZ sú verejne prístupné na www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Úradná správa SFZ uverejnená v denníku Šport má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa SFZ, zverejňovaná na stránke www.futbalsfz.sk.